Referat Generalforsamling 2017

Referat fra generalforsamlingen i Tranbjerg Fællesråd den 22. februar 2016 på Lokalcentret, Tranbjerg.

Formanden, Jørgen Halle, bød velkommen. Derefter gik man over til:

Dagsordenen:

 1. Valg af dirigent
 2. Valg af referent
 3. Konstatering af fremmødte og stemmeberettigede
 4. Orientering om nye medlemmer ifølge vedtægterne § 3
 5. Aflæggelse af beretning om fællesrådets virke i den forløbne periode
 6. Forelæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse
 7. Indkomne forslag
 8. Godkendelse af budget, samt fastlæggelse af kontingent for 2016
 9. Valg af bestyrelse:
 • På valg er følgende:
 • Kasserer Mogens Laursen (villig til genvalg)
 • Bestyrelsesmedlem Torben Munkholt (villig til genvalg)
 • 1. suppleant Jens Ove Mathiasen
 • 2 revisorer John Bo Andersen og Jørgen Lindhardt er villige til genvalg
 • revisor suppleant Bent Åge Henriksen
 1. Eventuelt

Ad. 1. Valg af dirigent

Allan Schjønberg Pedersen blev valgt som dirigent og han konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indkaldt ifølge vedtægterne og således beslutningsdygtig.

Ad. 2. Valg af referent

Jørgen Dahlgaard blev valgt som referent.

Ad. 3. Konstatering af fremmødte og stemmeberettigede

Der var 13 af Tranbjerg Fællesråds foreninger og institutioner repræsenteret på generalforsamlingen – i alt 18 stemmeberettigede og 20 fremmødte.

Ad. 4. Nye medlemmer

Der er ikke kommet nye medlemmer i det forløbne år. Der er 45 medlemmer.

Ad. 5. Aflæggelse af beretning om Fællesrådets virke i den forløbne periode

Den afholdte generalforsamling den 23. februar 2015 kunne mønstre 19 stemmeberettigede fra 15 af foreningerne.
Generalforsamlingen blev gennemført og vi fik en ny mand Allan Schjønberg Pedersen valgt ind i bestyrelsen som 2. suppleant.

Tilskudsdebat

På generalforsamlingen, var der spørgsmål til hvilke præmisser der var gældende for hvem der kan opnå tilskud til en aktivitet. Debatten gav anledning til at vi på de efterfølgende møder diskuterede hvordan vi kan få faste rammer og ikke mindst hvordan vi sørger for at få tilskudsmuligheden for foreningerne gjort mere synligt. Det resulterede i det oplæg, som i senere i dagsordenen skal tage stilling til.

Der er givet tilskud til spejdergruppen 1. Tranbjergs klatrevæg, Vængernes Sankt hans fest,  og Krolfklubbens arrangement.

Byudvikling i Tranbjerg

Den 2. marts i 2015, satte Aarhus kommune debatten om byudvikling i Aarhus i gang med et seminar på centralværkstedet. På dette seminar, var der input fra byplanlæggere og fremtidsforskere som viste eksempler på hvordan byudviklingen var blevet til i andre byer end Aarhus. Vores byrådspolitikere opfordrede de deltagende borgere til at tage aktiv del i deres nærområder, og give politikerne den sparring de skal bruge til at kunne træffe de beslutninger der er bedst for lokalsamfundene.

Vi tog handsken op, og aftalte med Camilla Fabricius, som er teknisk udvalgsformand og byrådsmedlem for socialdemokratiet, at afholde en række borgermøder hor vi skulle afdække borgernes ønsker her i Tranbjerg.

Vi indbød til møderækken om byudvikling i Tranbjerg, hvor vi havde inviteret Trine Skammelsen der er byplanlægger til at komme med oplægget. Der deltog 55 borgere i den efterfølgende debat, som gav os en masse input til, i hvilken retning byudviklingen kunne tænkes at udvikle sig.

