Generalforsamling 2022

Tranbjerg d. 13/03 2022

Referat fra generalforsamling

mandag d. 28. februar 2022 kl. 19,00

”Lokalcentret”, Torvevænget 3A Tranbjerg

Referat

Velkomst ved formand Helle Søby Degn

  1. Valg af dirigent

Jørgen Halle vælges som dirigent

  1. Valg af referent

Regitse Rans vælges som referent

  1. Konstatering af fremmødte og stemmeberettigede

21 medlemsforeninger er repræsenteret med 25 deltagere samt 8 gæster

  1. Orientering om nye medlemmer ifølge vedtægterne § 3

Der er 3 nye medlemmer Kirketorvet 10, Friplejehjemmet Venner og Mejerivænget 14-23. Grundejerforeningen Slet Jorde kommer til i 2022

  1. Aflæggelse af beretning om fællesrådets virke i den forløbne periode

Formanden aflagde beretning på bestyrelsens vegne, talepapiret vedlægges som bilag

Efterfølgende var der spørgsmål og debat med flg temaer:

Støjværn langs Landevejen

Hastigheden på Tingskovsalle

Manglende afstribning på Børupvej

Lysfesten

Forlængelse af cykelsti fra Solbjerg (ved Tingskovsalle) og behov for svingbane

Kritik af at nye boligområder placeres langt fra kollektiv trafik

Fejl og mangler kan indberettes på ”Borgertip”

  1. Forelæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse

Regnskab for 2021 godkendes

  1. Indkomne forslag

Der er ingen indkomne forslag

  1. Godkendelse af budget, samt fastlæggelse af kontingent for 2022

Budget for 2022 fremlægges og tages til efterretning

Kontingent fastholdes på 100 kr

  1. Valg af bestyrelse;

Kasserer Mogens Laursen genvælges

Bestyrelsesmedlem Torben Munkholdt genvælges

2. suppleant Ken Hartvig genvælges

2 revisorer John Bo Andersen genvælges og Anne Marie Meldgaard vælges

Revisorsuppleant Flemmeing Back Thomassen vælges

10. evt.

Intet at bemærkeBilag:

Tranbjerg Fællesråds generalforsamling mandag d. 28/2- 2022.

Formandens beretning.

Til den lidt forsinkede generalforsamling d. 4. maj 2021, som blev afholdt undendørs under halvtaget hos Tranerne på Skovgårdsvænget, var 13 af Fællesrådets medlemmer repræsenteret ved de ialt 18 fremmødte.

Generalforsamlingen blev gennemført med valg af ny formand (Helle), et nyt bestyrelsesmedlem (Torben T), samt en ny suppleant (Heidi).

Den nye bestyrelse kom hurtigt godt igang, selvom vi til en start lige skulle lære hinanden at kende, og finde ud af hvilke kompetencer og interesser, vi hver især var gået ind i bestyrelsen med. Vi fik konstitueret os med Torben M som Næstformand, Regitse som referent, og Torben T som ny ansvarlig for vores hjemmeside; Tranbjerg.dk.

Trafik/Veje

40 km/t zone og bussluse på Torvevænget

Et af årets første projekter, var den nyligt anlagte 40 km/t zone, med tilhørende bussluse på Torvevænget og et bredt udvalg af klager over samme. Som tidligere formand, Jørgen Halle fortalte i sin beretning for forrige år, så var projektet desværre ikke blevet forelagt os, før det næsten var ført ud i livet. Selvom vi efterfølgende blev spurgt, om vi ønskede at beholde de små mariehøns, så følte vi måske ikke rigtigt, at det kunne betegnes som en mulighed for påvirkning af projektet som sådan. Vi har haft megen dialog med borgere på både mail og Facebook tråde, og selvom mange fortsat var stærkt utilfredse med udførslen af visse bump, så virkede det dog hurtigt til at stormen lagde sig, og at den brede dele af befolkningen følte sig godt tilfredse med at have fået dæmpet farten i byen. Vi afventer i skrivende stund fortsat svar fra kommunen ifht den opfølgning de har lovet os på højde/hældning på alle bump/flader, som er blevet anlagt på vejene i byen.

Bering Beder vejen

Også på andre områder har trafik og veje fyldt lidt i løbet af 2021. Bering Beder vejen skulle have sit officielle navn; Giber Ringvej, og det skete ved en navngivning ceremoni, hvor Fællesrådet selvfølgelig var repræsenteret.

