§ 1. Foreningens navn:

Tranbjerg Fællesråd (TF).

§ 2. Formål:

TF har til formål at løse opgaver, som Tranbjerg-områdets foreninger, grupper, institutioner, skoler, råd, nævn, m.v., efter intern beslutning finder hensigtsmæssigt at søge løst i fællesskab, herunder:

 • at skabe overblik over, og informere om de forskellige aktiviteter, der tilbydes beboerne i Tranbjerg-området
 • at yde bistand ved henvendelse til offentlige myndigheder efter opfordring fra de enkelte medlemsgrupper
 • at være lydhøre overfor befolkningens behov for nye aktiviteter, institutioner og lignende, samt foreslå løsninger der imødekommer behovene.

§ 3. Medlemskab:

Enhver forening, gruppe, institution, skole, nævn, råd m.v. (i det følgende kaldet medlems-grupper), som har sit hjemsted og/eller virke i Tranbjerg området, kan optages som medlem af Tranbjerg Fællesråd. Optagelsen, som sker med omgående virkning, når første kontingentindbetaling er modtaget, afgøres af bestyrelsen. Enkeltpersoner og enkeltfirmaer kan kun optages som støttemedlemmer uden stemmeret.

§ 4. Udmeldelse:

Udmeldelse kan ske med mindst 6 måneders skriftlig varsel.

§ 5. Fællesrådets sammensætning:

Tranbjerg Fællesråds generalforsamling består af 2 repræsentanter fra hver medlemsgruppe.
Ingen enkeltpersoner kan repræsentere mere end én medlemsgruppe.
Medlemsgrupperne er forpligtet til, til enhver tid at holde Tranbjerg Fællesråd orienteret om hvem der er repræsentanter.

§ 6. Fællesrådets møder:

Fællesrådets generalforsamling skal afholdes 1 gang årligt, i februar måned.
Ekstraordinær generalforsamling kan indkaldes af bestyrelsen eller af repræsentanter for mindst 3 medlemsgrupper.

Fællesrådets generalforsamling indvarsles af bestyrelsen ved udsendelse af dagsorden med angivelse af tid og sted – bilagt regnskab – til hver medlemsgruppe m.v., senest 3 uger forinden. Den foreløbige dagsorden skal indeholde flg. punkter:

 1. Valg af dirigent
 2. Valg af referent
 3. Konstatering af fremmødte og stemmeberettigede
 4. Godkendelse af nye medlemmer iflg. vedtægternes § 3
 5. Aflæggelse af beretning om fællesrådets virke i den forløbne periode
 6. Forelæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse
 7. Indkomne forslag
 8. Godkendelse af budget, samt fastlæggelse af kontingent
 9. Valg til bestyrelsen med angivelse af, hvilke poster der er på valg, samt valg af revisorer.
 10. Eventuelt

Forslag der af et medlem ønskes behandlet på fællesrådets generalforsamling, skal senest 14 dage før være formanden i hænde.
Forinden offentliggørelse udsendes referat af generalforsamlingen til godkendelse hos medlemmerne.

Indsigelsesfristen er 1 uge fra modtagelsen. Bestyrelsen kan give enkeltpersoner adgang til fællesrådets generalforsamling med taleret.

§ 7. Afstemningsregler:

Afgørelser træffes ved simpelt stemmeflertal, uanset antal fremmødte.

Hver medlemsgruppe har 2 stemmer, selv om der kun er mødt én repræsentant derfra.
Der kan ikke stemmes ved fuldmagt, hvis gruppen ikke er repræsenteret.
Skriftlig afstemning skal ske, såfremt repræsentanter fra 3 medlemsgrupper kræver det, dog altid ved personvalg, hvor flere kandiderer.

§ 8. Bestyrelsen:

På den ordinære fællesrådsgeneralforsamling vælges en bestyrelse på 5 medlemmer.

Bestyrelsen vælges for 2 år.
Formand og 2 medlemmer, samt én suppleant for bestyrelsesmedlemmerne, vælges på ulige år.
Kasserer, ét medlem og èn suppleant vælges herefter på lige år.

Bestyrelsen konstituerer sig med næstformand og sekretær.
Såfremt formanden fratræder i valgperioden, konstituerer bestyrelsen sig med ny formand indtil førstkommende fællesrådsgeneralforsamling.
På dette møde skal der være valg af formand på dagsordenen.

Bestyrelsens medlemmer kan vælges såvel udenfor som blandt fællesrådets medlemmer.
Medlemmer valgt udenfor fællesrådet skal enten have bopæl i Tranbjerg-området (postnummer 8310), eller have sit daglige virke der.

Genvalg kan finde sted.

Bestyrelsen foretager det daglige arbejde under ansvar overfor fællesrådet og tegner fællesrådet imellem generalforsamlingerne.

Formand og kasserer tegner overfor bank hvem der tegner TF alene.

Bestyrelsen kan nedsætte ad hoc arbejdsgrupper, som refererer direkte til bestyrelsen.

Nedsatte arbejdsgrupper eller andre grupperinger, der ønsker at være arbejdsgruppe under Tranbjerg Fællesråd, såsom Beboerhusgruppen skal aflægge en kort beretning om deres virke i forbindelse med bestyrelsens beretning.

Regnskab for de enkelte grupperinger forelægges under punktet regnskab på fællesrådets generalforsamling.

§ 9. Økonomi:

Fællesrådets økonomi baseres på et årligt kontingent fra hver af de tilsluttede medlems-grupper, men kan suppleres på anden vis efter bestyrelsens skøn.

Kontingentets størrelse for det kommende år, fastsættes hvert år på fællesrådets generalforsamling i februar.
Kontingentet dækker kalenderåret, og skal være indbetalt senest èn måned efter opkrævning er tilsendt.

Rådet kan ikke forpligtige medlemsgrupperne økonomisk.

Såfremt kontingentet ikke betales rettidigt, kan medlemsgruppen udelukkes af fællesrådet.

Fællesrådet vælger på den ordinære generalforsamling i februar 2 revisorer og 1 revisorsuppleant for 1 år.

Regnskabsåret er 1.1. – 31.12.

§ 10. Vedtægtsændringer:

Vedtægtsændringer skal vedtages med mindst 2/3 af de fremmødtes stemmer.
Opnår forslag til vedtægtsændringer ikke 2/3 stemmer men kun simpelt flertal, kan der indkaldes til ekstraordinær generalforsamling med samme forslag på dagsordenen. Denne generalforsamling skal holdes tidligst 3 uger og senest 5 uger efter den første.
På den ekstraordinære generalforsamling kan forslaget vedtages med simpelt stemmeflertal.

§ 11. Ophævelse:

Ophævelse af Tranbjerg Fællesråd kan kun ske efter samme regler som ved vedtægtsændringer.

På sidste fællesrådsgeneralforsamling træffes bestemmelse ved almindeligt stemmeflertal, om afviklingen af Tranbjerg Fællesråds økonomiske forhold.

Således vedtaget på det stiftende møde 24. september 1986, samt fællesrådsmøde den 26. oktober 1988.

§ 3,6,8,9 og 10 er ændret på fællesrådsmødet den 19. marts 1992.
§ 3,6,8 og 9 er ændret på fællesrådsmødet den 30. marts 1999.
§ 6 er ændret på fællesrådsmødet den 23. februar 2000.
§ 3,5,6,8,9,10 og 11 er ændret på fællesrådsmødet den 27. februar 2001.
§ 3 er ændret på fællesrådsmødet den 26. februar 2013.
§ 8 er ænfret på fællesrådsmødet den 27. februar 2019.

Jørgen Halle
Formand