Referat Generalforsamling 2018

Referat fra generalforsamlingen i Tranbjerg Fællesråd
den 26. februar 2018 på Lokalcentret,
Tranbjerg.

Formand Jørgen Halle bød velkommen. Derefter gik man over til:

Dagsordenen:

 1. Valg af dirigent
 2. Valg af referent
 3. Konstatering af fremmødte og stemmeberettigede
 4. Orientering om godkendelse af nye medlemmer ifølge vedtægterne § 3
 5. Aflæggelse af beretning om Fællesrådets virke i den forløbne periode
 6. Forelæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse
 7. Indkomne forslag
 8. Godkendelse af budget, samt fastlæggelse af kontingent for år 2018
 9. Valg af bestyrelse m.m.:
 • På valg er følgende:
 • Kasserer Mogens Laursen – villig til genvalg (2 år)
 • Bestyrelsesmedlem Torben Munkholt – villig til genvalg (2 år)
 • Bestyrelsesmedlem Erik Mathiasen – er udtrådt (1 år)
  Allan Schjønberg Pedersen (tidligere suppleant) opstiller
 • 1. suppleant Anne Marie Meldgård – villig til genvalg (2 år)
 • 2. suppleant – vakant (1 år)
 • 2 revisorer John Bo Jensen og Jørgen Lindhardt – begge villige til genvalg
 • revisorsuppleant Bent Åge Henriksen
 1. Eventuelt

Ad. 1. Valg af dirigent
Bo Nordby blev valgt som dirigent og han konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indkaldt og varslet ifølge vedtægterne og således beslutningsdygtig.

Ad. 2. Valg af referent
Jørgen Dahlgaard blev valgt som referent.

Ad. 3. Konstatering af fremmødte og stemmeberettigede
Der var mødt 23 deltagere op – heraf 19 stemmeberettigede. I alt 16 af Tranbjerg Fællesråds foreninger og institutioner var således repræsenteret på generalforsamlingen.

Ad. 4. Nye medlemmer
Mogens Laursen oplyste at Grundejerforeningen Tulshøjparken og Facebookgruppen ”Borgere i Tranbjerg” (Martin Skøtt) er blevet medlemmer.

Ad. 5. Aflæggelse af beretning om Fællesrådets virke i den forløbne periode:
Ved formand Jørgen Halle:

Til generalforsamlingen den 28. februar 2017, var der 9 af Tranbjerg Fællesråds foreninger og institutioner repræsenteret – i alt 11 fremmødte + bestyrelsen.

Generalforsamlingen blev gennemført og vi fik en ny suppleant Anne Marie Melgaard valgt ind i bestyrelsen som 1. suppleant. Erik Mathiasen valgte af personlige årsager at trække sig før sommerferien, så Anne Marie trådte ind som bestyrelsesmedlem i stedet for Erik.

Byudvikling i Tranbjerg

Processen med byudviklingen i Tranbjerg, tog også en del af vores tid i 2017 og er fortsat et område som vi vil bruge krudt på.  Vi fik skrevet vores samlede forslag til lokalsamfundsbeskrivelsen fra Tranbjerg, og sendt den frem. Da kommuneplanen blev sendt i høring, indsendte vi et høringssvar til kommunalplanen hvor vi tilkendegav vores tilfredshed, og samtidig gjorde opmærksom på vores forventning om at blive inddraget i den fortsatte udvikling. Da planen efterfølgende blev vedtaget af byrådet, kunne vi glade konstatere, at stort set alle de punkter vi havde leveret ind til kommuneplanen er blevet optaget i den endelige plan. Vi kunne også konstatere, at nogle af de private bygherrer der havde indsendt forslag om fortsat knopskydning i Tranbjerg – ikke var blevet hørt, så der bliver ikke i de kommende år inddraget yderligere landbrugsjord omkring Tranbjerg. Det er vi rigtigt glade for.

Den næste store knast vi skal have fundet en løsning på, er renovering og udbygning af Grønløkkeskolen, så den kan rumme alle børn i Tranbjerg og blive én samlet ”Tranbjerg skole” Det kræver, at forældrene til de skolesøgende børn i Tranbjerg bliver ”positiveret” overfor idéen. Vi har her en stor opgave foran os. Og vi er lige nu i gang med at skabe den nødvendige dialog med forældrebestyrelsen, og lave en fælles strategi for hvordan vi får dette gennemført.

