Høringssvar


Høringssvar fra Tranbjerg fællesråd


Tranbjerg, 8. august 2022

Høringssvar vedr. forslag til Lokalplan 1167
Tranbjerg Fællesråd har sammen med vores medlems-foreninger i nærliggende grundejer- og andelsforeningener i
området, fulgt processen omkring Lokalplan 1167 med stor interesse, og har nedenstående kommentarer til planen:
Vi undrer os, ligesom de nærmeste naboer over, at man fra kommunens side har valgt at udstykke netop dette område,
som med den nuværende lokalplan er udlagt til grøn rekreativt område/park, og som ikke ligger naturligt op til boligbyggeri,
med de dispensationer, som iflg planen skal gives pga søbeskyttelses-og grundvandslinier, samt det bakkede terræn.
Det er derfor vores håb, at I vil tage hørringssvar fra omkringliggende Grundejer- og andelsforeninger med i de sidste
overvejelser, så der både kan blive taget hensyn til nuværende beboere i området, og skabt sammenhæng med området
generelt, hvis planen bliver gennemført.
Det gælder både ifht stier, de planlagte boligers højde og placering, samt det rekreative område, som bør anlægges med
mindst mulige indkigs-gener for de nærmest naboer på Trankærvænge, samt Kirkevænget.
Vi har derudover endnu en kraftig opfordring til, at man også husker at få tilført ekstra ressourcer til dagtilbud, skole,
fritidstilbud etc, således at byen Tranbjerg har mulighed for at tilbyde eventuelle tilflyttere mulighed for at benytte lokale
tilbud, og ikke skal sende dem vidt omkring i distriktet.
Ligeledes ville det være ønskeligt at man får undersøgt en løsning på den nuværende alt for høje hastighed for biler på
Tingskov Alle, som nu med denne plan skal servicere endnu flere biler, via en allerede vanskelig tilkørselsvej. Der er
dagligt farlige situationer, som ville kunne forebygges ved en hastighedssænkning, samt forbedrede udkørselsvej ved
Trankærgårsvej.
.


