2020 Generalforsamling

Referat fra generalforsamlingen i Tranbjerg Fællesråd den 18. februar 2020 på Lokalcentret, Tranbjerg.

NB: Hent referatet fra GF 2020 som printervenlig pdf

Formand Jørgen Halle bød velkommen. Derefter gik man over til:

Dagsorden:
1. Valg af dirigent
2. Valg af referent
3. Konstatering af fremmødte og stemmeberettigede
4. Orientering om nye medlemmer ifølge vedtægterne § 3
5. Aflæggelse af beretning om Fællesrådets virke i den forløbne periode
6. Forelæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse
7. Indkomne forslag
8. Godkendelse af budget, samt fastlæggelse af kontingent for år 2020
9. Valg af bestyrelse m.m.:
På valg er følgende:

 • Kasserer Mogens Laursen – villig til genvalg
 • Bestyrelsesmedlem (Torben Munkholt) – villig til genvalg
 • Bestyrelsesmedlem (Allan Pedersen) 1 år – er udtrådt
 • 1. suppleant (Anne Marie Meldgaard) 1 år – ønsker ikke genvalg
 • 2. suppleant (Lisbeth Jakobsen) – er udtrådt
 • 2 revisorer John Bo Andersen og Jørgen Lindhardt – er villige til genvalg
 • revisorsuppleant Martin Skøtt

10. Eventuelt

Ad. 1. Valg af dirigent
Henning Sørensen blev valgt som dirigent og han konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indkaldt og varslet ifølge vedtægterne og således beslutningsdygtig.

Ad. 2. Valg af referent
Jørgen Dahlgaard blev valgt som referent.

Herefter blev generalforsamlingen suspenderet til fordel for et oplæg af Rikke Skræddergaard fra MINLANDSBY – om deres app, som gør det nemt at dele kalender og nyheder m.m. på tværs af foreninger. (Se mere på tranbjerg.dk).

Efter et fint oplæg med efterfølgende spørgsmål blev generalforsamlingen genoptaget.

Ad. 3. Konstatering af fremmødte og stemmeberettigede
Der var mødt 26 deltagere samt 4 gæster op. I alt 15 af Tranbjerg Fællesråds medlemmer (foreninger og institutioner) var repræsenteret på generalforsamlingen.

Ad. 4. Nye medlemmer
Kasserer Mogens Laursen oplyste at Tranbjerg Børnenes Venner er blevet medlem. Der er i alt 45 medlemmer i Fællesrådet p.t.

Til generalforsamlingen den 27. februar 2019, var der 9 af Tranbjerg Fællesråds foreninger og institutioner repræsenteret – i alt 13 fremmødte.

Generalforsamlingen blev gennemført uden ændringer i bestyrelsens sammensætning. 

Ad. 5. Aflæggelse af beretning om Fællesrådets virke i den forløbne periode
Ved formand Jørgen Halle (med input fra Helle Søby Degn):

Bering Beder vejen
Sammen med fællesrådene fra Mårslet, Beder Malling Ajstrup og Kolt Hasselager, stod vi for den praktiske afvikling af det andet borgermøde om Bering Bedervejen den 5. marts i Grønløkkehallen, hvor 277 deltog i selve mødet og ca. 70 fulgte den live streaming af mødet som Teknik og Miljø prøvede af. Projektlederen Carsten Thomsen, fortalte om projektets stade. Der var en del snak om støjbelastningen fra vejen, hvor mange fremmødte gav udtryk for deres bekymringer. Mødet var en absolut succes, og tonen var meget fin i salen. Der var mange der fik en snak med projektgruppen efterfølgende om netop deres ejendom.  

Efter borgermødet, blev der langs med vejens placering, banket pæle med flag i jorden hvor vejens afgrænsninger kommer.  2019 blev anvendt til forundersøgelser og opkøb af jordarealer. 2020 er året hvor selve anlægsarbejdet sættes i gang.

Den gamle Horsens landevej bliver lukket for biler ved Sønderbro, og der bliver etableret en gang og cykelbro over den nye vej. Billedet i ser er taget fra den overflyvningsanimation som kommunen har fremstillet – og i kan selv gå ind på kommunens webside og nærstudere de steder i har lyst til at se hvordan bliver.

Som en direkte følge af støjberegningerne, er støjvæggen lang landevejen op mod Tingskovparken blevet opgraderet med et effektivt hegn. Der er en hørbar forskel når man går gennem åbningen ved busstoppestedet – prøv at gå en tur der selv og hør hvor effektivt det kan laves – kønt er det ikke! Man kunne ønske sig at kommunen når de foreskrev et støjhegne – også stillede krav om begrønning. De hegn der kommer op flere og flere stedet i Tranbjerg – kunne sagtens gøres pænere. Hermed en opfordring til de grundejerforeninger der har sådanne hegn – også at tænke på at det skal se pænt ud for alle os der passerer udefra.

Apropos støj – så fik vi langt om længe lagt støjdæmpende asfalt på landevejen.  Et meget hørbart tiltag som ikke mindst beboerne i gl. Tranbjerg har meget glæde af.  

Hastighedszone 40 km/t i Tranbjerg
Foranlediget af et forsøg i Mårslet med en generel hastighedszone på 40 km/t indenfor byskiltet, har teknikrådmanden barslet med at udbrede det til andre lokale bysamfund i Aarhus – herunder Tranbjerg. Det første synlige skilt er på Sletvej, hvor det lykkedes os at overtale den projektansvarlige til at sætte et 40 km/t skilt op ved de nye bump der er etableret. Så denne minizone i Slet er den første. Vi har haft en debat på vores facebookside om hvor og hvor meget der skal dækkes af 40 km/t zonen her i Tranbjerg. Lige nu afventer vi et oplæg fra teknik og miljø om hvornår og hvordan det bliver etableret i Tranbjerg.

Møde med Keld Hvalsø
Som det efterhånden er blevet en tradition i Tranbjerg, havde vi efter kommunevalget 2018 inviteret formanden for Teknisk udvalg til at mødes med os – af forskellige årsager lykkedes det os først at holde mødet i Marts Måned, hvor den nuværende formand Keld Hvalsø, kom forbi og vi havde en god snak om hvad der rør sig i Tranbjerg. Det var ikke et møde, hvor vi forventede et konkret udbytte af – mere at vi får lejlighed til at fortælle om de ting der sker her i nærområdet med formanden – sådan at når byrådet behandler emner der berører os her i Tranbjerg – er formanden nogenlunde informeret om vores holdninger.

Den Årlige cykeltur rundt i Tranbjerg
Blev foretaget i strålende solskin den 29. maj. Formålet med cykelturen er at vi med egne øjne ser hvordan tilstanden på stisystemet er, og hvad der sker rundt omkring i Tranbjerg. De ting vi ser tager vi op efterfølgende med kommunen og de interessenter der er relevante at involvere. Et af spørgsmålene vi rejste, var afklaring af nødvendig stiforbedring ved den nye daginstitution der blev bygget færdig og ibrugtaget i efteråret 2019. En sag vi tidligere havde fået en henvendelse om fra en af grundejerforeningerne. Vi tog kontakt til de grundejerforeninger der er naboer til institutionen – og vi fik en klar tilbagemelding fra dem at de ikke var interesseret i at få yderligere stiforbindelser etableret. Så den er taget af vores ønskeliste igen.