Støjværn langs Landevejen

I forbindelse med bla anlæggelse af Giber Ringvej, har der jo over flere omgange været talt om at anlægge støjværn/volde langs Landevejen, både mod den gamle del af byen ved Hovedgaden/Mejerivænget etc, samt langs Jegstrupvænget og Kirkevænget. Vi har modtaget henvendelser både fra medlemmer i den ene og den anden ende af byen, og fulgte også en dialog med en gruppe borgere fra Kirkevænget i løbet af året, da de følte sig lovet nogle midler fra årets budgetforlig til at sikre netop støjbekæmpelse som følge af Bering Beder/Giber Ringvejens anlæggelse. Desværre var der iflg kommunens projektleder, ikke noget at komme efter i den pulje af midler, indenfor overskuelig fremtid, hvis overhovedet. Strækningen langs Hovedgaden er dog fortsat en del af 10 projekter, som kommunen over en periode har anmærket som prioriteret at sikre mod trafikstøj. Fællesrådet vil fortsat kæmpe for at få lavet støjmåling langs hele strækningen, og at der bliver afsat penge til, at også strækningen langs Kirkevænget/Jegstrupvænget bliver afhjulpet. Dog må vi nok væbne os med tålmodighed, da man formentlig ingenting vil love før Giber Ringvej er åbnet og man ser effekten af den.

Vej harmonisering

Harmonisering af veje, har også i år været et samtaleemne. Turen er kommet til flere af de lidt større vænger i Tranbjerg, og beboerne har søgt assistance hos Fællesrådet. Desværre er det en process, som ikke er nem at hjælpe med, da det jo er kommunen selv, som er ”modpart”, og fordi det er hver enkelt lodsejer, som skal overtage sin lille del, og ingen kan tvinges til at arbejde sammen om projektet. Vi har forsøgt at rådgive på henvendelserne, så godt vi har kunnet, og også nævnt det for blandt andet borgmesteren, da han besøgte os i juni måned. Vi talte om muligheden for en konsulent, som kunne rådgive og give eksempler fra hvordan man har løst tingene andre steder, som har været igennem samme tur. Indtil videre har vi desværre ikke hørt mere til dette.

Nye boliger til byen

Nyt projekt ved Tingskov Alle, matr. Nr. 4d. (Lokalplan 1167)

På lokal- og temaplansfronten har det også været et begivenhedsrigt år.

Vi var i starten af 2021 inviteret til dialogmøde med projektlederen på et projekt om udstykning af den grønne bakke ud med Tingskov Alle, i bunden af Trankærgårdsvej/Trankærvænge- området.

Fællesrådet og de inviterede grundejerforeninger, som vil blive naboer til evt nye huse på denne grund, blev præsenteret for planen, som er i en meget tidlig fase og vi fik mulighed for at komme med forslag og kommentarer. (Fællesrådet havde før mødet i 2020 indsendt sine kommentarer til projektet). Det fremgik, at man ønskede at lave et mindre antal tætliggende parcelhuse i en hesteskoform rundt om den grønne bakke i midten. Hele området er i nuværende lokalplan udlagt til rekreativt område, og det var en del af den kommende plan, at midten af den grønne bakke skulle bibeholdes og yderligere forskønnes. Der var dog en række forhold omkring storm/vand og lign, som fortsat var lidt uklare og kommunen arbejder i skrivende stund fortsat på en indstilling, som efter planen kan fremlægges til magistrat og byråd ultimo april 2022. Der bliver derefter en offentælig høringsperiode fra midt maj til starten af juli. Vi håber der er taget højde for de pointer, som blev bragt til bordet på dialogmødet.

Lokalplan 1154

Bag Frisenholt ønsker man også at bygge boliger. Lokalplansforslag 1154 blev sidst på året behandlet i Teknisk Udvalg og Byrådet, og Fællesrådet bistod de nærmeste naboer i Frisenholt med at få kommunen til at afholde et borgermøde, hvor alle kunne få en grundig gennemgang af indholdet i forslaget, samt gøre opmærksom på de problematikker, som der kan opstå i forbindelse med anlægges af op mod +50 boliger. Blandt andet så er der nogle naturmæssige hensyn, som vi ikke mener planen i sin nuværende form tager tilstrækkelig højde for, ligesom tilkørselsforholdene og mængden+højden af boligerne virker voldsomme. Der er indsendt høringssvar fra både Fællesråd og grundejerforeningerne, så vi håber, at man vil medtage de bekymringer, som vi og grundejerforeningerne var nævnt inden den endelige plan bliver endeligt godkendt.

