2022 Bestyrelse

Nyeste referat er øverst

Referat bestyrelsesmøde i

Tranbjerg Fællesråd, mandag den 26. oktober 2022

kl. 18:00 i Folkehuset

Referat:

 1. Godkendelse af dagsorden

Godkendt

 1. Godkendelse af referat fra sidste møde

Godkendt

 1. Opfølgning på møde med rådmanden Nikolaj Bang

Fint møde, konstruktivt. Nikolaj Bang har allerede haft møde med Støjgruppen.

Vi fik mulighed for at fortælle, hvad vi gerne vil med Tranbjerg i forhold til skole, dagtilbud, støj og byggeri.

Mødet var dagen efter Friesenholt afgørelsen – der var ingen orientering eller kommunikation efter foretrædet i august. Tidsplanen var stram og der var ingen mulighed for inddragelse.

Der er ikke ændret noget i fremstillingen og over hovedet ikke lyttet til borgerne, men byrådet fik fortalt at der havde været en god proces med stor inddragelse.

Helle påtalte over for rådmanden, at det ikke var en god proces og ikke

blev oplevet, at der overhovedet blev lyttet.

 1. Forslag til møde med Jakob Søgaard (løsgænger)

14/11 kl. 19

Helle booker lokale

 1. Forslag til møde med Mårslet Fællesråd

Mårslet Fællesråd har ringet flere gange

d.10/11

 1. Projektliste

Helle opdater projektlisten med en status-kolonne, så det bliver mere tydelig om kommunen har taget projektet og hvor langt det er.

Liste lægges på Website.

 1. Nyt fra Støjgruppen

Intet nyt

 1. Cykelsti henvendelse (Tingskovsvej)

Mogens har skrevet til kommunen, men ikke fået svar.

Der er tidligere tegnet et forslag om ”spærring” af vejen med en bussluse.

 1. Flekstrafik

Ønsker til stoppested ved Tranbjerg station som alternativ til få 4A til at køre til Jegstrup.

Heidi kontakter Midttrafik

 1. Skolevejsanalyse

Fællesrådet var ikke inviteret, men havde inviteret sig selv.

Kommunen ser på, hvordan der kan laves ændringer, så det bliver mere trafiksikkert ifh.t. folks adfærd.

På sigt kan nye overgange/fodgængerfelter o.a. komme på tale

 1. Indkomne ansøgninger

Ingen ansøgninger

 1. Sekretær

Intet at bemærke

 1. Kasserer

Intet at bemærke

 1. Bestyrelsesmedlemmer

Der er påbegyndt at plante træer på Grønløkke Alle

 1. Suppleant

Intet at bemærke

 1. Eventuelt

Intet

 1. Næste møde

Næstemøde januar d.13. januar kl. 18 i K10 (julefrokost)

Generalforsamling d. 28. februar Pyramidesalen?

Debatsalon d. 2/11 ? Torben M og Mogens????

_____________________________________________

Referat bestyrelsesmøde i

Tranbjerg Fællesråd, mandag den 12. sept 2022

kl. 18:00 i Folkehuset

Referat:

 1. Godkendelse af dagsorden

Godkendt

 1. Godkendelse af referat fra sidste møde (tog vi noter på cykelturen, Regitse?)

Maj referat er godkendt – der er ikke referat fra cykeltur

 1. Opfølgning på Fællesrådsseminar

Mødet var opfølgning på revidering af samarbejdsaftalen. Arbejdsgruppens oplæg blev fremlagt og materialet fremsendt.

Det er for tidligt at revidere vores vedtægter i for holg til den nye/kommende samarbejdsaftaler

Det er positivt at styrke inddragelsen af Fællesrådene. Men det er også svært, når fællesrådene er så forskellige. De har forskellige kompetence og kræfter til rådighed. Vi skal brede os over rigtig mange emner og håndtere rigtig mange kontaktpersoner i kommunen.

Vi afventer mere information også information om hvad vi skal opkvalificere os med.

 1. Opfølgning på Foretræde for Teknisk Udvalg vedr. Frisenholt (1154)

Der har været foretræde for Tekniske udvalg om bekymringerne for området ved Frisenholt.

Der har været afholdt mæglingsmøde omkring tilkørselsvejen, men mæglingsforslaget var endnu ikke forelagt Tekniske Udvalg. Det er nu videreformidlet.

Det antal huse/boenheder som ønsker bygget er fordoblet i forhold til det oprindelige – det var oprindeligt Byrådet som satte gang i planerne.

