2021 Generalforsamling

Referat fra generalforsamlingen i Tranbjerg Fællesråd
den 4. maj 2021 ved Skovgården udendørs, Skovgårdsvænget 97, Tranbjerg.

Formand Jørgen Halle bød velkommen. Derefter gik vi over til:
Dagsorden:

 1. Valg af dirigent
 2. Valg af referent
 3. Konstatering af fremmødte og stemmeberettigede
 4. Orientering om nye medlemmer ifølge vedtægterne § 3
 5. Aflæggelse af beretning om Fællesrådets virke i den forløbne periode
 6. Forelæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse
 7. Indkomne forslag
 8. Godkendelse af budget, samt fastlæggelse af kontingent for år 2021
 9. Valg af bestyrelse m.m.:
  På valg er følgende:
  – Formand (Jørgen Halle) 2 år (modtager ikke genvalg)
  – Bestyrelses medlem (Jørgen Dahlgaard) 2 år (modtager ikke genvalg)
  – Bestyrelses medlem (Regitse Rans) 2 år (villig til genvalg)
  – 1.suppleant (Helle Søby Degn) 2 år (villig til genvalg)
  – 2. suppleant (Ken Hartvig) 1 år (villig til genvalg)
  – 2 revisorer John Bo Andersen og Jørgen Lindhardt, som er villige til genvalg
  – revisorsuppleant Anne-Marie Meldgaard
 10. Eventuelt

Ad. 1. Valg af dirigent
Jesper Kjærgaard blev valgt som dirigent og han konstaterede at generalforsamlingen
ifølge vedtægterne skulle være afholdt i februar måned, men pga. corona-restriktioner
var det nødvendigt at udsætte afholdelsen. Generalforsamlingen godkendte denne
afvigelse fra vedtægterne. I øvrigt konstaterede han at generalforsamlingen i øvrigt
var lovligt indkaldt og således beslutningsdygtig.

Ad. 2. Valg af referent
Jørgen Dahlgaard blev valgt som referent.

Ad. 3. Konstatering af fremmødte og stemmeberettigede

Der var mødt 18 deltagere op – alle med stemmeret. I alt 13 af Tranbjerg Fællesråds
medlemmer (foreninger og institutioner) var repræsenteret på generalforsamlingen.

Ad. 4. Nye medlemmer
Kasserer Mogens Laursen oplyste at Grundejerforeningen Æbleparken (Børupvej 42 til
188) er blevet medlem. Der er i alt 47 medlemmer i Fællesrådet p.t.
Ad. 5. Aflæggelse af beretning om Fællesrådets virke i den forløbne periode
Ved formand Jørgen Halle:
Til generalforsamlingen den 18. februar 2020, var der 15 af Tranbjerg Fællesråds
foreninger og institutioner repræsenteret – i alt 26 fremmødte.
Generalforsamlingen blev gennemført med 2 nye medlemmer Regitse og Helle, men
det lykkedes ikke at finde endnu en suppleant til bestyrelsen, så generalforsamlingen
gav bestyrelsen lov til at lede videre efter generalforsamlingen. Det lykkedes, og Ken
Hartig har deltaget som suppleant siden august 2020.

APP Min Landsby
På generalforsamlingen, havde vi indbudt Rikke fra app ́n ”Min Landsby” til at fortælle
om hvad den kunne. Og vi havde også inviteret Aarhus kommunes
kommunikationschef Michael Japp til at deltage.
Det var yderst interessant at høre om hvad man kunne med ”min Landsby” – mange
af de kommunikationsudfordringer vi har i Tranbjerg kunne denne App løse.
Som alle gode ting, koster den penge, og efter mødet talte vi med Michael Japp om at
Aarhus kommune arbejder med en lignende løsning – og at vi måske skulle se i den
retning i stedet. Der blev lagt op til en dialog om en løsning – og så skete det som vi
alle vist husker med rædsel den 11. marts.