På de efterfølgende opsamlingsmøder har vi konkretiseret tankerne, som er blevet offentliggjort på vores hjemmeside. Tankerne er sendt ind som høringssvar til kommunen den 10. februar og vi har anmodet om at få foretræde for teknisk udvalg for at fremlægge ideerne.

Vi håber med dette oplæg at vort  byråd tager imod idéerne og indarbejder dem i planerne for den fremtidige udvikling. Vi følger op når der er nyt og lægger det løbende op på vores hjemmeside.

Hjemmesiden

I lang tid har vi ønsket at få opgraderet hjemmesiden rent teknisk, så det er letter arbejdet at sætte nyheder m.m. ind. Dette har vi nu igangsat, og det skulle gerne resultere i en mere overskuelig hjemmeside. Hold gerne øje med hjemmesiden.  Vi forsøger også, at bringe budskaberne ud via facebook hvor i også finder vores profil.

Det største problem med både hjemmeside og andre digitale medier – er at det er tidskrævende at følge op – og der derfor skal bruges en del ressourcer på dette.

Tranbjerg Tidende

Vores samarbejde med Tranbjerg tidende har resulteret i flere indlæg i årets løb, så de ting vi har beskæftiget os med bliver mere synligt for alle i Tranbjerg. Tranbjerg Tidende er en vigtig del af kommunikation herfra og til tranbjergborgeren, fordi mediet kommer ud til alle husstande – og det kræver ikke at den enkelte er online. Vi har aftalt med Tranbjerg Tidende, at vi skal komme med et indlæg til hvert nr. – og vi vil selvfølgelig forsøge at overholde denne aftale også i det kommende år.

Bering Beder vejen

Processen med VVM undersøgelsen og den efterfølgende fastlæggelse af linieføringen, skulle have være færdig i efteråret 2015. I høringssvarene der indgår i vurderingen, blev der sat spørgsmålstegn ved det kortmateriale der var blevet brugt som bilag til VVM undersøgelsen. Dette betød, at der kom en passene undskyldning i teknisk udvalg for at udsætte beslutningen om linieføringen til foråret. En udskydelse som vi finder er en hån med dem der er stavnsbundet og har været det i mange år. Det er en ubehagelig beslutning som politikerne skal tage, som vil møde modstand uanset hvilken linieføring de vælger.

Men vi vil til stadighed opfordre politikerne til at påtage sig dette ansvar og ikke blot udskyde og udskyde. De 5 sydlige fællesråd arbejder fortsat sammen om at presse på for at få truffet beslutningen – uanset at vi ikke er enige om hvilke linieføring der er den bedste.

Trafik og veje

Noget af det som vi bruger en del tid på i fællesrådet, er kontakten til Trafik og veje – som for resten hedder ”Center for byens anvendelse”. Vi har i år fastholdt vore ønsker om ændringer i Tranbjerg–tunnelen under Østerbyalle, et fortov / cykelsti mellem landevejen og Fakta på Orholtalle, en fast belægning på cykel/gangstien langs med jernbanen og en stikrydsning på Tingskovalle.

Bevillingerne i 2015 udeblev. I stedet blev der anvendt penge på  andre tiltag – f.eks. udvidelsen af Ellemosevej, som ikke har stået på vores ønskeliste – men til gengæld på Mårslet Fællesråds. Det er ikke altid vi har de samme ønsker.

Der er kommet en ny kontaktperson / projektleder , som vi fik held af at invitere ud til et møde i december, så han kunne blive sat ind i vores lokal forhold. Det var en meget positiv dialog vi havde med ham, hvor vi også på mødet kom ind på de problemstillinger der er i Slet med den massive trafik på Slet Møllevej og kommunens manglende evne/ønske om at gøre noget ved det.