 1. Opfølgning lokalplansforslag ved Tingskov Alle (den grønne bakke)

Der er afsendt høringssvar, sendt nogle spørgsmål og en opfordring til at lytte til naboerne. Der er endnu ikke kommet svar på henvendelsen.

 1. Discgolfbane v. Sletvej

Banen skal etableres på kommunens jord, Mogens og Helle har besigtiget området. Det ser ud til at være ret simpelt at etablere, men er ikke det bedste sted mht. tilkørselsforhold.

Største udfordring er parkeringsforholdene, kan løses med parkering et andet sted.

Er det muligt at etablere andre sportsgrene i området, fx fodboldgolf?

 1. Forslag fra Mårslet Fællesråd om mere samarbejde

Det er længe siden der har været fællesmøde med vores nabo-fællesråd. Vi vil gerne være med, hvis der er relevante emner.

Mårslet vil gerne lave en indvielse af Giber Ringvej.

Helle skriver til Mårslet Fællesråd.

 1. Projektliste

Der er punkter, som også kommer på kommunens liste, mens andre nok aldrig vil komme på kommunelisten.

 • Lys ved banen – LC undersøger om der er plads nok til at der kan køres på stien, når der skal skiftes pærer
 • Sø-stien – det er under Grøn Drift og overgives dertil
 • Bredere fortorve ved Orholt Alle til Fakta kommer på kommunens liste. Men fra Frisenholt er der forsat problemer. Der følges op.
 • Trampestien er en opgave for belysningsafdelingen
 • Belysning på cykelstien omkring Grønløkke Alle er ”åbent land” og ikke umiddelbart i målgruppe for belys. MEN krydsningspunktet kan det være realistisk at få lys på. Belysningsafdelingen kontaktes
 • Der ses igen på 40 km-zoner

Vi opdaterer liste næste gang

 1. Støjgruppe

Der svares på støjgruppens henvendelse.

Støjkortlægning dækker hele kommunen og medtager støj fra alle vejstrækninger med mere end 500 køretøjer/døgn. Kommunens kortlægning fra 2017 opdateres i 2022/23 og skal føre til en opdateret støjplan.

Støjhandlingsplanen er underlagt bestemmelser for offentlig høring og skal endeligt behandles og tiltrædes af byrådet.

 1. Indkomne ansøgninger

Ingen ansøgninger

 1. Sekretær

Intet at bemærke

 1. Kasserer

Sender rykkere til de foreninger som ikke har betalt

 1. Bestyrelsesmedlemmer

Vejlaug er ikke Fællesråds-regi

Forsøg med offentlige møder om relevante enmener eller fx revision afg 2050-plan

 1. Suppleant

Intet at bemærke

 1. Eventuelt

Intet

 1. Næste møde (Start november?)

26/10 kl. 18.00Referat fra fællesrådsmøde d. 3/5-22

 1. Dagsorden – godkendt
 1. Referat – godkendt
 1. Genoptagelse af faste møder med kommune/rådmænd? Vi vil sammen finde ud af, hvilke emner og hvad har brug for at drøfte og deraf beslutte hvilke rådmænd og centrale medarbejdere vi har brug for at mødes med så der kan etableres relevante møder.

Stavnsbo er allerede kontaktet.

Vi skal have indsendt vores opdateret liste med prioriterede ”opgaver til TM og have oprettet et møde om vores liste. Mogens og Helle kontakter Lars Clausen

 1. Åbent Fællesrådsmøde? Eller Stavtrupmodellen?

God ide at invitere borgere til temamøde nogle gange om året til at komme med input til et forudbestemt emne eller problem. Det kunne også være en mulighed med ”spørgetime”?

Forslag: Helt åbent møde efter sommerferien (intet emne på bordet lige nu).

 1. Flere parkeringsmuligheder ved stationen.

Det er ikke umiddelbart til at se, hvor der kan laves flere pladser.

Alternativ: skilte med at der er p-muligheder ved Nørrevænget stoppested.

 1. Opfølgning lokalplan “den grønne bakke” (er sendt i høring).

Der laves beboermøde og vi skal selv følgelig være til stede på mødet.

 1. Hjemmeside.

Nyt: Link til kommunens side med Tranbjerg aktiviteterne, besøgstæller og andre optimeringer

 1. Sammen om Tranbjerg (Tranbjerg ugen)

Næste møde 20/5 kl 16.30-18 på biblioteket, hver anden gang er møderne om formiddagen

 1. Bufferpuljen Giber Ringvej –

Helle kontaktet af journalist: vi havde ikke forventet at der ville blive midler til støjværn eller andet.