Coronapandemien
Hele landet blev sat skakmat den 11. marts hvor alt lukkede ned. Vi har alle levet i
bobler siden, og intet har været som det plejer. Alle planlagte møder blev enten aflyst
eller afholdt som skærmmøder. Alle planlagte opgaver blev sat på stand by. Frygten
for at smitte hinanden lagde sig som en tung dyne – også over fællesrådets virke.
Skærmmøderne er noget vi alle efterhånden har vænnet os til – og det er blevet
”næsten” hverdag at vi mødes via skærmen i stedet for fysisk. Fællesrådets arbejde
har i den grad været sat ned i gear på grund af de mange taklinger og udskudte
møder – men det er faktisk lykkedes os alligevel, at få arbejdet lidt med de mange
opgaver der jo ikke løser sig selv.

Bering Beder vejen
Bering Bedervejens etablering her omkring Tranbjerg blev for alvor sat i gang, og alle
har kunnet følge med i tilblivelsen.
Efter projektet var igangsat, var der lidt tumult i byrådet om eventuel opdeling af
projektet i etaper og flere besparelser. Det blev sendt i teknisk udvalg, og vi 5
fællesråd fra syd, der hele tiden har haft fælles front, søgte foretræde for teknisk
udvalg. Formålet med foretrædet var at få byrådet væk fra tanken om etapeopdeling,
og opfordre dem til at etablere vejen nu som 2+1 vej. Om det var vores foretræde der
blev afgørende ved vi ikke – men hele vejen bliver anlagt i 1 etape, og der etableres
2+1 vej nu på en stor del af vejforløbet.
Byrådets beslutning om, at etablere vejen med 3 spor nu resulter desuden i, at en
yderligere jordvold bliver etableret i det sydvestlige hjørne af Tranbjerg – forhåbentlig
til stor glæde for de beboere der nu bliver skærmet mere end før mod støjen fra vejen.
Der har været et godt samarbejde med kommunens projektleder på sagen, der har
været rigtig god til at holde en dialog med de berørte naboer og alle andre der er
berørt direkte af det omfattende anlægsarbejde. Den hjemmeside der er om vejen er
mit indtryk bliver flittigt benyttet til at finde seneste nyt. Hvis ikke I allerede har været
inde og se siden, kan jeg anbefale at i gør det.

Støj fra Landevejen
Og vejstøj er et problem der berører rigtig mange der bor tæt op ad landevejen. Vi har
tidligere arbejdet med at få etableret støjhegn lang med landevejen mod gl. Tranbjerg
– desværre fordi der ikke var 100% opbakning ved alle beboerne. I både Kirkevænget
og Jegstrupvænget, er det også et stort problem. Vi havde håbet på at vi med
etableringen af Bering Bedervejen kunne overtale projektet til at etablere en jordvold
på begge sider af vejen. Dette stødte desværre på det administrative problem – at
stykket er lokalplanlagt og udlagt som plantebælte med træer, og der skal en ændring
af lokalplanen til, hvilket ikke kunne nås indenfor den tidsramme Bering Bedervejens
anlægsplan arbejder med.
Der er ønsker fra begge sider af vejen om at få sat støjværn op – og i Kirkevænget
arbejder der en gruppe på at få en underskriftsindsamling op at stå.
Fællesrådet støtter naturligvis op om dette. Det er oplagt i et valgår, at få
byrådspolitikerne i tale om enkeltstående problematikker. Byrådet har ikke afsat
midler til at etablere støjværn i Tranbjerg, så der skal kæmpes for at få det til at ske.

Hastighedszone 40 km/t i Tranbjerg
40 km zonen med de mange bump blev presset alt for hurtigt igennem fra Teknik &
Miljøs side. Vi havde den helt klare forventning, at vi ville få lejlighed til at
kommentere projektet og placeringerne af bumpene før det blev udrullet.
Dette viste sig ikke at være tilfældet.
Godt en uge før maskinerne gik i gang, fik vi projektet fremsendt til orientering. Det
var her vi første gang så at Torvealle ville blive spærret for biler – et projekt vi troede
vi havde en aftale om, skulle gennem en borgerhøring, fordi det involverer så mange,
og sandsynligvis først blive udført i 2023.
Vi bad den ansvarlige for projektet om et møde, som vi fik det den 9. december, hvor
vi gav udtryk for vor utilfredshed med projektforløbet. Vi fik en beklagelse, og en
lovning på at de input der er kommet fra borgerne bliver taget med når projektet skal
evalueres.
Og sikken virak især de forhadte mariehøns, pukkelbump og hvad de ellers er blevet
døbt, gav.
ALLE aviser og andre medier skrev og talte om bumpene, og der var ingen grænser for
hvor store skader deres biler /køretøjer havde fået. Den store virak fik rådmanden til
at stoppe etableringen af pukkelbumpene og direkte spørge os – om vi gerne ville af
med dem igen og have nogle andre.
Hvis han ikke havde presset projektet igennem Teknik og miljø, men i stedet inddraget
os i processen, havde vi nok ikke haft den mediestorm.
Når bølgerne efter stormen lægger sig, er det vort klare indtryk, at langt de fleste
borgere her i Tranbjerg, er glade for at farten er blevet dæmpet i det meste af
Tranbjerg. De positive tilkendegivelser vi har fået i Fællesrådet – overstiger de
højtråbende negative og viser et andet billede – end det der var i dagspressen.
Fællesrådet vil fastholde teknik og miljø på, at vi inddrages i evalueringen.