Bering Beder vejen

Selvom det er over 40 år siden at de første linjer til Bering Beder- vejen blev slået af det daværende Amt, og der er anvendt meget blod – sved og tårer fra både Tranbjerg Fællesråd men også fællesrådene i Mårslet, Beder Malling og Solbjerg, kan vi vel tillade os at kalde dette for en lille sejr, at byrådet endelig fik afsat penge på budgettet til at gennemføre anlægget. Nu er arbejdet gået i gang.  Og vi kan læne os tilbage med en god mavefornemmelse, og se arbejdet skride fremad. Der er stadig et par år til at vi kan køre på vejen. Vi vil følge processen fra sidelinjen og holde embedsværket op på de løsninger de har lovet os.

Letbanen

Som i alle ved –  er det ikke gået helt efter planen med igangsætningen af Letbanen. Den Busomlægning der var planlagt skulle ske samtidig med idriftsætning af letbanen til Odder, er blev gennemført uanset at Letbanen ikke er i drift, som har betydet, at der er områder i den nordøstlige del af Tranbjerg som har overordentligt langt til offentlig transport lige nu. Vi har godt kunnet mærke, at vores problemstillinger har været ”små” i forhold til det store billede i Aarhus. Vi vil rigtigt gerne have input fra jer der er aktive brugere af busserne, så vi kan fortsætte med at lægge pres på Midttrafik/letbanen om ikke at glemme os her i Tranbjerg.

Fra fællesrådet, har vi protesteret overfor både letbanen om den stilstand der er på stationerne – i stedet for at arbejdet er blevet gjort færdigt er arbejdet blevet efterladt i en rigtig dårlig forfatning.

Vi håber at der med ansættelse af en ny direktør der rent faktisk har forstand på jernbanedrift, komme r mere drev i Letbanen, og at den snart kommer i gang. Det var ikke vores opfattelse, at den tidligere direktør var ret interesseret i at imødekomme vore ønsker her i Tranbjerg. Vi har planlagt et møde i marts måned med den nye direktør, hvor vi vil fremlægge vore synspunkter for ham.

Midttrafiks omlægning af linie 4A

De nye stoppesteder der er anlagt ved Tingskovalle er etableret uden lys og med meget dårlige adgangsforhold for handicappede, ældre, barnevogne etc. Vi har været i løbende dialog med ”center for byens anvendelse” der har stået for etableringen for Midttrafik. Der var ikke sat penge af til at etablere stoppestederne med ordentlige adgangsforhold og lys – noget rigtigt sjusk fra planlæggernes side. Vi har en forhåbning om at der bliver rettet op på manglerne ved de nye stoppesteder i løbet af foråret. Det har ikke gjort forholdene bedre, at antallet af afgange stort set er blevet halveret hvor busserne stopper ved Søndervang og ikke kører længere. Vi holder øje med processen – og i må meget gerne bidrage med øjne og ører hvis i observerer at der sker noget.

Projektliste med infrastrukturprojekter i prioriteret rækkefølge

Vi modtager jævnligt, henvendelser fra jer og andre borgere i Tranbjerg, om mangler ved infrastrukturen her i Tranbjerg. Bliv endelig ved med det. De input vi får fra jer, stykker vi sammen til en ”ønskeliste” hvor vi har været inde og prioritere hvilke projekter vi finder giver mest værdi for flest mennesker i Tranbjerg. Listen er udgangspunkt for vores årlige møde med ”Center for byens anvendelse” hvor vi fremlægger argumenterne for hvorfor vi synes at de netop skal tage disse projekter frem for andre. Vi må erkende, at der er langt mellem bevillingerne til at udføre projekterne her i Tranbjerg. Vi kan høre på de andre fællesråd i ”udkantens Århus”   at de har den samme følelse. Det er ligesom at de projekter der er bynære – har større bevågenhed fra byrådets side.

Ny hjemmeside

HURRA -Så lykkedes det i januar at få gang i vores ny hjemmeside. Den gamle hjemmeside var mere en ”byportal” hvor vi havde mange link mv til foreninger og medlemmerne, og en hel del mere. Det tager tid at vedligeholde disse link – og hvis de ikke virker – bliver det hurtigt træls for brugerne på siden. Den ny side er tænkt udelukkende som vindue til fællesrådet. Siden er stadig under udvikling – så i har en mulighed for at fortælle os hvad det er i ønsker den skal indeholde. Her er vist vore retningslinjer for at give tilskud til jeres aktiviteter. Vores opfordring er til jer – at gå ind på hjemmesiden og se den kritisk igennem. Vi modtager gerne idéer fra jer på indholdet.

Tilskud givet i 2016

Fællesrådet har bevilget 2.500,- kr. som tilskud til Vængernes skt. hans fest den 23-6 med levende musik samt 2.500,- til 1. Tranbjergs Ditto.  Krolfklubben har fået 500,- til deres krolfdag.

Sprøjtefrit område i Tranbjerg

Sammen med Aarhus Vand, planlagde vi og afholdte et arrangement den 20. maj på Vandværket, hvor det primære budskab var at, vi som parcelhusejere bør være opmærksom på at vi kan forurene vores eget drikkevand relativt meget mere end landmændene. Da brugen af pesticider i vore haver pr m2 langt overstiger de mængder de professionelle landmænd anvender. Der blev uddelt T-shirt og Vand til de fremmødte. Der var 5 rundvisninger på vandværket med ca. 15 deltagere på hver rundvisning Arrangementet var velbesøgt, men intentionen med at vise alternative ukrudtsbekæmpelser, faldt lidt til jorden- bl.a. fordi det indlæg der var fremsendt til Tranbjerg Tidende, af en eller anden grund aldrig kom i bladet. Vi var lidt skuffede over indsatsen fra Aarhus vand, der ikke afsatte mange ressourcer til opgaven.

Beskæring af læbælter – ny app fra kommunen

Ved at appellere til trafiksikkerheden – eller manglen på samme – lykkedes det os at få kommunen til at beskære og fjerne bevoksning de værste steder på Tingskovalle. Der er rigtigt mange steder i Tranbjerg, hvor læbælterne får lov til at vokse uhæmmet så vær obs på dette og meld gerne direkte ind til kommune. Aarhus kommune lancerede en app i 2017: ”Aarhus Borgertip”, hvor det er muligt for alle at melde ind om store og små problemer/skader mv. Vi kan varmt anbefale at i alle installerer den på jeres smartphone og at i anvender den hver gang i ser en skade. Vi kan ikke holde øje med alle stier og veje i Tranbjerg!

 Samarbejdet med Tranbjerg Tidende

Også i 2017, bidrog vi med indlæg i Tranbjerg Tidende og forsøgte at beskrive nogle af de emner vi beskæftiger os med i fællesrådet. Vi forsøger enten at skrive en side selv til hvert nyt nummer, eller give redaktionen tip om noget vi finder er vigtige at få ud til borgerne her i Tranbjerg. Vi synes det er meget vigtigt, at bevare Tranbjerg Tidende som et blad, der fysisk kommer ud til alle i Tranbjerg, og vi vil fortsat støtte dem i det kommende år med indlæg.

Oversvømmelse ved Tranbjerg Mose

Den stigende vandstand i hel kongeriget – er et problem generelt. Et at de lokale steder med gentagne oversvømmelser, er stien omkring Tranbjerg sø, hvor der i det nordøstlige hjørne tit står vand. Efter en henvendelse fra en borger til os via vores facebookside – tog vi fat på kommunen og de har været ude at besigtige forholdene, og vi har en forventning om, at der bliver gjort noget ved dræningen i løbet af foråret. Dette er et eksempel på, at vi også handler på de henvendelser vi får fra vores Facebookside.

Samarbejdet med Byrådet/udvalg

Med kommunevalget sidste år, kom der også nye ansigter i byrådet og der kom ny fordeling af udvalgsposterne. Som vi har tradition for her i Tranbjerg fællesråd, inviterer vi formanden for teknisk udvalg ud til en snak om vore lokale forhold her i Tranbjerg. Keld Hvalsø der er den nye formand for teknisk udvalg, skal vi mødes med i marts måned, og vi glæder os til at give ham lidt flere detaljer om vort lokalsamfund. Det har vist sig, at det er en god investering at få formanden for udvalget i tale.

Til sidst vil jeg gerne benytte lejligheden til at takke den siddende bestyrelse for et godt og konstruktivt arbejde i 2017.
Det var beretningen og dirigenten efterspurgte spørgsmål/kommentarer opdelt på emner fra forsamlingen:

Kommentarer til beretningen:

Byudvikling:
Sander Frandsen: Ny Tranbjerg Skole?  Hvad skal der ske med den gamle?

Jørgen Halle: Visionen for Centerområdet -> Skolen samles og flytter til Grønlykkealle.

Bering-Beder-vejen:
Johnny fra Ingerslev:  Et udvidet støjværn – det noget som I arbejder på?

Jørgen Halle: Vi har ikke set detaljer endnu fra kommunen. Vi følger dog processen tæt.

Letbanen:
Anne Lisbeth Frandsen: Hvornår kommer den til at køre? Problem med overfyldte busser nu! Flere busser tak! Jørgen Halle: Tjae – Vi får nok ikke en dato for Letbanens start på mødet i marts. Dame fra Skolevænget: Vi savner vores bus og stoppesteder. Flere busser i myldretiden ønskes – ligesom den gamle linje 1.

Projektliste:

Johnny fra Ingerslev: Orholtalle m.m. Status på projekter?
Jørgen Halle: Ikke noget konkret pt. Men pludselig kan der være penge til at lave noget.

Ny hjemmeside:

Lars Jacoksen. Er Projektlisten på hjemmesiden? Jørgen Halle: Ja.

Ingen spørgsmål vedr. Tilskud givet… eller Sprøjtefrit område…

Tranbjerg Tidende:

Michael Skøtt: Brug også Facebookgruppen: ”Borger i Tranbjerg” som informationskanal.
Jørgen Halle: Det gør vi skam også 🙂

Oversvømmelse

Dræning af området ved stien – det nordøstlige hjørne – kommunen er i gang med arbejdet.

Generelle bemærkninger:  Beretningen blev godkendt ved applaus.

Ad 6. Forelæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse

Ved kasserer Mogens Laursen. Et enkelt spørgsmål vedr. udgift til hjemmeside.
Regnskabet blev enstemmigt godkendt.

Ad 7. Indkomne forslag

Der var ikke indkommet forslag til generalforsamlingen.

Ad 8. Godkendelse af budget, samt fastlæggelse af kontingent for 2018

Mogens Laursen fremlagde budgettet. Vi har fået 20.000 kr. i tilskud fra Kommunen.

Budgettet blev enstemmigt godkendt.

Kontingentet for 2018 blev fastlagt til 100,- kr./år (uændret).

Ad 9. Valg til bestyrelsen

Kasserer Mogens Laursen blev genvalgt (for 2 år).

Bestyrelsesmedlem Torben Munkholt blev genvalgt (for 2 år).
Allan Schjønberg Pedersen blev valgt som bestyrelsesmedlem (for 1 år).

Anne-Marie Meldgaard blev valgt som 1. suppleant for 2 år.

Lisbeth Jakobsen blev nyvalgt som 2. suppleant for 1 år.

Revisorerne John Bo Jensen og Jørgen Lindhardt blev genvalgt.

Til revisorsuppleant blev Martin Skøtt valgt.

Ad 10. Eventuelt

Kenneth Sørensen: For høj hastighed i Tranbjerg – især på Østerby Alle.

Jørgen Halle: Også et problem på Skovgårdsvænget. Fællesrådet tager det med til drøftelserne med kommunen.
Martin Skøtt: Man kan skrive til politiet med et ønske om fotovogne.

Bo Nordby: Et indlæg i Tranbjerg Tidende m.m. om fart i Tranbjerg…?

Michel Larsen, Ingerslev Vænget: Støjværn på 4 meter ved Bering-Beder-vejen?

Johan Godsk, Skolevænget: Vejen bør flyttes syd på….

Mere lys på Orholt Alle?

Anne Lisbeth Frandsen: Er i inde over harmonisering af veje?

Allan S. Pedersen: Ja. Møde på torsdag med kommunen for alle fællesrådene.
Det skal laves på den rigtige med fuld tinglysning osv.

Jørgen Halle: Vi bringer noget på hjemmesiden.

Afslutning ved formand Jørgen Halle:

Tak til Bo Nordby som dirigent samt tak til forsamlingen for god ro og orden.

Referatet godkendt den  15. marts, 2018.

Bo Nordby                     Jørgen Dahlgaard                             Jørgen Halle
(dirigent)                       (referent)                                       (formand)