Desuden er udgifterne til vejen er nu steget  med 17 mio kr

 1. Støjgruppe Ken, Gert og Jannie tager kontakt til de 2 andre grupper og koordinere indsats.

FR gør ikke noget før det er kommet et samlet initiativ.

 1. Ansøgninger:

Tranbjergugen – søger dækning til lejeudgifter (12/6~18/6) kun den ene ansøgning. FR yder 5000kr. i tilskud.

Det stilles spørgsmål om overskudsdeling/underskudsdeling og -dækning.

Alle foreninger kan deltage og melde sig til helt frem til det er i gang.

Der er brug for alle hænder.

Kræmmermarked 100 kr pr bod.

 1. cykeltur

Onsdag d. 29/6 kl. 17 afgang fra lokalcenteret. Turen slutter hos Torben ca. kl 18.30, hvor der vil være aftensmad.

 1. Sekretær – intet nyt
 1. Kasser – vi har ikke fået tilskuddene fra kommunen endnu.
 2. Bestyrelsesmedlemmer – intet nyt
 1. Suppleant – intet nyt
 1. Evt. – Brev til Slet Møllevej

Referat af bestyrelsesmøde i
Tranbjerg Fællesråd, torsdag den 31. marts 2022 kl. 18:00 på Kirketorvet 10

(Skrevet af fomanden, idet sekretæren var fraværende)

(Afbud fra Sekretær, Regitse Rans, samt suppleant Ken Harting.)

Ad. 1: godkendelse af dagsorden. Det bemærkes at formanden ved en fejl, blot har fremsendt dagsorden til Regitse, og ikke til fællesmailen. Dog godkendes den, og formanden lover forbedring.

Ad. 2: Godkendelse af refereat fra sidste møde. Referatet er fra generalforsamlingen, er fremsendt og godkendt at mødedirigent, Jørgen Halle, samt formanden. Intet referat fra formødet til generalforsamlingen er skrevet, og disse emner behandles igen på dagen møde.

Ad. 3: Evaluering af generalforsamling. Der er enighed om at generalforsamlingen er forløbet planmæssigt, samt med det ønskede indhold.

Ad. 4: Genoptagelse af faste møder med Kommunen, forslag til datoer og agenda. Formanden fortæller kort om det formandskabmøde hun har deltaget i på Rådhuset, og om at andre fællesråd har oplevet vanskeligeheder ved at få årlige møder med magistraterne op at køre efter Corona, samt at de kontaktpersoner vi tidligere havde, er blevet skiftet ud. Vi beslutter at Mogens og Helle skal forsøge at finde de rigtige kontaktpersoner, samt at få møder sat op, både med embedsmænd og rådmænd.

Ad. 5: Evaluering af Fællesrådets formålsbeskrivelse og nye tiltag (mail fra TorbenT). Torben T fortæller om møde med Stautrups nye fællesråd, samt hvordan er afholder ”åbent hus” hver anden måned, hvor borgerene kan komme og høre om fællesrådets arbejde, samt komme med input. Dette emner aftaler vi at vende igen på næste møde, når vi har haft tid til at tænke over hvordan dette kunne fungere her hos os. Der udtrykkes desuden fra Torben T, ønske om en klargøring for hvorvidt Fællesrådet skal være primus motor i fx projekter som Tranbjerg Ugen, som formanden, uafhængigt at Fællesrådet, deltager i planlægning af. Der udtrykkes ønske om, at det ikke kommer til at fremstå, som om Fællesrådet er afsender/delagtig i Tranbjerg Ugen. Formanden vil forsøge at undgå forvirring omkring dette ved at bede Tranbjerg Tidende undlade hendes navn ved artikler i bladet, men udtrykker også at hun ikke vil undlade at deltage i nye tiltag i byen, fordi hun er formand/medlem af fællesrådet. Det diskuteres desuden om der evt skal arbejdes med at indkooperere/tilføje til vores vedtægter, da emnet om fællesskab/arrangementer som en del af Fællesrådets arbejde, er indskrevet i samarbejdsaftalen med kommunen og fællesrådene generelt.

Ad. 6: Opfølgning byggeprojekt på Slet Møllevej. Formanden deler svar fra Slet Bylaug, som ikke har forbehold for et evt boligbyggeri på Slet Smøllevej, men blot fortsat har en stor bekymring for at trafikken på Sletvej øges yderligere, og at man ønsker en løsning på dette. Formanden vil forfatte et skriv, som enten kan deles med rådmanden, hvis vi kan få et møde i stand, eller sendes til Teknik og Miljø, i overensstemmelse med ønsket fra MV Ejendomme.