Tranbjerg, 10. februar 2022

Høringssvar vedr. Lokalplan 1154
Tranbjerg Fællesråd har på vegne af medlems-foreninger i grundejerforeningen Frisenholt, fulgt processen
omkring Lokalplan 1154 med stor interesse, og har nedenstående kommentarer til planen.
Der er tale om et byggeri, som skal afrunde Tranbjerg mod vest og hænge godt sammen med eksisterende
byggeri på Frisenholt iflg projektlederen. Dette har vi dog svært ved at få øje på, da det i planen fremgår, at
det primært drejer sig om etagebyggeri, og der med +50 boliger bliver tale om et meget markant og
kompakt boligområde, som vi ikke ser passe sammen med det eksisterende boligområde i Frisenholt som
udelukkende består af 1-plan boliger, med noget mere luft omkring sig.
Derudover er den planlagte indkørselsvej en stor torn i øjet på de beboere, som bor lige ud til denne vej i
Frisenholt, da vejen idag blot betjener trafik til 6 husstande, men fremadrettet altså vil få billister fra
yderligere +50 boliger fordi deres huse. Det vil også betyde øget trafikstøj og vanskeliggøre udkørsel fra
sidevejene, for de øvrige beboere i Frisenholt. Dertil kommer, at vejen idag knap nok er tilstrækkelig bred
til, at 2 biler kan passere hinanden, og at passagen over Ballebækken, hvor vejen skal forlænges, er endnu
smallere. Anlæg af fortorv/cykelsti for at sikre de bløde traffikanter vil være oplagt, men vil blive vanskeligt,
da der ikke er mere grund at tage af til nogen af siderne.
Der er ligeledes en række naturhensyn i planen, som vi mener, at man bør tage bedre højde for, herunder
kompromtering af den grønne kile, som hele området danner, imellem to af Tranbjergs skovområder,
nemlig Pisselager skov og Tranbjerg skov. Som planen er udformet nu, må der bygges på tværs af denne
kile, hvilket betyder, at man afskærer denne faunapassage, og forhindrer forbindelse mellem §3
vandhullerne. Der er også lagt op til at Ballebækken, samt vandhullerne bliver hegnet inde af bolig. Man
virker villig til at dispensere i afstanden fra bolig/terrasse til bækken, hvilket vil umuliggøre færdsel med
maskiner til at oprense bækken. Den ”uforstyrrethed” som eksisterer i området for dyrelivet idag vil
forsvinde, både omkring bækken og vandhullerne – også selvom man planlægger grønne fællesområder.
Sidst, men absolut ikke mindst, så er ”Temaplan for arealer til alle boligtyper”, som også bliver behandlet i
kommunen pt, en vigtig brik i denne sag. Under en besigtigelse i området med tidligere rådmand, har man
nemlig besluttet at fritholde området lige syd for lokalplan 1154, fra temaplanen, netop pga den grønne
kile og et større §3 vandhul, som iflg. biologudtalelser kæder dyrelivet i området sammen med de
vandhuller der findes i Lokalplan 1154. Det er for os mærkeligt at opleve, at kommunen med den ene hånd
ønsker at bibeholde den grønne kile, men altså i lokalplan 1154 ser stort på den, ved at tillade byggeri, som
går på tværs og indhegner naturen.
I samme Temaplan bliver der lagt op til omkring 235 boliger i området vest for lokalplan 1154, hvis beboere
formentlig også vil søge at passere igennem dette område, når de skal i skole, daginstitution, til offentlig
transport eller indkøb, hvis de færdes til fods eller på cykel. Selvom vi er klar over at dette ligger længere
ude i horisonten, er det i hvert fald også noget som kan bekymre allerede nu, med anlægget af denne
passage over Ballebæk å.
Vi forstår på fremlæggelsen på borgermødet, at man i forslaget har holdt sig inden for lovens rammer, og er
villig til at give diverse dispensationer, hvis dette ikke har kunnet lade sig gøre.
Set med lokale briller, er det os dog en gåde, hvorfor man ikke er villig til at tilgodese nuværende beboeres ønsker om at bibeholde den
natur, som i første omgang har fået dem til at flytte til netop dette område. Ej heller, at man er villig til at
begrænse mængden af boliger til et antal, som bedre ville give mening for områdets størrelse og
beskaffenhed.
Det er vores håb at I vil tage både denne henvendelse, samt hørringssvar fra Grundejerforeningen med i de
sidste overvejelser, så der både kan blive taget hensyn til nuværende beboere i området, samt naturen
omkring dem.
Mvh

Tranbjerg FællesrådTemaplanen: Arealer til alle Boligtyper

Tranbjerg 30/8-2021

Tranbjerg Fællesråd har med interesse fulgt med i dialogen omkring den nye Temaplan;

Arealer til alle boligtyper”, og har nedenstående høringssvar til planen.

Først og fremmest har vi stor forståelse for det første delmål med planen; at imødekomme den stigende efterspørgsel på arealer til fritliggende grunde, for at tilgodese borgere, der ønsker at forblive i, eller flytte til Aarhus samt de små lokalsamfund deromkring.

I Fællesrådet ser vi gerne, at vi bliver flere borgere i Tranbjerg, og kan godt forstå, at der bliver peget

på netop vores område i Temaplanen. Her er dejligt at bo! Vi vil rigtig gerne inddrage flere i vores

lokalsamfund, og sørge for, at alle får del i det gode liv, vi har her!

Ligeledes ser vi positivt på det andet formål med planen, nemlig at sikre velfungerende og attraktive lokalsamfund, med endnu flere og bedre funktioner samt mere liv i samme. Det vil vi altid gerne bakke op om!

Temaplanen betyder lokalt for os i området omkring Tranbjerg, at 300 grunde skal udstykkes omkring Jegstrup.

Arealet som er foreslået til udstykning her hos os, er dog delvist udpeget til skovrejsning, og vil kræve at skov-byggelinjer skal ophæves. Dette strider imod de ambitioner og hensigter man tidligere har haft i Aarhus kommune for at bevare bynære landskaber, dyreliv og skov.

Vi har i Fællesrådet modtaget en del henvendelse fra Grundejerforeninger i området, med stor

bekymring om manglende hensyntagen til det naturskønne område og vandhullerne ved især den

nordlige ende af området ifbm med en foreslåede udstykning.

Derudover ærgrer vi os lidt over, at lokationen ved Jegstrup, vil strække Tranbjerg ud over et endnu

større areal, og vi undrer os lidt over, hvorfor man ikke i højere grad har valgt at

fokusere på muligheden for at udstykke/skabe nye boligmuligheder, som matcher det efterspurgte,

tættere på bedre tilkørselsveje, skole, dagtilbud, indkøb og offentlig transport?

Vi går gerne i dialog med relevante planlægnings-instanser omkring hvor der kunne findes

alternativer til udstykning eller andre løsninger, som kunne imødegå efterspørgslen.

Når vi læser begrundelsen for, hvorfor valget bla er faldet på Tranbjerg området, så er der også et par

andre ting, som bekymrer os ved de forhold, som ligger til grund for udvælgelsen af

beliggenheden på udstykningerne.

Derfor opfordrer vi til, at man tager vores betragtninger med i ligningen, når beslutningen endeligt

skal træffes:

 1. Tranbjergskolen bliver, som nævnt, driftet på 2 matrikler, og indskolingen ligger i den stik modsatte ende af byen, set ifht udstykningen. Skolebørnene i dette område får altså temmelig langt til skole.

Derudover har Tranbjergskolen siden sammenlægningen, kørt med et stort underskud, så selvom man måske fysisk har lokaler nok, så er ingen af de to matrikler indrettet alderssvarende til børnene, som går der. Der mangler akut faglokaler, og udearealerne er ikke renoveret siden 70’erne. Dertil kommer, at de manglende ressourcer igennem flere år, har tæret hårdt på skolens ledelse, personale osv, så vi står bestemt ikke med en fornemmelse af, at det er en skole, som står klar med overskud til flere børn, som tingene er i dag.

Det har længe været Tranbjerg Fællesråds ambition, at vi igen får skole på blot én enkelt lokation, og hvis børnetallet stiger signifikant, som vi vil forvente med 300 udstykninger, så bliver denne plan endnu mere aktuel at fremskynde. Derfor vil det være en klar opfordring fra vores side, at man aktivt indgår i en dialog om dette fra kommunens side.

 1. Tranbjerg Dagtilbud’s 7 institutioner og dagpleje har i mange år kørt med nærmest kronisk overbelægning, og selvom der lige er bygget en stor ny daginstitution sidste år, så er problemet langtfra løst. Overbelægningen betyder pt, at Pladsanvisningen sender børn udenfor byen (Solbjerg, Holme osv) for at blive passet. Dette er selvfølgelig relevant for overvejelserne, da mange af tilflytter-børnene formentlig skal starte her, før de overhovedet når til skolen, som har ”god plads”.
 1. Idræts- og kulturfaciliteter er også et område, som efterhånden lader en del tilbage at ønske her hos os. En stor del af det gode liv, kan blive svært at tilbyde tilflyttere, når vi blot er de lykkelige indehavere af en enkelt trist, slidt hal, og en svømmesal, som ikke er åben for privat brug. Det samme gør sig gældende på kulturområdet, som er stort set ikke eksisterende i dag. Derfor håber vi, at man øremærker midler til sådanne faciliteter i planen.
 1. Infrastrukturen i området omkring Jegstrup er allerede voldsomt udfordret. Tranbjergs ellers så fantastiske sti-systemer, når ikke længere ud til alle dele af byen, som efterhånden fordeler sig over 4km fra ende til anden. Disse vil derfor skulle væsentligt udvides, hvis der skal skabes en sikker skolevej fra udstykningerne, som det også nævnes i oplægget. Dertil kommer, at der ikke er offentlig transport i området, og over 2km til nærmeste mulighed for dette. Tilkørselsvejen er smal og langtfra egnet til yderligere trafik, som helt sikkert vil blive konsekvensen, med 300 udstykninger og tilhørende beboere. Som der også bliver beskrevet i rapporten, så vil det ikke være nogen nem løsning at dæmme op for dette problem.
 1. Sidst, men ikke mindst, så bekymrer det, som tidligere nævnt, flere af de omkringliggende grundejerforeninger og brugere af det grønne sø-og engområde, at man tilsyneladende ikke har været opmærksom på en række natur-og dyrelivs forhold, som gør sig gældende i området. Vi ved, at en lokale gruppe ”Bevar Tranbjergs Åndehuller” allerede nu har indsamlet over 300 underskrifter, for at bevare dele af det tiltænkte areal som det skønne naturområde, det i dag er. Det vækker både hos dem og os stor undren, hvis man her ønsker at gå på kompromis med at bevare bynær natur og rigt dyreliv, som jo er det, der gør det attraktivt at bo i fx Tranbjerg.

Vi ser frem til at høre mere om Temaplanen fremadrettet i processen, og håber at man også vil skele til Oplandsudvalgets anbefalinger om lokal inddragelse af både de interessegrupper, som vi har omtalt her, samt selvfølgelig os som repræsentanter for byen.
Høringssvar til Oplandsudvalgets Anbefalinger

 1. juni 2021

  Tranbjerg Fællesråd har haft stor fornøjelse af, at have besøg af udvalget og deltage i arbejdet med
  at finde nye løsninger på Oplandets forskellige udfordringer. Derfor bakker vi også fuldt op om
  Oplandsudvalgets anbefalinger, og har følgende uddybende bemærkninger:
  Ad. 1) Inddragelse af Fællesråd i de kommunale projekter, er noget vi, som lokale repræsentanter
  meget gerne ser, og gerne så tidligt i processen som muligt. Vores muligheder for at få lokalt input
  med, har hidtil vist sig vanskeligt med den nuværende process, og ofte bliver der, af sikkert
  valide årsager, truffet beslutninger, som ender med at måtte omgøres, som vi senest har set det i 40
  km/t zonerne og de famøse mariehøns bump.
  Måske det endda kunne være muligt at etablere en slags fælles platform, hvor fremtidige projekter
  kunne ligge, så alt ikke skal foregå via mails etc.? Det kan være vanskeligt at finde rundt i gammel
  korrespondance, når der er udskiftning i Fællesrådenes medlemmer, da nogle projekter foregår over
  lange tidsperioder.
  Ad. 2) I forlængelse af punkt 1, så vil vi naturligvis meget gerne have en tættere dialog med byrådets
  politikere, og andre fra kommunen, sådan at vi har mulighed for en mere løbende dialog, end blot
  halv-til helårlige møder, hvor der så skal følges op på alle ting på een gang. Vi ligger meget gerne
  lokaler til møder, hvor der kunne være mulighed for at vise rundt i byen, for at se på projekter etc.
  Vi vil ligeledes meget gerne støtte op om ideen, med at få styrket den administrative kontakt-
  personsordning, for at gøre det lettere at ramme det rigtige sted første gang, da vores behov for
  hjælp og sparring ofte berører flere afdelinger/forvaltninger.
  Ad. 3) Mange af oplandsbyerne er vidt forskellige, og derfor kan man ikke tage for gode varer, at én
  størrelse løsning vil passe ind alle steder. Det er blandt andet noget af det, vi har hæftet os ved, i
  forbindelse med oplandsudvalgets besøg her i Tranbjerg samt i Hjortshøj. Derfor er anbefalingen om
  at tage udgangspunkt i den enkelte Oplandsby, og få lagt en helhedsplan for denne, baseret på
  muligheder og behov i præcis det område, lige i øjet. Vi oplever fx lige nu, at Grundsalg i
  Aarhus kommune ønsker at udstykke et af de sidste tilbageværende grønne områder i Tranbjerg By
  med parcelhusgrunde, selvom vi fra både omkring liggende grundejerforeninger og Tranbjerg
  Fællesråd, har ytret ønsker om differentierede boligtyper. Dette desuden til trods for, at den
  eksisterende lokalplan siger, at dette område skal være grønt og rekreativt (Park). Dette ville jo ikke
  være tilfældet, hvis man havde haft sådan en helhedsplan.
  Ad. 4) Bedre infrastruktur kunne vi bestemt også ønske os i Tranbjerg. De mange år med manglende
  togdrift på Odderbanen, samt den ofte ustabile drift på Letbanen, har presset en stor del ekstra biler
  på vejene i Tranbjerg og på hovedvejen ind mod Aarhus. Det betyder både øget vejstøj, men bestemt
  også dårligere muligheder for at komme sikkert rundt til fods og på cykel. Heldigvis har Tranbjerg
  gode sti-systemer, som bruges flittigt af de bløde bilister, sommer såvel som vinter. Derfor er
  belysning, vedligehold og udvidelse af disse stier også afgørende for brugernes sikkerhed. Ofte
  oplever vi dog, at de løsninger, som anvendes, når der skal udbygges/renoveres på de eksisterende
  forhold, ofte virker som ”den billige løsning”. Dette har fx været tilfældet med det projekt vi lige har
  fået udført ved tunnelen under Østerby Alle, ved skolens SFO indgang. Her var den rigtige løsningfor dyr, og derfor er vi nu endt med en ”muse-trappe”, som ingen kan gå på, samt en halvfærdig
  løsning på gå/cykel stien, som skaber nogle farlige situationer for især de mindre skolebørn.
  Omkring Dele-mobilitet, så tænker vi et alternativ til dette, nemlig en tilskudsordning til el-cykler,
  som vi tror kunne trækker flere fra bil over i cykel til fordel for både veje og miljø. Tanken om dele-
  mobilitet er god, men transport skal være nemt, ellers vælger folk det fra, ligesom mange har gjort
  det med Letbanen, som har alt for få afgang og ustabil drift.
  Ad. 5) I Tranbjerg vil vi meget gerne være en by for alle, men i øjeblikket mangler vi akut mødesteder,
  både ude og inde. Vi har for ganske kort tid siden, vha lokale ildsjæle, og en bevilliget
  projektansættelse til en af dem, fået lokaler til at skabe et Bylivshus, og den slags vil vi meget gerne
  have mere af, og gerne med finansiering bag mere end blot huslejen.
  Det gælder naturligvis også for fritid-og idrætslivet herude. Hal-kapacitet er et stort