Temaplan; Arealer til alle boligtyper

2021 blev også året hvor en stor ny Temaplan, kaldet Arealer til alle boligtyper, så dagens lys. Lokalt hos os i sydbyen bød planen blandt andet på et oplæg til udstykning af 300 boliger i området mellem Pisselager/Tranbjerg Skov og Jegstrup. Planen vil effektivt betyde at byerne vokser sammen, og selvfølgelig betyde en rigtig betydelige befolkningstilvækst til området.

Der blev ret hurtigt mulighed for at komme med indspark til planen, og Fællesrådet tillod sig at komme med en række betragtninger ifht antallet af boliger og den betydning det vil få ifht dagtilbud, skole og en række andre områder i Tranbjerg. Ligeledes stillede vi spørgsmålstegn ved, om placeringen af boligerne, ville komme til at betyde udfordringer ifht tilkørselsforhold, skolestier, gadebelysning og ikke midste adgang til offentlig transport. Vi har et stort ønske om at nye tilflyttere til Tranbjerg skal have en god oplevelse af det byen har at tilbyde, og derfor har vi også et klart mål om at kommunen har et realistisk billede af, hvor vi kommer til kort med +1000 nye beboere. Vi stiller os altså på ingen måde negativt til at byen vokser, blot ønsker vi at der skal følge midler med til at udvide alt det som følger med ifht infrastruktur, kultur og familieliv.

Foruden disse lidt ”praktiske” hensyn ved planen, som vi ønsker, så havde en stor gruppe af borgere i byen også et stort ønske om at bevare Tranbjergs åndehuller. Derfor blev der dannet en Facebook gruppe, hvis stiftere vi var i dialog med, for at sikre at rådmanden var klar over den store natumæssige værdi i det område, som man havde udlagt til boliger i planen. Det lykkes gruppen at få friholdt blandt andet det store vandhul, så man fortsat kan sikre overlevelse og trivsel for dyrelivet i området – noget som vi også klart bakker op om.

Valgår

Besøg af borgmesteren

2021 har på mange måder været et valgår. Som tidligere nævnt, har v blandt andet været så heldige at have haft besøg af både borgmesteren, samt flere siddende og potentielle byrådsmedlemmer i løbet af året. Det er altid dejligt, at vi får mulighed for at sætte Tranbjergs behov og ønsker på dagsordenen, og vi forsøger selvfølgelig ved disse lejligheder at påpege de problematikker, som vi står med som en af de største oplandsbyer i Aarhus kommune. En anbefaling, som også blev trukket frem af Oplandsudvalget, da de afsluttede deres arbejde i starten af 2021, var at få Fællesrådene længere frem på banen. Dette var også et af vores budskaber på møderne med politikere på tværs af partier. Vi ønsker mere og tidligere lokal inddragelse, for at undgå netop problematiker, som vi oplevede med vejbumpene, men også for at vi som lokale kan komme med anbefalinger, som er specifikke for netop vores by. Onesize passer jo som bekendt ikke nødvendigvis alle.

Vælgermøde

Derudover så skulle der jo også afholdes kommunalvalg i november 2021, og Fællesrådet greb en invitation fra Skolebestyrelsen til at være med til at afholde et vælgermøde inden valgdagen. Repræsentanter for 8 partier mødte op og fortalte om deres ideer og ønsker for Aarhus, og der var mulighed for at stille specifikke spørgsmål, som fremmødte Tranbjerg borgere havde brug for at få svar på, inden krydset skulle slås. Der var omkring 50 personer som benyttede lejligheden til at kigge forbi, og det føler vi selv er helt ok, når det nu er første gang i +30 år, der afholdes vælgermøde i byen. Måske et initiativ, som skal gentages næste gang?

Opdateret projektliste

I slutningen af året satte vi os for at få opdateret vores projektliste, som jo er den vi sammen med kommunens følger løbende følger op på. Flere af de punkter, som tidligere havde stået på listen var ført ud i livet eller ganske nær ved afsluttet.

Den nye nedkørsel til cyklister under Østerby Alle, helle anlæg på Tingskov Alle til sikker krydsning mod søen, samt cykelsti og flytning af busstoppestedet ved Tingskov Alle/Landevejen var alle punkter, som kunne fjernes fra listen.