Ad. 7: Opfølgning lokalplans forslag ved Tingskov Alle (den grønne bakke). Formanden beretter, at kommunens projektleder har kontaktet hende vedr. en nært forstående ofentliggørelse af det endelig lokalplansforslag d. 27/4. Formanden har sagt ja til dennes forspørgsel om behovet for et borgermøde om projektets endelige udformning, og vi afventer en dato. Vi vil forsøge at samle alle interessenter til dette møde, så alle kan blive hørt.

Ad. 8: Temaplan Arealer til alle boligtyper. Formanden bemærker blot at planen er vedtaget, og at der har været foretræde at et udviklingsfirma, som ønsker at bygge på grunden ved Børupvej 444, hvor Torben T har bemærket at den tidligere bebyggelse er revet ned til soklen. Vi vil holde et vågent øje med hvorvidt dette bliver en del af planen, eller på anden vis bliver aktuelt. Vi taler desuden om ”tidlig inddragelse”, og hvornår i processen, det kunne være rart at blive orienteret af kommunen.

Ad. 9: Tranbjerg.dk opdatering. Torben T har foreslået at bruge lidt midler på at få hjemmesiden opdateret, og har et ønske om at den kan/skal bruges mere aktivt til at fortælle om vores igangværende projekter etc. En kalenderfunktion, som findes på Aarhus kommunes hjemmesiden, ønskes linket til fra vores side. I denne kan foreninger ligges deres begivenheder ind, så vi kan skabe en samlet by-kalender, så flere kan se hvad og hvor der sker noget spændende. Torben vil undersøge om der kan linkes, og formanden beretter at Stina fra tranbjerg Tidende er igang med et skriv til næste nummer, om hvordan man kan få adgang til at ligge begivenheder ind.

Ad. 10: Tranbjerg ugen. Formanden beretter om projektet, og forsøger at klargøre hvilke foreninger osv man har fået involveret. Mogens spørger til finansiering, og formanden beretter, at der søger erhvervssponsorer og fonde til betaling af telt etc. Det drøftes hvorvidt Fællesrådet skal deltage, men det er der ikke umiddelbart stemning for.

Ad. 11: Ansøgning fra Charlotte Pless/Kirketorvet 10 til kunstkonkurrence. Det besluttes at støtte arrangementet med 2.500,-. Desuden er der indkommet en ansøgning fra Friplejehjemmets Venner, til møbler til et orangeri, som er opført til beboerne. Denne ansøgning lever desværre ikke op til vores regler, og derfor besluttes til at sende et afslag.

Ad. 12: Sekretær:ikke til stede.

Ad. 13: kasserer: Mogens beretter at kontingent opkrævning er udsendt, og at enkelte medlemmer har haft problemer med at læse mailen, samt at enkelte har fået ny kontaktperson/mail etc.

Ad. 14: Bestyrelsesmedlemmer:Intet at bemærke.

Ad. 15: Suppleant. Intet at bemærke.

Ad. 16: Evt. Mogens foreslår at der oprettes en ”støj” gruppen, på baggrund af en forespørgsel fra Vængerne, som ønsker at fællesrådet faciliterer et møde imellem naboerne til Landevejen, for at snakke videre planer for støjbekæmpelse. Det besluttes at Torben M, samt Mogens går videre med denne opgave, og evt inddrager Ken.

Ad. 17: Næste møde. Afholdes d. 3/5 kl. 18 i Folkehuset (Lokalcenteret)


Referat bestyrelsesmøde i
Tranbjerg Fællesråd, onsdag den 24. januar 2022
kl. 18:00 på Kirketorvet 10

Referat

 1. Godkendelse af dagsorden
  • Godkendt
 2. Godkendelse af referat fra sidste møde
  • Godkendt
 3. Redivderet regnskab og budget 2022
  • Regnskab godkendt og budget godkendt
  • AM Meldgaard opstiller som revisor
 4. Fastlæggelse af dato for generalforsamling
  • 28. februar 2022 kl. 19.00 (bestyrelsen mødes kl. 18.00)
  • Mogens sender indkaldelse ud, efterfølgende lægges den på hjemmeside og FB
  • Mogens er i gang med at finde dirigent
 5. Siden sidst – projekter (Frisenholt, Slet, Tingskov Alle, etc)
  • Helle deltog i alle møder
 6. Indkomne ansøgninger
  • Fra Kirketorvet 10 tages op på næste møde
 7. Blomsterløg puljen
  • Er lagt på hjemmeside og Kommer på FB i løbet af ugen
 8. Sekretær
 9. Kasserer
 10. Bestyrelsesmedlemmer
 11. Suppleant
 12. Eventuelt
 13. Næste møde
  • 28.februar kl. 18.00