2019 Generalforsamling

Referat fra generalforsamlingen i Tranbjerg Fællesråd den 27. februar 2019 på Lokalcentret, Tranbjerg.

Hent referatet fra GF 2019 som printervenlig pdf

Formand Jørgen Halle bød velkommen. Derefter gik man over til:

Dagsorden:
1. Valg af dirigent
2. Valg af referent
3. Konstatering af fremmødte og stemmeberettigede
4. Orientering om nye medlemmer ifølge vedtægterne § 3
5. Aflæggelse af beretning om Fællesrådets virke i den forløbne periode
6. Forelæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse
7. Indkomne forslag
8. Godkendelse af budget, samt fastlæggelse af kontingent for år 2019
9. Valg af bestyrelse m.m.:

På valg er følgende:
Formand Jørgen Halle (villig til genvalg)   
• Bestyrelsesmedlem Jørgen Dahlgaard (villig til genvalg)   
• Bestyrelsesmedlem Allan Schjønberg (villig til genvalg)        
• 2. suppleant Lisbeth Jakobsen for 2 år   
• 2 revisorer John Bo Jensen og Jørgen Lindhardt er villig til genvalg
• revisorsuppleant Martin Skøtt

10. Eventuelt

Ad. 1. Valg af dirigent
Henning Sørensen blev valgt som dirigent og han konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indkaldt og varslet ifølge vedtægterne og således beslutningsdygtig.

Ad. 2. Valg af referent
Jørgen Dahlgaard blev valgt som referent.

Ad. 3. Konstatering af fremmødte og stemmeberettigede
Der var mødt 13 deltagere op. I alt 9 af Tranbjerg Fællesråds foreninger og institutioner var repræsenteret på generalforsamlingen.

Ad. 4. Nye medlemmer
Mogens Laursen oplyste at AB Seniorbo Frisenholt er blevet medlem. Der er i alt 46 medlemmer i Fællesrådet nu.

Ad. 5. Aflæggelse af beretning om Fællesrådets virke i den forløbne periode
Ved formand Jørgen Halle:

Til generalforsamlingen den 26. februar 2018, var der 16 af Tranbjerg Fællesråds foreninger og institutioner repræsenteret – i alt 26 fremmødte.

Generalforsamlingen blev gennemført og vi fik en ny 2. suppleant Lisbeth Jacobsen valgt ind i bestyrelsen.

Bering Beder vejen
Der blev endelig sat gang i processen fra kommunens side. På det første møde med projektgruppen og de 5 fællesråd i syd, blev vi præsenteret for processen og blev orienteret om stadet i arbejdet. Vi lagde pres på projektgruppen, og dette resulterede i at de gik med til at afholde et borgermøde – FØR projekteringen gik i gang. Primært for at orientere de mange mennesker langs med ruten om hvornår de har muligheden for at få indflydelse. Vi stod for den praktiske del af afholdelse af borgermødet i grønløkkehallen den 24. oktober. På grund af brandmyndighedernes krav om max antal personer i hallen – havde vi helt styr på hvor mange der var. 251 personer deltog i mødet, som både projektgruppen fra kommunen og vi, anser som en succes.

Efter der var fundet en rådgiver til projekteringen, blev vi indkaldt til dialogmøde om stierne langs med vejen, og efterfølgende har vi fremsendt vore kommentarer til projektgruppen. Kommentarerne kan findes på hjemmesiden Vi har desuden været til et møde om støjbegrænsningen og de tiltag der agtes at gøre langs med vejen. JEt af resultaterne af vores deltagelse, bliver med stor sandsynlighed etableringen af en støjvold langs med landevejen mellem Tranbjerg og Slet, hvor overskudsjord fra Bering Bedervejen tænkes anvendt. Vi har været i dialog med ejeren af jorden, der gerne vil stille jorden til rådighed, hvis blot kommunen ordner det praktiske. Vi vil gerne benytte denne lejlighed til at takke Karsten og Jette Vaaben for at stille deres jord til rådighed uden beregning for fællesskabet. Dette vil helt sikkert komme til glæde for de mange beboere i den nordlige del af Gl. Tranbjerg der er støjplagede af landevejen.