Oplandsudvalgets 2 besøg i Tranbjerg
Inden verden lukkede ned, blev oplandsudvalgets arbejde sat i gang den 20. februar
2020, hvor vi deltog. Udvalget efterlyste fællesråd der var interesseret i besøg og på
mødet inviterede vi udvalget til at komme til Tranbjerg, og se hvad vi har gang i.
Udvalgets arbejde blev sat i stå efter nedlukningen, og kom først op at køre igen efter
sommerferien. Den 10. september besøgte udvalget Tranbjerg, hvor vi startede ved
Grønløkke hvor Ungdomsskolen fortalte om deres aktiviteter og nogle af de
problematikker de har med de unge mennesker, og Tranbjerg Børnenes Venner
fortalte om de tiltag, der var på vej omkring skolen. Turen gik videre til lokalcenteret,
der fortalt om hvilke aktiviteter der er for de ældre borgere, Tranbjerg Tidende fortalte
om deres funktion, og Tranbjerg fællesråd fortalte om vores rolle i lokalsamfundet.
Turen gik til Tranbjergskolen Kirketorvet, hvor vi så den igangværende etablering af
en mooncarbane, og hørte om planerne for etablering af et kulturhus/fælles
samlingspunkt her i Tranbjerg. Turen gik så til biblioteket, hvor vi hørte om planerne
for fremtidens medborgercenter, og tilbage til AIA hvor planerne om kunstgræsbanen
blev fortalt og om de fritidsaktiviteter der er i Tranbjerg.
Gåturen blev fulgt op med en temaaften på sognegården den 20. oktober, hvor mange
at de indtryk og problemstillinger blev vendt i mindre grupper. Der var en god debat
og rigtig mange forslag, som udvalget nu har samlet sammen og har som ”drejebog”
for hvad der kan gøres for oplandsbyernes samlede trivsel.
Udvalgets arbejde er afsluttet i går den 3. maj – konklusionerne kan i selv se på den
hjemmeside der er oprettet.
Det var tydeligt, at vi har mange initiativrige mennesker her i Tranbjerg, der gerne
påtager sig et stykke frivilligt arbejde. Men også tydeligt, at der ikke er et samlet
overblik over de mange ting der foregår her i Tranbjerg. En iagtagelse som vi har
taget til os i fællesrådet, og det er noget vi skal arbejde meget mere med at få
sammenhængskraften tilbage i Tranbjerg.

Den Årlige cykeltur rundt i Tranbjerg
Det lykkedes os den 9. juni efter et par aflyste møder på grund af restriktionerne – at
cykle en tur rundt i Tranbjerg, og se stierne og andre forhold. Vi besøgte
hængekøjerne der er etableret i det grønne areal mellem Hyrde/Horsevænget og
Laurbærvænget, den nyplantede lund ved Tingskovalle, bebyggelsen lang med Gl.
Horsens landevej og den etablerede støjmur. Stadet på Bering Bedervejens tilblivelse
nåede vi også at konstatere. De skovarealer der blev ryddet nord for Grønløkke
besøgte vi også.

Privatisering af de offentlige veje i Tranbjerg ”Harmonisering”
Vi havde nok sat forventningerne lidt for højt til det møde vi var indbudt til om
vejharmoniseringen den 26. februar 2020 – for der var intet nyt under solen. Det var
en opridsning af hvor processen var i forhold til hvilke veje der bliver privatiseret – og
en guide til de frivillige om hvad de skal gøre når de for overladt ansvaret for det der
tidligere var en kommunal vej i deres varetægt. Det blev gjort klart fra starten af
mødet – at det var en præmis der ikke var til at ændre – at vejene bliver privatiseret.
Her i Tranbjerg er det: Gartnervænget, Kirkevænget, Tranbjerg Hovedgade 2 – 16,
Skovgårdsvænget, Jegstrupvænget, Laurbærvænget, Sønderbro, Tranbjergvej vest for
Børup Tværvej, Børup Tværvej.
Hvis De er jer der er fra områderne ikke allerede har stiftet et vejlaug – opfordrer vi jer
til at gøre det.
Der er stadig lidt ”skvulp” fra utilfredse borgere der ulmer – men vort indtryk er, at
løbet er kørt. Politikerne er ikke til at ændre op på denne beslutning. ØV en tabt kamp!

Ny placering af handicapshelteren.

Langt om længe fik vi placeret 2 sheltere i Tranbjerg.
Det har været en lang vej at komme hertil – men brugerne af shelterne har taget godt
imod dem og de kan bookes via kommunens hjemmeside. Der mangler lidt detaljer
omkring bålplads mm. men tag og gå en tur forbi – eller endnu bedre book en
overnatning i dem!
VI er stadig i dialog med kommunen om at få flere sheltere herud – men vi er nok nødt
til at indhenter erfaringer fra de 2 første før vi ønsker os flere.

Projektlisten
Så blev tunnelen under Østerbyalle rettet ud – eller rettere – sløjfet ud. Det blev på
grund af indgangen til skolen – nødvendigt at lave en sløjfe på cykelstien i stedet for
en ret linje som på tunnelen under Landevejen.
Trappen blev omlagt – ikke til en ideel trappe der er behagelig at gå på – men til den
trappe løsning der kunne lade sig gøre for pengene.
Vi har givet udtryk for vor utilfredhed med løsningen overfor kommunen. Tiden må
vise om der bliver råd til at lave trappen ordentligt.
Desuden har vi fået en ny stikrydsning på Tingskov Alle (ned mod søen, gl.
busvendeplads).
Projektlisten bliver jævnligt opgraderet med nye ønsker fra jeres side – se den aktuelle
der ligger på vores hjemmeside.
Tilskud givet i 2020
Alle aktiviteter var præget af nedlukningen – og dermed også de tilskud der blev søgt
og givet i 2020. Men en enkelt blev det til. Tranbjerg Børnenes Venner har fået penge
til ide-aftenen med de unge.
Så der er mange penge i Fællesrådet lige nu som I kan søge om til aktiviteter – hold jer
ikke tilbage.

Samarbejdet med Tranbjerg Tidende
Også i 2020, bidrog vi med indlæg i Tranbjerg tidende og forsøgte at beskrive nogle af
de emner vi beskæftiger os med i fællesrådet. Vi forsøger enten at skrive en side selv
til hvert nyt nummer, eller give redaktionen tip om noget vi finder er vigtige at få ud til
Borgerne her i Tranbjerg. Vi synes det er meget vigtigt, at bevare Tranbjerg tidende
som et blad, der fysisk kommer ud til alle i Tranbjerg, og vi vil fortsat støtte dem i det
kommende år med indlæg. Tranbjerg tidendes initiativ til at støtte op om en eller
frivillige med en pris, bidrog vi til med en person i udvalget.

Nyt blod til savværket
Dette var så min sidste beretning som formand for Fællesrådet i Tranbjerg. Jeg har
været med i fællesrådet siden marts 2003 og jeg synes. at vi har været med til at
præge udviklingen meget her i Tranbjerg.
Det har båret frugt, at vi har været fremme i skoen og meldt os på banen hver gang
både politikerne i byrådet og embedsmændene efterlyste en konstruktiv dialog med
fællesrådet.
Vi er gået forrest på mange områder, og hele tiden sørget for at holde dialogen i gang.
Jeg har siden januar, arbejdet i kommunen som en del af embedsværket, og har derfor
besluttet at trække mig ud af arbejdet i fællesrådet – før der opstår ”kasket-
problemer” eller jeg kommer i en konflikt med en person i kommunen der nu er min
kollega.
Jeg forventer, at I kære medlemmer, bakker op om den kommende formand og
bestyrelse på samme måde, som jeg føler I har bakket om det arbejde vi har foretaget
i de forgangne år.
Til sidst vil jeg gerne benytte lejligheden til at takke den siddende bestyrelse for et
godt og konstruktivt arbejde i 2020.

Dirigenten: Spørgsmål til beretningen?

De nye sheltere er placeret uheldigt i forhold til dyrelivet og der kastes ting i søen!?
Halle: Det er kommunens projektleder, som har valgt placeringen. Vi har haft flere
andre og bedre placeringer på tegnebordet, som alle blev droppet. Vi indsamler nu
erfaringerne ang. de nye sheltere. Så skriv endelig til Fællesrådet!
Kommentar: Brug endelig Tranbjerg Tidende noget mere…
Flere kommentarer ang. de nye vejbump og 40 km/t-zoner:
Halle: Langt de fleste glade for at hastigheden er kommet ned i byen. Der er en
evaluering på vej og vi indsamler erfaringer p.t. Vi har selvsagt modtaget en del
henvendelser.
Kommentar: Pas på når i vil placere nye støjvolde, det kan gå galt…
Halle: Der bliver lavet forundersøgelser og støjberegninger forinden.
Dirigenten spurgte herefter om generalforsamlingen kunne godkende beretningen:
Beretningen blev enstemmigt godkendt!

Ad 6. Forelæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse
Blev præsenteret af kasserer Mogens Laursen. Der er et pænt overskud. Husk nu at
søge støtte hos fællesrådet, når coronaen ikke driller længere! Kriterierne kan ses på
hjemmesiden.
Regnskabet blev herefter enstemmigt godkendt.

Ad 7. Indkomne forslag
Ingen indkomne forslag.

Ad 8. Godkendelse af budget, samt fastlæggelse af kontingent for 2021

Mogens Laursen fremlagde budgettet. Hovedindtægten er tilskuddet fra kommunen.
Budgettet blev enstemmigt godkendt.
Kontingentet for år 2021 blev enstemmigt fastlagt til 100,- kr./år (uændret).

Ad 9. Valg til bestyrelsen
Der var kampvalg og skriftlig afstemning om alle poster:
Helle Søby Degn blev nyvalgt som formand (valgt for 2 år)
Bestyrelsesmedlem Regitse Rans blev genvalgt (valgt for 2 år)
Bestyrelsesmedlem Torben Dahl Tranberg blev nyvalgt (valgt for 2 år)

 • suppleant Heidi Andreasen blev nyvalgt (valgt for 2 år)
 • suppleant Ken Hartvig blev genvalgt (valgt for 1 år)
  Bestyrelsen har således disse medlemmer: Formand Helle Søby Degn, kasserer
  Mogens Laursen, Bestyrelsesmedlemmerne Torben Munkholt, Regitse Rans, og Torben
  Dahl Tranberg, 1. suppleant: Heidi Andreasen og 2. suppleant: Ken Hartvig.
  Revisorerne John Bo Jensen og Jørgen Lindhardt blev genvalgt.
  Til posten som revisorsuppleant blev Anne Marie Meldgaard genvalgt.

  Ad 10. Eventuelt
  Spørgsmål: Ny affaldsordning medfører krav om mere sortering dermed flere
  beholdere. Kan man ikke lave nogle fællesbeholdere til nogle af tingene sådan at hvert
  hus ikke skal have 5 beholdere eller mere?
  Regitse Rans: Jo. Skrive gerne til Fællesrådet med dine ideer!

  Dirigenten: Tak til forsamlingen for god ro og orden!

  Afslutning ved formand Jørgen Halle / Helle Søby Degn:
  Tak til Jesper Kjærgaard for indsatsen som dirigent. Og tak til alle deltagere!

  Referatet godkendt den _ maj, 2021.
  Jesper Kjærgaard
  (dirigent)
  Jørgen Dahlgaard
  (referent)
  Jørgen Halle
  (afgående formand)