  issue, ligesom vi kender det fra mange andre steder. Det samme glæder for udendørs faciliteter, hvor
  især legepladser og skolegårde har stået uberørte/uinspirerende hen i +40 år. Det står i skærende
  kontrast til områderne omkring fx Søndervangskolen eller Frederiksbjerg skole.
  Ad. 6) Byens unge bliver af mange skubbet videre i systemerne, eller jaget væk fra alle steder, hvor
  de samles. Derfor ønsker de sig brændende et sted, som de kan kalde deres eget, hvor de selv kan
  være med til at sætte rammerne og finde ud af hvad stedet skal indeholde. Vi har haft en forsøg med
  nogle frivillige, som har forsøgt at skabe et udendørs sted i Tranbjerg, men de er blevet mødt med en
  mur af komplikationer, herunder voldsomme krav fra kommunen. Der har fx været stillet krav til at
  man skulle udstyre stedet med et døgn-bemandet telefonnummer, som de unge skulle kunne ringe til
  hvis der opstod problemer. Den slags dræber jo enhver lyst til at forsøge at skabe noget for frivillige.
  Derfor kunne det være fantastisk hvis der kunne afsættes midler til at få et sted etableret, samt med
  hjælp fra uddannede fagfolk kunne sætte nogle forsøg i gang. Et sådant forsøg ligger vi meget gerne
  by til!
  Ad.7) Mange har forsøgt, men ingen har fundet den gyldne nøgle til hvordan man trænger igennem
  informationsstrømmen, som alle i dag bliver udsat for. Derfor hilser vi ideerne om at skabe mulighed
  for at skabe lokalt overblik meget velkomment. Vi var jo egentlig blevet stillet en pylon skærm i
  udsigt, i stil med de 4 meter høje digitale skærme, som står ved indfaldsvejene til Aarhus. Den blev
  dog senere til en 55” tv skørm, som nu er blevet til en 17” computerskærm, så vi håber meget at der
  følger finansiering med dette forslag, så vi kan komme tilbage til en størrelse, som man faktisk kan
  se noget på
  Vi har for nylig også taget initiativ til at få skabt en ”velkommen til Tranbjerg” folder, som kan deles
  ud på biblioteket, ejendomsmæglere, boligforeninger etc, som giver et første indblik i byens
  muligheder. Dette var måske en ide, som kunne bruges andre steder.
  Derudover kunne vi fra Fællesrådets side også tænke, at der ville være god ide i, at kommunen fra tid
  til anden lærte os lidt om does and don’ts ifht digital kommunikation, altså sådan gav os en lille
  kursus i SoMe, websites etc. Vi er jo ikke alle lige IT-fikse, men det er kommunens kommunikations
  afdeling jo. Det kunne måske også hjælpe os med at nå ud til flere borgere på vores
  platforme/medier.
  Ad. 8) Vi lever jo i en digital tidsalder, så det vil da være oplagt at lave tiltag i retning af nye
  digitale mødesteder og platforme for borgerinddragelse. Et værktøj, som kunne være meget brugbart
  for os, ville fx være noget hvor vi kan få folk til at tage stilling til enkeltsager, så vi ikke er tvunget til
  at bruge fx Facebook.En vigtig pointe under dette punkt, er dog at man ikke må glemme, at der fortsat findes en stor del af
  befolkning både i byen og i oplandsbyerne, som fortsat foretrækker at mødes face-to-face.
Tirsdag d. 1/6 deltog Tranbjerg Fællesråd i et orienteringsmøde vedr. området mellem Kirkevænget og Trankærgårdsvej ned til Tingskov Alle. Her ønsker kommunen at udstykke et antal grund til bebyggelse, og projektleder Helle Kallesøe forelagde de indledende skitser til gennemgang for os og de inviterede deltagere fra omkringliggende grundejerforeninger. Helle fortæller at de planlægger at anlægge tilkørselsvej til området fra Trankærgårdsvej, og at man ønsker at lave parcelhusgrund i lidt mindre størrelse, i en hestsko rundt om den stejleste del af bakken. Da området er sumpet er der visse hensyn at tage, ligesom der også mod Tingskov Alle overvejes støjværn, da de yderste grund vil komme tæt på vejen.   Projektet er på nuværende tidspunkt ikke klar til forelæggelse hos Teknik og Miljø, da man fortsat indsamler data, og input fra blandt andet de inviterede til dette møde.  Tranbjerg Fællesråd har opfordret til at tænke i andet end blot parcelhusbebyggelse, da vi mener det er vigtigt at få varieret boligtyperne, især i et område som dette, som er bynært og tæt ved offentlig transport.  Projektlederen fortæller desuden på mødet, at en stor del af området i midten af de planlagte byggegrunde skal bibeholdes som rekreativt, da man i den nuværende Lokalplan havde udlagt det hele til rekreativt område (park).  Herunder link til oplægget, samt foreløbig skitse plan.
Og så et link til lokalplanforslaget: https://aarhus.viewer.dkplan.niras.dk/plan/3#/lokalplanid/1250