Det næste Borgermøde hvor projektgruppen skal præsenter hvor langt de er i projektet, bliver næste tirsdag den 5. marts kl. 19 i Grønløkkehallen. Vi vil gerne se jer alle den dag.

Privatisering af de offentlige veje i Tranbjerg ”Harmonisering”
Den spareøvelse i 2015 som vort kære byråd besluttede at kalde for ”Harmonisering af veje”, som går ud på at overdrage offentlige veje til private, begyndte at blive rullet ud over hele kommunen i form af varsler til de grundejer der er omfattet. J I Tranbjerg er det; Gartnervænget, Kirkevænget og Tranbjerg Hovedgade 2 – 16, der med stor sandsynlighed bliver private den 26.1.2022. Vi gik ind i sagen og forsøgte at råbe de andre fællesråd i kommunen op for at få en ordentlig løsning for de mange grundejerforeninger der står for at skulle danne en vejfond, og overtage fortove og veje i en eller anden stand fra kommunen. Vi har forsøgt at anskueliggøre både overfor embedsværket og vore politikere, at det godt kan være at kommunens pengekasse på den korte bane sparer lidt penge på driften, men at det er borgernes pengekasse (og dermed kommunens vælgere) der efterfølgende skal betale for denne besparelse. Samfundsøkonomisk en fuldstændig tåbelig besparelse, der vil resultere i dårlige vedligeholdte veje, dyre løsninger hvor lægfolk er overladt til asfaltfirmaers forgodtbefindende, og konflikter mellem naboer fordi en grundejer ikke kan tvinges til at være med i en vejfond. En øvelse som Nordjurs kommune har forsøgt og trukket tilbage efterfølgende.

Vi tog også problematikken med til det møde vi afholdt med Bünyamin Simsek i efteråret, men det gled fuldstændig af på ham. Kommunen har valgt at anskue det fra en juridisk synsvinkel – nemlig at de ikke lovgivningsmæssigt er forpligtet til at sørge for oprettelsen af vejfond – så derfor overlades borgerne i stikken. (Det er ikke helt den formulering, der anvendes, men det er det, der i praksis sker.)

På formandsmødet mellem fællesrådene og kommunen den 29. november, lykkedes det at bringe emnet op på dagsordenen og flere fællesråd er nu vågnet op og kan se problematikken. I dag bliver det offentliggjort hvilke yderligere veje der skal privatiseres om 4 år.

Det sidste ord i denne sag er ikke sagt. Jeg er sikker på at det vil komme til at fylde en hel del i den offentlige debat – efterhånden som konsekvenserne går op for grundejerne i byen. Vi vil gøre vores til at holde gryden i kog.

Vort planlagte møde med formanden for teknisk udvalg Keld Hvalsø – gik i vasken pga. sygdom og efterfølgende lykkedes det ikke lige at finde en ny dato. I stedet inviterede vi Bünyamin Simsek og den nye direktør for teknik og Miljø Henrik Seiding til et møde den 5. september.

Dagsordenen indeholdt; gennemgang af vores visioner om byudviklingen i Tranbjerg, letbanebøvlet, Støjhandlingsplanen, og omgåelsen af vores prioriteringsliste, og harmoniseringsprojektet. Det sidste punkt fik vi som sagt ikke noget kontant ud af. Til vores udviklingsplan i Tranbjerg, var der stor lydhørhed, og begge gav udtryk for, at de gerne vil lægge øre til når der kommer konkrete planer. Så det er bare om at komme i gang!

Støjhandlingsplanens grænse ved Slet fik vi anskueliggjort overfor dem, og et direkte resultat var foreløbigt ét afholdt møde i oktober med embedsmænd der har lovet at genoptage vore spørgsmål om etableringen af en støjskærm langs med landevejen ved gl Tranbjerg.  De er stadig i vurderingsfasen.

Vi fik luft for noget af vores frustration over den totale mangel på kommunikation fra letbanen og de efterfølgende problemer dette har afstedkommet. Bûnyamin Simsek sidder i bestyrelsen for letbanen – så det var rette sted at aflevere vore pointer. Han lovede at bringe vor kritik videre -og lovede bod og bedring på den lange ”let”bane.  Han gav noget der ligner en forklaring på hvorfor processen havde trukket ud som den gjorde. Nu afventer vi at se, om den ændring som han lovede også kommer.

Den prioriteringsliste over projekter vi ønsker i Tranbjerg, var de begge med på at der skulle være en bedre dialog om når embedsmændene plukkede i den og gik udenom vor prioritering. Jeg tror de forstod, at de skal lade være med at opfinde nye projekter selv uden at have en dialog med os. Vi håber at det også vil ske i praksis.

Møder i Tryghedsnetværket
Et nyt tiltag for Tranbjerg fællesråd, var deltagelse i møder i kommunens ”Tryghedspartnernetværk” hvor repræsentanter fra borgmesterens afdeling, politiet og de sociale myndigheder, fortalte hvad der sker af kriminalitet i vore områder, og opfordrede til at samarbejde om f.eks. nabohjælp i lokalområdet. En ordning der beviseligt betyder færre indbrud i områder med nabohjælp end områder uden.

Netværket tager rundt og afholder lokale borgermøder og det er også en mulighed at de kan komme her i Tranbjerg.

En af de positive tiltag der kom ud af møderne, var den kontakt der blev skabt. Da der her i Tranbjerg blev observeret tiltagende hashsalg, var der omgående og hurtig støtte fra politiet. Ved at gå ture i området kunne det konstateres at der blev solgt hash til skolebørn ned til 12 år. Lisbeth fra fællesrådet har med baggrund af sine iagttagelser, afholdt et åbent møde indkaldt via Facebook, hvor problematikkerne blev diskuteret. Der er nu oprettet en ny lokal gruppe af natteravne, hvor både forældre til børn der er blevet udsat for hashsalg, og andre frivillige voksne deltager. Hvis du eller en af dine venner har lyst til at give en hånd med vagterne, kan i tage fat i Lisbeth.

Der er også taget initiativ til at holde møder med alle institutionerne her i Tranbjerg og politiet, hvor vi har opnået støtte fra viceborgmesteren, der ved selvsyn har set hvad der sker i området.

VI håber meget at den øgede fokus kan holde hashsalget og følgerne heraf nede. Problemet forsvinder ikke ved at vende det blinde øje til.

Ny placering af handicapshelteren
Det handicapvenlige shelter placeret ved Tranbjerg sø, som kommunen havde søgt og fået bevilget fondsmidler til at opføre helt tilbage i 2016, blev skudt i sænk af planklagenævnet i 2018, der mente at byggeriet blev for markant:

Jeg citerer nu fra afgørelsen:

”Planklagenævnet lægger navnlig vægt på, at der er tale om et markant og omfangsrigt byggeri, som derved adskiller sig fra normale shelterpladser i rekreative områder.

Planklagenævnet lægger desuden vægt på, at shelterpladsen ønskes placeret i et område, som er udpeget med særlige landskabelige bevaringsværdier, og at byggeriet ønskes opført umiddelbart ud til søen med en gangbro ud i vandet, hvilket vil medføre, at byggeriet vil være meget markant og synligt i landskabet”.

Citat slut.

Kommunens planafdeling, var mildest talt chokeret og afgørelsen, og pønsede på at lave en lokalplan – så kunne planankestyrelsen ikke gøre noget. En proces som nemt kan tage 2-4 år, og hvor de fondsmidler der var bevilget ikke kunne anvendes, og der skulle bruges en masse energi og dermed vores penge til denne unødvendige administrative kamp mellem 2 offentlige instanser.

Vi overtalte projektgruppen til at droppe placeringen ved søen – da vi mente der var mange andre alternative muligheder her i Tranbjerg, og vi fik lokket projektgruppen op fra deres kontorstole og ud til de steder vi havde udpeget som mulige placeringer. Det endte med at de arbejdede videre med 3 af placeringerne. Og efter bearbejdelse i arbejdsgruppen er placeringen ved Børup Vestergård valgt at arbejde videre med. Projektgruppen er nu i gang med at søge de nødvendige tilladelser. Så snart der er noget konkret, bringer vi det på vores hjemmeside og sætter det i Tranbjerg Tidende.

Møde om kommunens ældre- og plejeboliger
Sundhed og omsorg, indbød til et møde med det formål at vi skulle komme med input til hvordan vi synes kommunens ældre- og plejeboliger i fremtiden skulle lægge vægt på, da boligplanen står foran en revision.  Det var 1. gang at de afholdt et sådant møde. Vi deltog og kom med vores input.

En kedelig udmelding, var at der ikke i nærmere fremtid bliver bygget flere ældreboliger – da kommunen er dækket ind. Vi var nogle stykker som ikke umiddelbart kunne genkende at der ingen mangel er – men vi blev oplyst om, at det kunne være en god ide at tage fat på en almen boligforeningen og få dem til at bygge ældreboliger i lokalområdet. Så det vil vi gøre.

Ny Telemast ved det tidligere rensningsanlæg
Tilbage i november 2014, forsøgte et firma at opstille en 40 meter telemast helt ud til Obstrupvej. Fællesrådet tog initiativ til et borgermøde om opstillingen, og på baggrund af borgernes indsigelse, blev opstillingen forhindret. På borgermødet dengang, blev vi enige om flere alternative placeringer som vi foreslog i stedet.

I august måned kom så en ny ansøgning om opstilling af en telemast, som fællesrådet blev hørt om. Vi havde 14 dage til at svare kommunen. Da placeringen var ét af de alternative forslag som vi var blevet enige om tilbage i 2014, kunne vi tilkendegive, at vi ingen bemærkninger havde til ansøgningen.

Master er nu kommet op i sidste uge – den er langt fra køn at se på – så vi håber, at de mange mennesker der har klaget over teledækningen her i Tranbjerg får glæde af en bedre dækning.

Det kan give anledning til eftertanke – at en telemast på 40 meter godt kan placeres tæt på Tranbjerg sø mens en handikapvenlig shelter vurderes til at være for dominerende og nægtes opstilling.

Projektliste med infrastrukturprojekter i prioriteret rækkefølge
Selvom vi fra starten af året ikke forventede noget som helst anlægsprojekt her i Tranbjerg ud fra de kendte budgetter, faldt der alligevel et stort projekt ned i vores turban. Cykelstien mellem Fakta og Landevejen, og mellem Kirkevænget og det nye byggeri ved Obstrupengen er i fuld gang med at blive udført – og det tilmed er incl. Belysning, på strækningen er vi rigtigt glade for. VI er helts sikre på, at den bliver flittigt brugt når den står færdig i løbet af foråret.

Så den har vi strøget af projektlisten, som ligger på hjemmesiden.

Af nye punkter der er kommet til i år er: 

  • Asfalteret sti (fortov / cykelsti) på nordsiden af Orholt Alle fra lyskrydset og frem til fodgængerovergangen ved Fakta. Længde 2 x 100 m.
  • Dobbelt fliserække i Jegstrupvænget. Det drejer sig om 85 meter på stykket   fra Orholt Alle og frem til den første sidevej.
  • Torvevænget / dobbeltrettet cykelsti. Det markerede stykke bruges meget af skoleelever. Vi foreslår en dobbeltrettet cykelsti på nordsiden af vejen. For at få plads til den under broen, kan fortovet på sydsiden, hæves og forlægges til bagsiden af pillerne, der bærer broen. Derved kan vejen lægges helt ind til pillerne, og der bliver plads til Cykelstien på nordsiden. Punktet kom på efter vores årlige cykeltur.
  • Sikker cykelstikrydsning af Tingskovalle. På det pågældende sted mødes stien ved Kirkevænget, med cykelruten fra Solbjerg til Århus. På grund af manglende plads er der ingen mulighed for at lave en midterhelle, der kunne give lidt sikkerhed. Punktet er en følge af at cykelstiprojektet IKKE tager højde for dette.

Øvrige punkter kan i selv se på hjemmesiden. Som sagt er listen dynamisk og jeres input er altid velkomne.

Tilskud givet i 2018
Fællesrådet gav AIA Tranbjerg en gave på 5.000,- i forbindelse med deres 100 års jubilæum. Pengene blev givet med en opfordring på at bruge dem til et seminar som skal samle de mange afdelinger i AIA til én så de står samlet i stedet for spredt som nu. Gaven blev vel modtaget af formanden for Fodboldafdelingen, som lovede at gøre sit til at den blev brugt rigtigt.

Der er givet 2.000,- kr. som tilskud til Vængernes skt. hans fest den 23-6 med levende musik samt 2.500,- til 1. Tranbjergs Ditto. Krolfklubben har fået 500,- til deres krolfdag.

Samarbejdet med Tranbjerg Tidende
Også i 2018, bidrog vi med indlæg i Tranbjerg Tidende og forsøgte at beskrive nogle af de emner vi beskæftiger os med i fællesrådet. Vi forsøger enten at skrive en side selv til hvert nyt nummer, eller give redaktionen tip om noget vi finder er vigtige at få ud til Borgerne her i Tranbjerg. Vi synes det er meget vigtigt, at bevare Tranbjerg Tidende som et blad, der fysisk kommer ud til alle i Tranbjerg, og vi vil fortsat støtte dem i det kommende år med indlæg. Tranbjerg tidendes initiativ til at støtte op om en eller frivillige med en pris, bidrog vi til med en person i udvalget.

Til sidst vil jeg gerne benytte lejligheden til at takke den siddende bestyrelse for et godt og konstruktivt arbejde i 2018.

Det var beretningen og dirigenten efterspurgte spørgsmål/kommentarer fra forsamlingen:

Kommentarer og spørgsmål til beretningen:
Kommer der asfalt på grusstien langs letbanen i Tranbjerg Øst?
Jørgen Halle: Det arbejder vi på – det er projekt nr. 5 på vores projektliste.

Kommentar til ”Harmonisering af veje”: Med hensyn til de private veje – så kan man køre på frihjul, hvis man skrupelløs nok. En grundejer kan ikke tvinges til at blive medlem af et vejlaug – desværre.

Snak om ny cykelsti ned mod Solbjerg – fra Sønderbro til Tingskoven: Bliver det en del af Bering-Beder Vej-projektet? Svaret kendes ikke pt – bliver formodentligt oplyst på borgermødet tirsdag den 5. marts.

Letbanen: Projekt med opgradering af området omkring Tranbjerg Station? Halle: Tidshorisonten er desværre ukendt, men vi set tegninger med det – er også på hjemmesiden. Området trænger absolut til et løft.

Er der mulighed for et nyt trinbræt på Letbanen fx ved bussens endestation for enden af Tingskov Alle? Jørgen Halle og Allan Schjønberg: Næppe – de har i forvejen prøvet at få nedlagt stationer.

Et nyt trinbræt fremgår ellers af en plan ved en ny udstykning i Mårslet? Er det ønske-tænkning? Ja.
Jørgen Halle: Sammen med Mårslet Fællesråd arbejder vi på en ny krydsnings-mulighed af banen for fodgængere og cykellister.

Projekt 8 – belysning på sti langs banen? Sker der noget?  Jørgen Halle: Den står på listen, men kommunen har det langt fra som topprioritet.

Beretningen blev godkendt.

Ad 6. Forelæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse
Ved kasserer Mogens Laursen. Henning Sørensen: Hvad nu hvis tilskuddet fra kommunen bortfalder? Mogens: Det kan godt ske – det er alt i alt en politisk prioritering i Kommunen. Vi søger hvert år.

Regnskabet blev enstemmigt godkendt.

Ad 7. Indkomne forslag
Forslag fra bestyrelsen om tilføjelse af denne linje i vedtægterne: § 8. Bestyrelsen:

”Formand og kasserer tegner overfor bank hvem der tegner TF alene”.

Mogens Laursen: Det er bankens formulering. Både kassereren og formanden har fuldmagt. Formuleringen tager fx højde for situationer med længere ferierejser etc.

Forslaget blev enstemmigt vedtaget.

Ad 8. Godkendelse af budget, samt fastlæggelse af kontingent for 2018
Mogens Laursen fremlagde budgettet. Vi har fået 20.000 kr. i tilskud fra Kommunen.

Budgettet blev enstemmigt godkendt.

Kontingentet for 2019 blev enstemmigt fastlagt til 100,- kr./år (uændret).

Ad 9. Valg til bestyrelsen
Formand Jørgen Halle blev genvalgt (valgt for 2 år)
Bestyrelsesmedlem Jørgen Dahlgaard blev genvalgt (valgt for 2 år)
Bestyrelsesmedlem Allan Schjønberg Pedersen blev genvalgt (valgt for 2 år)
2. suppleant Lisbeth Jakobsen blev genvalgt (valgt for 2 år)

Bestyrelsen har således disse medlemmer: Formand Jørgen Halle, kasserer Mogens Laursen, Bestyrelsesmedlemmerne Torben Munkholt, Jørgen Dahlgaard, og Allan Schjønberg Pedersen, 1. suppleant: Anne-Marie Meldgaard og 2. suppleant: Lisbeth Jakobsen.

Revisorerne John Bo Jensen og Jørgen Lindhardt blev genvalgt.

Til revisorsuppleant blev Martin Skøtt genvalgt, hvis han ønsker det. Ellers har bestyrelsen generalforsamlingens godkendelse til at udnævne Lars Jacobsen til revisorsuppleant, hvis ikke Martin vil fortsætte.

Efter generalforsamlingen har vi fået tilkendegivelse fra Martin om, at han er villig til genvalg. Martin Skøtt er derfor genvalgt.

Ad 10. Eventuelt
Spørgsmål: Den store vision for Tranbjerg – flot video: Arbejder i videre?
Jørgen Halle: Ja – bl.a. ved konkrete byggeprojekter. Vi har også kig på nye ældreboliger samt tanker om skolerne på lang sigt med nye bygninger. Det er stadigvæk ambitionen. Ellers er det meste snak lige nu.

Det kunne fx være en opgave for en ad hoc-gruppe mht. ny ældreboliger i Tranbjerg. Der mangler nogen til at skubbe på, da der mangler ældreboliger til folk, som gerne vil flotte fra parcelhuset etc.

Kommentar: Godt at buslinje 4A kom til at køre forbi centret.

Snak om opdatering af siden Tranbjerg.dk som en indgang til byen og evt. kalender. En ad hoc gruppe kigger på det pt., aktivitetsgrupper (fra Initiativet: ”Sammen om Tranbjerg”).

Jørgen Halle: Vi har jo som bestyrelse mulighed for at nedsætte og støtte
ad hoc-grupper.

Dirigenten: Det var vist det. Tak til forsamlingen for god ro og orden!

Afslutning ved formand Jørgen Halle:

Tak til Henning Sørensen for indsatsen som dirigent. Og tak til alle deltagere.

Referatet godkendt den  7.  marts, 2019.

_________________             ___________________       ___________________

Henning Sørensen                Jørgen Dahlgaard              Jørgen Halle
 (dirigent)                              (referent)                           (formand)