Vi havde forinden mødet, været i dialog med Slet Bylaug som havde klædt os godt på med deres syn på trafikproblemerne. Vi håber på, at den ny mand bliver ”vores” mand og at det resulterer i flere vej- og stiprojekter her i Tranbjerg

Letbanen i Tranbjerg

Vi har jo i lang tid hørt om, at letbanen kommer til Tranbjerg. Men vi har savnet noget mere konkret information om hvornår og hvordan. Dette resulterede i, at vi sammen med Mårslet og Beder Malling fællesråd indbød os selv til et møde den 5. oktober med kommunikations-afdelingen for letbanen, hvor vi tilbød at være talerør for dem og hjælpe dem med at udbrede budskabet og orienteringen til borgerne.

Vi er i gang med at planlægge et fælles arrangement i juni måned. Og i vil høre nærmere herom på hjemmesiden og i Tranbjerg tidende. Vi synes stadig at kommunikationen kunne blive bedre, og vi vil holde dem i ørene og forsøge at formidle budskaberne ud lokalt. Man skal lede længe efter nyheder om Tranbjerg – eller i øvrigt den sydlige del af banen. Og det vil vi arbejde med at få forbedret.

Trafikplan 2017

Med Letbanens komme i 2017, kommer der også omlægninger af busserne i Tranbjerg. Kommunen har fremlagt deres handlingsplan i høring frem til medio februar, og torsdag den 4. havde vi inviteret Rigmor Korsgaard som er arkitekten bag planen, til at komme og fremlægge detaljerne for Tranbjergborgerne.

Der deltog 65 til mødet og spørgelysten var stor. De ting der kom frem på mødet samler vi sammen og sender ind som høringssvar den 28. februar. Vi sætter naturligvis vores høringssvar på hjemmesiden, så i kan følge dem her. Det oplæg, som vi fra fællesrådet havde lavet som et indspark i debatten, blev positivt modtaget. Men den største applaus fra salen kom da der var en der foreslog at vi skulle have linje 1 og 11 tilbage.

Mobilmast ved varmeværket

Den manglende mobildækning som følge af den nedtagede mast ved Lokalplan 947 udstyk-ningen syd for Tingskovalle, har nu langt om længe resulteret at der bliver opsat en mast ved siden af Skorstenen på Tranbjerg Fjernvarmeværk. Den fremtidige dækning skulle blive som vist på kortene.

Årlige cykeltur

En af de ting vi har gjort de seneste år, er en cykeltur rundt i stisystemet i Tranbjerg der i år foregik i regnvejr den 18. august. Vi får ikke kørt på alle stier – men vi får dækket en god del af Tranbjergs stisystemer, der giver os et øjebliksbille af hvordan det ser ud. Efter turen evaluerer vi de indryk som vi har fået – og følger op på dem på de efterfølgende møder.

De forslag og input vi får fra jer og fra borgerne i almindelighed i løbet af året, har vi derfor mulighed for at se på ved selvsyn. I er meget velkomne til at sende input til hvor vi skal køre hen næste gang. Turen forsøger vi at lægge i maj eller juni.

Alt i alt et travlt år med mange aktiviteter og rigtig mange ting der lykkedes for os. Der var selvfølgelig også en del andet arbejde som vi kunne have taget fat på – men dette var hvad vi nåede.

Til sidst vil jeg gerne takke bestyrelsen for det arbejde der er lagt i løbet af året – og for de konstruktive og gode møder vi afholdte.

Det var beretningen og dirigenten efterspurgte spørgsmål/kommentarer fra forsamlingen:

 

Kommentarer til beretningen:

Ivan:  Vedr. tilskudene fra Tranbjerg Fællesråd: Er det i overensstemmelse med kommunens regler? Jeg spurgte om det på sidste års generalforsamling.
JH: Vi har undersøgt det ved kommunen og fået det svar tilbage, at Kommunen har ikke faste regler på skrift. Ivan: Ok og nu har I så fremsat et forslag til rammer for tilskud fra fællesrådet – fint!

Herefter blev beretningen blev enstemmigt godkendt.

 

Ad 6. Forelæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse

Ved Mogens Laursen. Regnskabet blev enstemmigt godkendt.

 

Ad 7. Indkomne forslag

JH fremlagde bestyrelsens forslag: “Beslutningsforslag til generalforsamling 22-02-2016
vedr. støttemulighed fra Tranbjerg Fællesråd”.

 

Debat:

Tranerne:  Sender i en liste med projekter ind  til kommunen før i får tilsud?

ML: 20.000 normalt pr. år fra kommunen totalt set.

JH: Der bliver ikke sat konkrete projekter på en liste, men x-antal kroner til tilskud i årets løb.

Ivan P.:  I bliver bundet op af dette papir.
Michael K.: Man bør kunne støtte traditionerne også – og ikke kun nye idéer.

Ivan:  Også støtte til skt. Hans fest!?  Ikke givet med støtte år efter år.

Lone: Tranbjerg Koret fik ikke støtte – så det er ikke alle der får!

Herefter blev forslaget vedtaget som følger:

 

Retningslinier for at få støtte fra Tranbjerg Fællesråd:

Tranbjerg Fællesråds bestyrelse (TFB) behandler løbende ansøgningerne på bestyrelsesmøderne.

 • TFB giver kun støtte til aktiviteter der afholdes af et eller flere medlemmer af Tranbjerg
  Fællesråd. Listen over medlemmer findes på hjemmesiden.
 • Aktiviteten skal være offentligt tilgængelig og der skal forud for afholdelsen indbydes til
  en bred kreds af borgere i Tranbjerg.
 • Aktiviteten skal foregå i Tranbjerg.
 • TFB giver ikke støtte til udflugter eller studieture.
 • TFB giver ikke støtte til drift.
 • Aktiviteten skal være unik.
 • Aktiviteten skal annonceres på www.tranbjerg.dk
 • Aktivitetstøtte skal søges sammen med et estimat/budget via e-mail på adressen
  fr@tranbjerg.dk
 • Der kan maks. søges om 5.000,- kr. til en aktivitet.
 • Støtten er betinget af, at kommunen bevilger penge til TF aktiviteter – stopper støtten
  fra kommunen – stopper tilskuddet også fra TFB.
 • Hvert år på generalforsamlingen fastlægges hvilket beløb, der afsættes til sådanne
  Beløbet afvikles efter først til mølle princippet. DVS. at når puljen er brugt for et
  år, kan der først bevilges tilskud efter en generalforsamling hvor en ny pulje er blevet
  konfirmeret.

 

Der var ikke indkommet andre forslag.

 

Ad 8. Godkendelse af budget, samt fastlæggelse af kontingent for 2016

Mogens Laursen fremlagde budgettet. Vi håber på at få 20.000 i tilskud fra Kommunen. Budgettet blev enstemmigt godkendt.

Kontingent for 2016 blev godkendt: Uændret 100,- kr./år.

 

Ad 9. Valg til bestyrelsen

Kasserer Mogens Laursen blev genvalgt for 2 år.
Torben Munkholt blev genvalgt til bestyrelsen for 2 år.

Søren Gorming blev valgt som 1. suppleant for 2 år.

Revisorerne John Bo Jensen og Jørgen Lindhardt blev genvalgt

Revisorsuppleant Bent Åge Henriksen blev genvalgt.

 

Ad 10. Eventuelt

Søren G.:  På vegne af Tranbjerg Skolen: En opfordring: Overvej et eksternt medlem til skolebestyrelsen.

Herefter afsluttede Allan generalforsamlingen og sagde tak for god ro og orden.

 

Referatet godkendt den  ___ marts, 2016.

Jørgen Halle                  Allan Schjønberg Pedersen                 Jørgen Dahlgaard

(formand)    (dirigent)                                         (referent)