Tranbjerg den 4. november 2020

Oplæg fra Tranbjerg Fællesråd til udformning af lokalplan for området ved
Tingskov Allé i Tranbjerg
, matr.nr. 4d, Østerby By, Tranbjerg
Aarhus kommune har udviklet et ambitiøst projekt med Generationernes hus,
hvor beboere nu er begyndt at flytte ind. Huset er et af de mange store
boligprojekter i Aarhus midtby.
Vi vil opfordre Teknik og Miljø, til at se ud over Aarhus Centrum og bruge de ressourcer der skal til for at
udvikle et tilsvarende ambitiøst projekt som generationernes hus her i Tranbjerg.
Ligesom der var en arkitektkonkurrence om udformningen og indholdet af huset på Aarhus Ø, kunne
Aarhus kommune medvirke til at få developers øjne op for de muligheder der er uden for centrum af byen.
I Tranbjerg blev der afholdt en række borgermøder om udviklingen og visionerne for Tranbjerg forud for
planstrategioplægget i 2017 – der resulterede i udformning af Tranbjerg 2050 Visionen.
Aarhus vækster, og Tranbjerg vil gerne være en del af denne vækst – også når vi taler om by-fortætning.
Området der skal til at lokalplanlægges, er et af de områder som mange ved borgermøderne pegede på at
få udbygget. Området ligger tæt på vores mest brugte naturområde ved Tranbjerg Sø, der er buslinje 4a tæt
på, og stisystemerne er veludviklede så det er nemt at komme til alle øvrige faciliteter der er i Tranbjerg.
Tranbjerg er ikke en høj by, og et af de gennemgående ønsker ved borgermøderne, var et max på 3 etager
på fremtidige boliger, så Tranbjergs identitet bevares.
Området burde kunne bære 3 etager – hvis det planlægges så de boliger der kommer op ad den
eksisterende bebyggelse holdes i et plan og de 3 etager lægges inde i bebyggelsen eller i udkanten så der
ikke bliver indblikgener til naboerne.
Tranbjerg har rigtig mange store parcelhuse, og relativt få mindre boliger. Mange af de mennesker der bor
her, efterlyser derfor mindre boliger, når deres behov ændres.
Vi vil opfordre til en differentiering i udformning af boligerne, ejer- andels- og -lejeboliger blandet sammen,
forskellige boligtyper og størrelser der kan tiltrække både unge mennesker, børnefamilier og ældre borgere
skal være indbygget i bebyggelsen. Boliger med forskellig grad af fællesfaciliteter f.eks. køkken, vaskeri,
gæsteværelse, kontorer. En boligform baseret på medborgerskab og borger-aktivisme, hvor beboerne
hjælper hinanden, bidrager til lokalmiljøet og samtidig aflaster kommunen.
Fælles værksteder hvor man kan mødes på tværs af generationer. Fælles spisehus hvor man kan bidrage
eller benytte i det daglige vil kunne afstresse mange travle familier i hverdagen. Bæredygtighed og
energineutrale boliger bør være et af kravene der opstilles. Ligesom der er lagt op til et bilfrit område i
planerne for udviklingen af Amtsygehusgrunden, kunne dette også være en del af forudsætningerne for
bebyggelsen – navnlig fordi infrastrukturen er så god og den offentlig transportmulighed tæt på. Forurening
fra benzin- og dieselbiler er ikke kun et problem i midtbyen!
Tranbjerg Fællesråd vil gerne medvirke med til ideer og formidle de løsninger Teknik og Miljø kommer med
videre ud i lokalsamfundet.