Projektliste med infrastrukturprojekter i prioriteret rækkefølge
De ønsker vi får ind fra jer, kommer på vores ønskelisten over stiprojekter her i Tranbjerg. Listen tages med til vort årlige møde med trafik og veje. Listen er dynamisk og bliver opdateret når der sker ændringer. De projekter der er blevet udføkrt bliver fjernet fra listen. Vi foretager en prioritering overfor kommunen – som de nogle gange følger!  Kommunen etablerede den længe ønskede sti mellem landevejen og fakta, og cykelstien langs med Tingskovalle blev forlænget til Horsevænget, og tilmed med lys på. Den grusbelagte sti langs med jernbanen ved Hyrdevænget blev også etableret med Asfalt så der nu er asfalteret sti fra Mårslet til stinettet mellem laurbærvænget og Hyrdevænget.  Stisystemet videre i Mårslet er noget vi overlader til Mårslet fællesråd at tage sig af – men vi er i dialog med dem så vore ønsker tages med her også.

Vores 1. prioritet gennem flere år, har været udretningen af tunnelen under Østerbyalle, således at kørestolsbrugere, barnevogne mm nu også kan benytte tunnelen. Krydsning af vejkrydset ved Østerbyalle og Torvealle er ikke blevet mindre usikker efter daginstitutionen ved Laurbærvænget er åbnet, så tunnelens udretning er noget vi ser frem til.  Arbejdet bliver i gangsat først på sommeren, hvor Tranbjerg Fjernvarmeværk omlægger de ledninger der ligger i vejen for projektets gennemførelse. Tegningen viser forløbet af den rampe der kommer i stedet for trappen (se også tranbjerg.dk).

Privatisering af de offentlige veje i Tranbjerg ”Harmonisering”
Spareøvelsen i 2015 som vort kære byråd besluttede at kalde for ”Harmonisering af veje”, var i 2019 noget vi brugte tid på. Vi har benyttet hver lejlighed ved møder med de andre fællesråd i kommunen at åbne deres øjne op for problematikken også. Vi skrev i april et brev til borgmester Jacob Bundsgård, hvor vi fik 10 andre fællesråd til at støtte op om.  Svaret fra Borgmesteren var ret intetsigende og mere et ”goddag mand – økseskaft” svar.  Privatpersoner har også fået øjnene op for problemstillingen, og et ægtepar i Lystrup tog sagen op selv, da deres Fællesråd ikke var interesseret i at underskrive vores brev. Det er lykkedes ægteparret, at samle endnu flere fællesråds støtte, ved at skrive indlæg i aviserne og direkte henvendelse til byrødderne hver især.  22 fællesråd støttede nu op om deres henvendelse til byrødderne.

De fællesråd der underskrev vores brev i april til borgmesteren – er nu inviteret til kaffe med afdelingschefen den 26. februar. Vi er meget spændte på, om vi får andet end kaffen ud af mødet, da holdningen indtil dato fra deres side har været total afvisning af at ændre på noget.

Forløbet viser, at det betaler sig at stå sammen i fællesrådene når vi skal have politikerne i tale.

Tryghed i Tranbjerg
Desværre er der også i Tranbjerg unge mennesker, der ikke har samme syn på hvordan man skal opføre sig i det offentlige rum, som langt de fleste andre. Flere af vore medlemmer har bemærket uro og hærværk fra en lille gruppe børn og unge, der har været med til at skabe utryghed blandt mange i Tranbjerg. Natteravnene der blev stiftet i starten af 2019 med 19 medlemmer, har gjort et kæmpe stykke arbejde, som vi alle skylder dem tak for. Fællesrådet forsøgte igennem længere tid, at få etableret et møde med institutionerne i Tranbjerg for at få dem til at gøre mere ved problematikkerne – uden held. Vi skrev til Rådmand Thomas Medom fra Børn og unge om vores bekymring, og fik at vide – at det var der styr på, og at vi ikke skulle bekymre os hen over sommeren.

I Kolt Hasselager, hvor de unge mennesker har de samme problemer som vores unge i Tranbjerg, tog fællesrådet initiativ, sammen med en stor gruppe forældre, til at holde en Workshop hvor både de unge og institutionerne og de mennesker i kommunen der har den daglige berøringsflade med de unge, fandt sammen og kom i dialog om hvad der skal til for at vende udviklingen i Kolt Hasselager.

Vi blev inspireret, af Kolt Hasselagers måde at komme videre på – og i efteråret fik vi sat en arbejdsgruppe sammen, hvor formålet var afholdelse af en lignende workshop i Tranbjerg.

Workshoppen blev afholdt den 4. december med deltagelse af 53 mennesker, og blev faciliteret af et par dygtige folk fra Børn og unge. Energien på mødet var intens, og der var mange bud på hvordan vi kommer videre. Aftenens udbytte var 4 gruppers bud på hvad der skal til for at Tranbjerg bliver et bedre og tryggere sted at være, og Fællesrådet har påtaget sig opgaven med at sætte gruppearbejdet i gang.

Grupperne var:

 1. tværgående Frivillige og engagement af unge i Tranbjerg.
 2. robust værested for unge der ikke er aktiveret
 3. Platform for kommunikation og fælles viden
 4. generationsmøder på tværs af alder.


Foreløbig er der kommet gang i 2 af grupperne, og jeg har aftalt med Helle Søby Degn, der er med i gruppe 2, at hun her vil fortælle om arbejdet i gruppen:

“En del unge i Tranbjerg efterlyser et uformelt værested, hvor de kan være på deres egne betingelser med bare nogle simple regler. Klubben dækker fint til og med 6. og 7. klasse, men herefter kniber det noget.

Arbejdsgruppen er godt i gang nu og har fået gode input fra kommunens folk.
Liv Boisen fra kommunens afd. for Byliv og Bymiljø er en meget aktiv tovholder. Gruppen har allerede kig på et muligt sted ved skolens Grønløkke afd. med aktiviteter/ting som grill, ophold med borde m.m., graffitivæg, gamle buskure etc. Nu skal skolen i spil og en workshop med deltagere fra målgruppen er undervejs.”
– Tak til Helle.

Den anden gruppe der er kommet gang i, er gruppe 2 som bl.a. vil følge op på om appen som vi hørte om lige før skal implementeres i Tranbjerg Fællesråds regi. De 2 sidste grupper vil vi i den kommende arbejdsperiode bruge tid for at få igangsat også.

Der er så mange initiativrige mennesker i Tranbjerg der gerne vil bruge kræfter på dette – så jeg er overbevist om at vi nok skal få vendt den kedelige udvikling, og give de unge mennesker et bedre indhold i livet end det de har nu.

Ny placering af handicapshelteren
Placeringen af en Shelter i Tranbjerg, er tilsyneladende ikke mulig – hvis man alene lytter til de protester der kom frem ved vores borgermøde den 19. juni ved den planlagte placering tæt ved 1. Tranbjergs hytte i skoven ved Jegstrupvej. Der var heldigvis mange positive tilkendegivelser også, og projektgruppen gik derfra med et løfte til os, at de ikke ville sætte processen i stå – blot fordi enkeltpersoner ville klage over den placering vi i fælleskab havde fundet frem til. Forslaget til placering af hytten blev sendt ud i nabohøring og der kom de forventede klager over placeringen, som vi i fællesrådet forholdt os til, og sendte vore argumenter om hvorfor netop denne placering tæt på Spejderne var at foretrække.

Projektet ligger lige nu i Naturstyrelsen Søhøjlandet, der skal tage stilling til, om de vil acceptere en shelter i skoven.

Tilskud givet i 2019
Der er givet 3.500,- til 1. Tranbjergs skt. hans fest.

Vi gav afslag på tilskud til grundejerforeningen Brørups indvielsesfest til deres nye legeplads.

Der er givet 500,- til Krolfklubben til deres krolfdag og åbent hus arrangement.

Grundejerforeningen Børup fik via Fællesrådet 3.000 blomsterløg fra Aarhus kommune. Vi håber at de er synlige langs Grønløkke Allé hvor de er sat.

Samarbejdet med Tranbjerg Tidende
Også i 2019, bidrog vi med indlæg i Tranbjerg tidende og forsøgte at beskrive nogle af de emner vi beskæftiger os med i fællesrådet. Vi forsøger enten at skrive en side selv til hvert nyt nummer, eller give redaktionen tip om noget vi finder er vigtige at få ud til Borgerne her i Tranbjerg. Vi synes det er meget vigtigt, at bevare Tranbjerg tidende som et blad, der fysisk kommer ud til alle i Tranbjerg, og vi vil fortsat støtte dem i det kommende år med indlæg. Tranbjerg tidendes initiativ til at støtte op om en eller frivillige med en pris, bidrog vi til med en person i udvalget.

Tabet af Allan Schønberg Pedersen
Allan Schønberg Pedersen. Aktiv i bestyrelsen for Tranbjerg fællesråd siden februar 2015, sov stille ind søndag den 5. januar 2020 i sit hjem.

Det lykkedes Tranbjerg Fællesråd at overtale Allan, til at komme ind i Tranbjerg Fællesråd i februar 2015 som 2. suppleant. Året før spurgte vi ham også, men da kunne han ikke afsætte den fornødne tid der skulle til – da han var dybt involveret i oprettelsen af vejlaug i hele grundejerforeningen Spiren. Et kæmpe stykke arbejde som han stod i spidsen for. Det at han året for inden takkede nej, var kendetegnet ved Allan. Han gik aldrig ind i et stykke arbejde uden at være bevidst om at han også ville /kunne bruge den nødvendige tid der skulle til, for at opgaven kunne fuldføres.

Allan har sat sit præg på mange af de opgaver – især om infrastrukturen her i Tranbjerg – der er blevet løst i Tranbjerg siden 2015. På hans egen stille facon, deltog han i møder med kommunens embedsfolk og afleverede sine knivskarpe konstateringer, som han underbyggede med kolde fakta.

Han var altid omhyggelig med sit arbejde, og vedholdende – ja nogle vil kalde det stædig – for at få gennemført de opgaver han havde sat sig for at udføre. Han gav aldrig op selv om modstanden ofte var stor.

Allan var meget nøgtern om sin sygdom, og fortalte åbent om hans sygdomsforløb – og om at han skulle dø af sygdommen. Det var han ikke i tvivl om. Hans arbejdsindsats blev ikke begrænset af den grund. Han var til det sidste meget aktiv, og så sent som fredagen før han gik bort ville han gerne have deltaget i vores bestyrelsesmøde har hans hustru fortalt. De ting der foregik i og omkring Tranbjerg, lå ham meget nær at præge til vores fælles bedste.

Selv om Allan af statur var lille, var han i særdeleshed en stor mand i hjertet. Ære være hans minde.

Vi skal huske også at ære de levende
Lisbeth Jacobsen kom ind i bestyrelsen som suppleant i 2018, og hun har nået i den korte periode hun har deltaget i bestyrelsesarbejdet, at sætte et kæmpe fodaftryk her i Tranbjerg. Det er hendes fortjeneste at natteravnene kom op og stå. Hun var selv aktiv fra starten og det meste af 2019, indtil trusler på hendes liv gjorde at hun måtte stoppe med at gå som Natteravn. Lisbet er ikke bange for at sige sin mening og stå ved den, og det har desværre betydet, at hun nu er blevet tvunget til at flytte fra Tranbjerg på grund af tiltagende trusler på hendes liv i efteråret. Politiet kunne ikke længere garantere for hendes sikkerhed her i Tranbjerg. Det er trist at nogle mennesker således bliver tvunget væk fra deres hjem – og det sker altså også her i Tranbjerg!

Det arbejde Lisbeth har igangsæt, vil vi fortsætte i Fællesrådet.

Til sidst vil jeg gerne benytte lejligheden til at takke resten af bestyrelsen for et godt og konstruktivt arbejde i 2019.

Dirigenten efterlyste spørgsmål til beretningen:
Kennent:  Ungdomsklub til de unge op til 17 år? Der mangler et tilbud!

Helle S.: Den nuværende klub kan ikke rigtigt holde på de unge…

Helle: Hvilke veje bliver privatiseret? Jørgen Halle: De fleste blinde veje i villa­kvartererne (Kirkevænget, Jegstrupvænget osv. – se kommunens hjemmeside). Sammen med de andre fællesråd er vi i kritisk dialog med kommunen og skal til møde med forvaltningen den 26-2. Vi ønsker bl.a. mere praktisk hjælp fra kommunen til de berørte grundejere.

Stina: ”Smag på Aarhus” ang. Begrønning af støjmurene. Jo – en støttemulighed.

Genetablering af stierne i skovområderne? JH: Skovfolkene er opmærksomme på det.

Hvad sker der ved den gl. busholdeplads på Tingskov Alle?  Jørgen D.: Det er p.t. oplagsplads for Aarhus Vand, som skal i gang med at lægge nye vandledninger.

Dirigenten spurgte herefter om generalforsamlingen kunne godkende beretningen:
Beretningen blev enstemmigt godkendt.

Ad 6. Forelæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse
Blev præsenteret af kasserer Mogens Laursen. Jørgen Halle: Husk nu at søge støtte hos fællesrådet! Kriterierne kan ses på hjemmesiden.

Regnskabet blev enstemmigt godkendt.

Ad 7. Indkomne forslag
Ingen indkomne forslag.

Ad 8. Godkendelse af budget, samt fastlæggelse af kontingent for 2020
Mogens Laursen fremlagde budgettet.
Spørgsmål: Hvad med penge til app-en Min Landsby?
Jørgen Halle: Det er ikke besluttet endnu.

Budgettet blev herefter enstemmigt godkendt.

Kontingentet for 2020 blev enstemmigt fastlagt til 100,- kr./år (uændret).

Ad 9. Valg til bestyrelsen
Kasserer Mogens Laursen blev genvalgt (valgt for 2 år)
Bestyrelsesmedlem Torben Munkholt blev genvalgt (valgt for 2 år)
Bestyrelsesmedlem Regitse Rans blev nyvalgt (valgt for 1 år)
1. suppleant Helle Søby Degn blev nyvalgt (valgt for 1 år)

2. suppleant-posten er vakant, men generalforsamlingen gav grønt lys til, at bestyrelsen selv må besætte posten med en egnet person inden den næste generalforsamling.

Bestyrelsen har således disse medlemmer: Formand Jørgen Halle, kasserer Mogens Laursen, Bestyrelsesmedlemmerne Torben Munkholt, Jørgen Dahlgaard, og Regitse Rans, 1. suppleant: Helle Søby Degn og 2. suppleant: Vakant.

Revisorerne John Bo Jensen og Jørgen Lindhardt blev genvalgt.

Til posten som revisorsuppleant blev Anne Marie Meldgaard nyvalgt.

Ad 10. Eventuelt
Spørgsmål ved Kenneth: Stien omkring søen er meget våd! (Megen nedbør)
Samt mulig fartdæmpning på Østerby Alle?  Jørgen Halle: Tranbjerg er med på kommunens liste over byer, hvor 40 nye km-t zoner er en mulighed. Et udspil er på vej fra kommunen. Desværre er politiet ofte en stopklods, når vi prøver at få hastighedsgrænsen sat ned.

Dirigenten: Tak til forsamlingen for god ro og orden!

Afslutning ved formand Jørgen Halle:
Tak til Henning Sørensen for indsatsen som dirigent. Og tak til alle deltagere!

Referatet godkendt den  11.  marts, 2020.

_________________             ___________________       ___________________

Henning Sørensen                Jørgen Dahlgaard              Jørgen Halle
 (dirigent)                              (referent)                           (formand)