Nye projekter

Det gjorde plads til at nye punkter kunne medtages, og at vi havde brug for at sikre relevansen af de tilbageværende punkter. Derfor blev blandt andet vores medlemmer af Trankærvænge grundejerforeningen, samt Slet Bylaug kontaktet for at deres punkter på listen kunne blive beskrevet korrekt og den nye bestyrelse kunne blive ajourført på indholdet i ønskerne.

Ny belægning på stien rundt om søen, 40 km/t-zone i Jegstrup og belysning på det sidste stykke cykelsti langs Grønløkke Alle mod Jegstrup blev tilføjet til listen. Den samlede liste kan ses i sin helhed på tranbjerg.dk. Dog mangler punktet fra Slet at blive opdateret, da mødet først kunne afholdes i starten af i år.

Kommunikation

Vi har også i løbet af 2021 diskuteret, hvordan vi kan gøre mere for at skabe åbenhed og sørge for at alle kan følge med i, hvad vi laver i Fællesrådet og skabe dialog omkring emner som berører byen. Vi har tidligere været i dialog med firmaet bag app’en Min Landsby, men synes ikke at løsningen egnede sig til en ny af vores størrelse, da de primært havde langt mindre byer i deres portefølje. I forbindelse med Oplandsudvalgets besøg talte vi med Kommunens Kommunikations chef, Michael Japp, og havde flere muligheder i spil her også, blandt andet en stor pylon skærm, i stil med den ved Ringvej Syd kryset med Christian X’s vej. Dette blev dog desværre aldrig en realitet, og den mindre løsning med en tv skærm blev heller ikke til noget.

Vi har fået også en ”by-kalender” som en underfane på kommunens hjemmeside i spil, men heller ikke her, sidder vi med en fornemmelse af, at have fundet den rigtige løsning. Men vi har ikke givet op, og vil i år blandt andet forsøge at få opgraderet Tranbjerg.dk og se på flere løsninger, som kunne være relevante for at sikre en nemmere dialog, kommunikation og informationsstrøm.

Medier

Vores samarbejde med Tranbjerg Tidende giver os heldigvis fortsat mulighed for at fortælle lidt om de projekter vi er involveret i, og vi er glade for, at bladet fortsat er med til at fortælle nyt fra lokalområdet. Det er bestemt også en god måde at sprede budskaber, og sikre at vi får orienteret bredt i byens befolkning.

Et nyt lokalmedie er også kommet til i år, Tranbjerg Mårslet Liv. Det er et helt andet format, da det ”blot” udkommer som digitalt nyhedsbrev, men med en noget højere frekvens end Tranbjerg Tidende. Vi har etableret en god dialog og har sammen med først Mathilde og nu Stig haft flere gode snakke om diverse relevante sager.

Frøpujle, Bylivshuset, nye medlemmer og tilskud

Der er heldigvis her i Tranbjerg en masse lokale indsjæle, som sætter gang i forskellige spændende projekter. I år er gruppen ”Tranbjerg bli’r vild” opstået, og Fællesrådet har sammen med dem søgt kommunens frøpujle og været med til at så flere af de grønne ”bede” på parkeringspladsen til med vilde blomster. Ligeledes har Regitse været tovholder på de øvrige ansøgere til frøpuljen og været på tur med frø poserne, så vores medlemsforeninger kunne skabt bedre forhold for biodiversiteten i byen.

Et andet spændende projekt, som for alvor slog igennem i 2021 var Bylivhuset på Kirketorvet 10. 2 ivrige frivillig fik gjort drømmen om et samlingssted for alle borgere i byen til virkelighed, og huset udvikler sig løbende med muligheder for fællesskaber og projekter. Fællesrådet har afholdt flere møder der i løbet af året og glæder os over initiativet.

Vi har i år fået yderligere 3 medlemmer ind i folden, og er nu oppe på 51 medlemsforeninger.

Tilskud til medlemmer i 2021 har bestået af lige godt 16.000,-, som blandt andet er der givet til print af et rutekort til uddeling ved de nye standere rundt på ruten, til afholdelse af arrangementet ”Lys i Tranbjerg”, samt til Vælgermødet. Der er igen i 2022 afsat midler som medlemmerne kan søge, og vi modtager meget gerne flere ansøgninger fra jer.

Med disse mange ord, vil jeg sige tak for 2021, og takke mine kolleger i bestyrelsen for et godt samarbejde.

Powerpoint til formandens beretning: