Referater fra bestyrelsesmøderne i 2018 med det nyeste øverst:


Referat fra bestyrelsesmøde i Tranbjerg Fællesråd den 14-11-2018 på lokalcenteret

Til stede:  Jørgen Halle (JH), Mogens Laursen (ML), Jørgen Dahlgaard (JD), Allan S. Pedersen (ASP), Lisbeth Jakobsen (LJ) og Torben Munkholt (TM)

Afbud:      Anne-Marie Meldgaard (AMM)

Referent:  Jørgen Dahlgaard

Dagsorden:

 1. Godkendelse af dagsorden.
 2. Godkendelse af referat fra bestyrelsesmøde 10-10-2018.
 3. Opdatering af projektlisten.
 4. Harmonisering af veje; brev fra teknik og miljø 22-10.
 5. Borgermødet 24-10
 6. Mødet om Støj langs landevejen i Gl. Tranbjerg den 5-11.
 7. Møde den 15-11 om stier BB vejen
 8. Frivilligmøde 27-11
 9. Shelterprojekt ved Tranbjerg sø møde den 29-11
 10. Formandsmøde 29-11
 11. Letbanen Tranbjerg station renoveringsspørgsmål.
 12. Tranbjerg tidende indlæg deadline 6. december.
 13. Sekretær.
 14. Kasserer.
 15. Bestyrelsesmedlem.
 16. Suppleant.
 17. Eventuelt.
 18. Næste møde ?

AD 1)
Dagsordenen blev gennemgået og godkendt
AD 2)
Referatet blev godkendt

AD 3)
Opdatering af projektlisten. Snak om krydsning ved enden af Tingskov Alle/Sønderbro mht. sikker krydsning for cykellister – skal de fx bruge lyskrydset eller en ny midterhelle på vejen?

Projekt nr. 1 og 3 og 10 udgår. Nr. 14 afventer stiarbejdet. NY 15: sti på nordsiden af Orholt Alle (Landevejen-Orholt Alle 10). NY 16: Udvidelse af fortorv til mindst to rækker fliser på vestsiden af Jegstrupvænget (fra Orholt Alle og op til første sidevej).
ASP opdater listen/laver udkast til næste møde – vi skal nok have lavet en ny prioritering.

Ad 4)
Oplæg til svar til Rådmanden fra JH (fra den 23-10). ER ok, men afventer nu et formandsmøde for fællesrådsformændene på Rådhuset den 29/11.
Der har været flere artikler i Stiften fornyelig…

Ad 5)
Snak med en mand fra Ingerslev ang. Stiforbindelse. Mødet gik fint med 251 deltagere med god spørgelyst. Måske skulle man være gået grupper lidt tidligere.
JH deltager i mødet morgen 15/11 på Kalkværksvej, hvor stiforbindelserne er på dagsordenen.

Ad 6)
Se referatet fra 8/11 sendt af Magnus Vilstrup Andersen. Kommunen undersøger om de evt. kan modtage en ”gave” i form af en støjskærm. Landmanden på vestsiden er positiv overfor at stille areal til rådighed for en støjvold, men kun til ren jord – og der er strenge miljøregler for flytning af jord. Kommunen undersøger mulighederne.

Ad 7) JH deltager.

Ad 8)
Fyraftensmøde tirsdag d. 27. november kl. 17 – 19 “Vi er sammen om Tranbjerg”. JH har lovet at byde velkommen. Hele to rådmænd kommer. Tilmelding senest den 17/11 til Hanne Lykkeskov, Frivilligkonsulent, tlf. 5164 8977. JH har videresendt invitationen den 14/11.

Ad 9)
Nyt møde/tur den 29/11.  Mødes kl. 12.30 ved projekt nr. 3. Teglværksgården.

Ad 11)
Bliver perron 1 sænket? Ukendt tidshorisont Vi afventer p.t. Ny køreplan fra den 8. december.

Ad 12)
Emner: Borgermødet om BBV, støj langs landevejen, stierne ved Tingskov Alle. 8-12 deadline. Tryghedsnetværket og stoffer i Tranbjerg.

Ad 13) Regning for hosting af hjemmesiden på vej.

Ad 14)
ML: Ansøgning til kommunen for 2019. Budget 2019. Støjsagen på som nyt punkt.

Ad 15)
ASP:  Medlemmer i Laurbærvænget? ML: Jeg arbejder på sagen.

Ad 16)
LJ: Har været til møde i Tryghedsnetværket – møde med nye udvalg.  Slag af stoffer i visse områder i Tranbjerg! Politiet har fået mobilkontorer. Kontaktperson Allan til Tranbjerg. Visse forældre svigter og skolen nægter at tage problemet op. Kontakt til skolen igen. SFP? Møde igen. Opslag på FB. Henvendelse til ung i Aarhus? LJ sender nogle stikord m.m. til JD.

Næste møde:
Fredag den 11-1-2019, Østerbyvej 1 hos JH kl. 18. Der afsluttes med en beskeden julefrokost.


Referat fra bestyrelsesmøde i Tranbjerg Fællesråd den 10-10-2018 på lokalcenteret

Til stede:  Jørgen Halle (JH), Mogens Laursen (ML), Jørgen Dahlgaard (JD), Allan S. Pedersen (ASP), Lisbeth Jakobsen (LJ) og Anne-Marie Meldgaard (AMM)

Afbud:      Torben Munkholt (TM)

Referent:  Jørgen Dahlgaard

Dagsorden:

 1. Godkendelse af dagsorden.
 2. Godkendelse af referat fra bestyrelsesmødet 5-09-2018.
 3. Morten Mølgaard fra AIA-Fodbold.
 4. Mødet den 9/10 med teknik og Miljø.
 5. Støj langs landevejen i Gl. Tranbjerg.
 6. Opdatering af projektlisten.
 7. Harmonisering af veje.
 8. Borgermødet den 24. oktober.
  Ønske om visualisering af linjeføring
  b. Praktisk
 9. Shelterprojekt ved Tranbjerg sø.
  Orientering om afgørelsen fra naturklagenævnet.
  b. Mulige alternative placeringer.
 10. Letbanen Tranbjerg station.
 11. Møde tryghedsnetværket den 11. oktober. mail fra 21-09.
 12. Frivilligfest i Friheden invitation fra 27-09.
 13. Tranbjerg Tidende
 14. Sekretær.
 15. Kasserer.
 16. Bestyrelsesmedlem.
 17. Suppleant.
 18. Eventuelt.
 19. Næste møde ?

AD 1)
Dagsordenen blev gennemgået og godkendt
AD 2)
Referatet blev godkendt

AD 3)
Besøg af Morten, formand for AIA-fodbold:
Morten fortalte om forarbejdet med at få en ny kunststofbane i Tranbjerg på den nuværende grusbane. Man prøver at tage højde for alle tænkelige forhold som fx miljøet med dræning og miljørigtig håndtering af drænvandet. Der planlægges også et nyt lysanlæg, som kan styres på alle måder. Skolen m.fl. får gratis adgang.

Kommunen har givet et forhåndstilsagn om en stor del af beløbet til anlæg og man håber at kunne anlægge banen i 2020. I forbindelse med projektet håber man på at kunne inddrage andre foreninger til flere projekter i området. Samspillet med andre foreninger samt skolen er vigtig.

Fællesrådet støtter projektet varmt og opfordrede Morten til at skrive om projektet i Tranbjerg Tidende.

AD 4)
Det årlige fællesmøde med Teknik og Miljø  9/10: JH og AMM deltog  og mødet var velbesøgt med ca. 80 deltagere. Budgetforlig: KB-midlerne er reduceret voldsomt (til mindre sti og vejprojekter). Der var 4 hovedemner med information i grupper:

 1. Kloakseparering, som pågår flere steder om end det går langsomt. Centrum af Aarhus når man først til i år 2085 om alt går vel….
  2. Harmonisering af veje. Se særskilt punkt.
  3. Planområdet. Før planstrategi 2015 – næste planstrategi bliver 2019 og en kommuneplanrevision i 2021.
  4. Støjhandlingsplanen. JH og AMM nåede i denne gruppe.

AD 5)
Støj langs Landevejen – ML har mailet med kommunen – Trine Buus Karlsen har fået sagen nu.
ML håber at få mere information. Der er dog ingen penge at gøre godt med p.t.

AD 6)
Udsættes til næste møde.

AD 7)
Harmonisering af veje: AMM: Det er stadigvæk op ad bakke. Man kan ikke tvinge folk med i et vejlaug jf. grundloven og ejendomsretten jf. kommunens embedsmand og projektleder på området: Lise Birnbaum. Hun afviser kort sagt alt.

Spørgsmål ang. stamveje…  og hvad med daginst.? De skal også betale til vejvedligehold.

Konklusion: Kommunen gør ikke noget for at hjælpe p.t. Hvad gør vi?
Morten Sinding og Simsek skal rykkes for svar. JH eller AMM?

AD 8)
Borgermødet den 24-10 om Bering-Beder vejen: Ønsker til visualisering? Nej.
Praktisk: maks. 550 personer i Grønløkkehallen – vi skal have indgangsvagt med tæller. Hallen er ledig fra kl. 15 og vi skal selv stille stole op sammen med de andre fællesråd.
Borde til workshops? Ja tak. Og store kort fra kommunen. JH skriver til dem.
Øl og sodavand kommer fra kantinen og betales af kommunen.

AD 9)
Shelterprojektet ved Tranbjerg Sø: JH redegjorde for Planklagenævnets afslag på placering ved søen.
Vi tager det ad notam og gør ikke mere ved denne del.

JH har udarbejdet et kort med angivelse af mulige placeringer shelterprojektet set med fællesrådets øjne (bilag). Der skal helst være mulighed for at køre tæt på i bil og samtidig give en naturoplevelse.
Resultatet blev: Minus til nr. 1 og 2. Plus til nr. 3 – et ok sted. Og plus til nr. 4, 5, 6, 7 og 8.

AD 10)
Letbanen: ASP har haft en del dialog. Punktet udsættes til næste møde.

AD 11)
Møde i tryghedsnetværket 11. oktober. LJ deltager.

AD 12)
Frivilligfesten foregår i Tivoli Friheden 5. december 2018.

AD 13)
JH skriver et indlæg om shelterprojektet samt de alternative placeringer.

AD 15)
ML: Jeg talt med en fra Ingerlevstoften ang. Bering-beder-vejen – han har ikke sendt mail som lovet.
JH undersøger sagen – har en formodning, om hvem det er.

AD 16)
ASP: Kortlægning af foreningsområder i øst, grønningen m.m. ML sender mail.

Næste møde: Onsdag den 14. november kl. 18 på lokalcentret.


Referat fra bestyrelsesmøde i Tranbjerg Fællesråd den 05-09-2018 på lokalcenteret

Til stede:  Jørgen Halle (JH), Mogens Laursen (ML), Jørgen Dahlgaard (JD), Allan S. Pedersen (ASP), Lisbeth Jakobsen (LJ) og Torben Munkholt (TM) samt
Rådmand Bünyamin Simsek og Direktør Henrik Seiding (pkt. 1-6)

Afbud:      Anne-Marie Meldgaard (AMM)

Referent:  Jørgen Dahlgaard

Dagsorden: Rådmand Bünyamin Simsek og Direktør Henrik Seiding deltager på den første del af mødet.

 1. Gennemgang af vore visioner for Tranbjerg. JH
 2. Letbanens manglende ønske om dialog. ASP
 3. Støjhandlingsplanens stop ved Slet. ML
 4. Hvilke politisk mål er der i Teknik og Miljø om kvantitet kontra kvalitet. JH
 5. Harmoniseringsprojektet af veje i Aarhus kommune. AMM &TM
 6. evt.

Pause

 1. Godkendelse af restdagsorden.
 2. Godkendelse af referat fra bestyrelsesmøde 16-08-2018.
 3. Frivilligpris resultat LJ.
 4. Informationsmøde BB vejen 30/8
 5. Modtaget revideret oversigtskort om infrastrukturønsker fra Morten Skou Nicolaisen
 6. Modtaget projekt om stationen
 7. Oplæg til høringssvar om Mast. Se vedlagte. JH
 8. Tilbagemelding fra AIA Tranbjerg. JH
 9. Ansøgning om støtte til kunst.
 10. Sekretær. JD
 11. ML
 12. AL
 13. Suppleanter LJ & MMA.
 14. evt.
 15. Næste møde ?

AD 1)
JH fortalte om vores visioner for Tranbjergs fremtid.

Visionært byggeprojekt og magistratens afvisning af dette pga. for høj bebyggelsesprocent på trods af projektet egent var i tråd med vores langsigtede visioner.

Simsek: Jeg er altid positiv og jeg opfordrer investorer til at gå til fællesrådet som noget af det første. Store nye projekter skal op på tilstrækkeligt højt niveau fra starten af. Vi modtager gerne henvendelse vedr. konkrete sager/projekter.

AD 2)
ASP redegjorde for forholdene omkring Letbanen, den manglende dialog, og især med perronerne på Tranbjerg Station, hvor kun den ene er færdig – højre venstre/kørsel på stationen af hensyn til sikkerhed.
Er sænkningen af perron 1 med taget i Kommunens projekt? Nyt læskur?

Seiding: Vi tager det med og får det undersøgt. Simsek: Letbanen bør sikre et godt samarbejde med fællesrådet.

AD 3)
ML: Støjhandlingsplanen: Hvorfor dækker den ikke Tranbjerg? Og kan vi lave noget privat støjdæmpning i Tranbjerg?
Simsek: Der er desværre meget få midler til rådighed. Jeg støtter et privat initiativ med egen finansiering.

JH: Et tidligere projekt faldt bl.a. pga. kommunens krav om vej-ret på hele kommunens areal.

Seiding: Jeg undersøger mht. vej-ret osv.
Vi skal sende vores ”støjmåling” vedr. Landevejen til Seiding.

AD 4)
JH: Uheldig ”plukning” i vores prioriterede liste ang. sti- og vejprojekter i Tranbjerg. Vores 1. prioritet var ”for dyr” og blev uden videre pillet af listen af en embedsmand uden forudgående dialog. (for ca. 1,5 år siden). I dag er dialogen dog noget bedre.

Simsek: Der bør være en dialog om det.  Når det gælder ”Sikre skoleveje” så kommer de billigste projekter først.
Men Cykelhandlingsplanen kører noget anderledes…

AD 5)
TM: Harmonisering af veje. Vi har sendt en liste med 20 spørgsmål ind til kommunen. Hvordan sikrer man, at alle kommer til at betale? Kommunen bør sætte opstarten på skinner, sådan at grundejerne ikke starter på bar bund med tinglysningsproblemer osv.

Simsek: Alle skal betale. Vi har undersøgt det og det er muligt. Vi sender et præcist svar til jer, som beskriver fremgangsmåden.

Tak til Simsek og Seiding.

____

AD 7) Dagsordenen blev godkendt.

AD 8) Referatet fra 16-8 blev godkendt.

AD 9)
LJ: Frivilligpris: 3 kandidater er nu udvalgt – det bliver præsenteret i Tranbjerg Tidende. Hvorefter borgerne kan stemme.

AD 10) Bering-Beder-vejen: Infomøde. JH, ML, JD og AMM deltog.
Man er i fuld gang med projekteringen og vil gerne kommunikere. På opfordring fra Fællesrådene afholdes der nu et fremrykket borgermøde: Sandsynligvis den 24. oktober i Grønløkke Hallen? Det bliver med temagrupper ligesom sidst.

Deadline 13/9 kan lige nås til Tranbjerg Tidende. Carsten Thomsen og Co. har lovet at sende noget ud til fællesrådene senest den 13/9.

AD 11)
JH: Jeg beklager at opdaterde kort er kun sendt til mig pt. Kommer på dagsordenen næste gang.

AD 12)
Projekttegning over kommens planer for Tranbjerg Station er modtaget – ser lovende ud. Men har de taget højde for Letbanens planlagte sænkning af perron 1?
Nu meddelt til direktør Henrik Seiding.

AD 13)
Vi har modtaget et brev fra kommunen om planer for en ny mobilmast ved det gamle renseanlæg. Da masten er placeret mere end 200 meter fra nærmeste nabo, er der ikke nabohøringer ellers. Høringsfristen er meget kort, men JH havde lavet et udkast til høringssvar (se mail). Det blev godkendt og er nu også på vores hjemmeside.

AD 14)
JH overbragte en tak fra AIA-tranbjerg for ”gaven” til 100 årsjubilæet.

AD 15)
En kunstner vil gerne udstille keramiske skulpturer i parken omkring Lokalcentret og ansøger om støtte hertil fra Fællesrådet. Et nej – da man skal være medlem af Fællesrådet for at få støtte. JH sender et svar til hende.

AD 16)
Indhold til næste nr. af Tranbjerg Tidende: Borgermøde, stier, møde med Simsek. Harmonisering med – især hvis der kommer fakta fra kommunen. Der er deadline 13/9.

AD 17)
ML: to mere har betalt…  (JD: husk nyt medlem på medlemslisten på web).

Næste møde:
Onsdag den 10. oktober kl. 18.00 på lokalcentret.


Referat fra bestyrelsesmøde i Tranbjerg Fællesråd, onsdag den 16-08-2018 på lokalcenteret

Til stede:    Jørgen Halle (JH), Mogens Laursen (ML), Jørgen Dahlgaard (JD), Allan S. Pedersen (ASP) og Lisbeth Jakobsen (LJ)

Afbud:        Anne-Marie Meldgaard (AMM) og Torben Munkholt (TM)

Referent:    Jørgen Dahlgaard

 Dagsorden:

 1. Godkendelse af dagsorden.
 2. Godkendelse af referat fra bestyrelsesmøde 13-06-2018.
 3. Opfølgning på cykeltur.
 4. Modtaget mail om ekstra fortov ved forsorgshjemmet.
 5. Modtaget mail om forlængelse af cykelsti til Mårsletstien.
 6. Modtaget mail tunnel.
 7. Modtaget mail om busskur.
 8. Udvidelse af medlemstallet i Tranbjerg fællesråd respons?
 9. Dagsorden til møde med Carsten Thomsen og Morten Skou 22/8
  1. Flytning af busskur/udskiftning, for enden af Kirkevænget.
  2. Stiforløb ved krydsningen af Gl. Horsenvej Tingskovalle
  3. Skolevej krydsninger af Tingskovalle.
  4. Anden løsning ved viadukten.
  5. Hvad er tanken omkring Tranbjerg station.
  6. Tunnel Østerbyalle.
  7. Rensning af overfladeriste – ansvar?
  8. Hvem har ansvaret for tunnellerne?
 10. Reception i morgen 17. August AIA – bidrag til kunststofbane.
 11. Møde med Solbjerg, Beder Malling, Mårslet og Kolt fællesråd den 23/8 om BB stiforbindelser.
 12. Udvælgelsesmøde frivilligpris ved Henning den 29. August.
 13. Informationsmøde BB vejen 30/8 15-17.
 14. Dagsorden til mødet med Rådmanden den 5/9
  1. Harmoniseringsprojektet af veje
  2. Letbanens manglende ønske om dialog.
  3. Gennemgang af vores visioner – reaktioner.
  4. Støjgener i Tranbjerg opfølgning på brev fra 2012 + målinger fra 2008
  5. Dagsorden punkter fra mødet den 22
 1. Sekretær.
 2. Kasserer
 3. Bestyrelsesmedlem
 4. Suppleant
 5. Evt.
 6. Næste møde 22/8

Ad 1) Blev gennemgået og godkendt

Ad 2 ) Referatet blev godkendt

Ad 3) Cykeltur: Opsamlet på pkt. 9

Ad 4)
Mail fra Dorthe Staldkarl angående mere fortorv på Trankjær Mosevej af hensyn til beboerne på forsorgshjemmet. Der er fortorv i den ene side af vejen i dag (nv-siden). JH skriver til Dorthe for at få ønsket præciseret.
LJ kontakter forsorgshjemmet.

Ad 5)
Mail fra Harald Kvist ang. stier: Stien langs Tingskov Alle bør forlænges mod øst sådan at den får forbindelse til stien langs banen til Mårslet. JH sender svar til ham.

Ad 6)
Mail fra Lars Nygaard Christensen ang. Stier, Torve Alle og tunnel under Østerby Alle. JH har sendt svar til ham – bl.a. med henvisning til vores projektliste.

Ad 7)
Mail fra Bente Brahe angående busskur på Tingskov Alles vestende, som tager oversigten ved krydsning.
JH har sendt svar. Op på mødet den 22/8. Vi savner svar ang. midterhelle m.m.

Ad 8)
Mail fra Mogens Dahlin 18/7: Andelsboligforeningen AB Seniorbo Frisenholt, Frisenholt 1-55, vil gerne være medlem af Fællesrådet. OK. Kontaktperson er formand Mogens Dahlin.
Hvad med Forsorgshjemmet?

Ad 9)
Sti på Orholt Alle samt krydsning af Landevejen for cykellister med til mødet den 22-8.

Gammel busvendeplads som p-plads – ideer? I Tranbjerg Tidende?
Vi tager det med til mødet den 22-8. Midterhellen er vigtig. Og det er en vigtig skolevej.

Viadukten under jernbanen. Forlængelse af dobbeltrettet cykelsti? 2 plus 1 vej? Op på mødet den 22-8.

Planer mht. Tranbjerg Station?
Orientering af busskuret på Tingskov alle.
Rensning af afløb ved tunnellerne….? Hvem har ansvaret

Ad 10)
Der er 100 års jubilæumsreception hos AIA den 17/8. JH deltager. De ønsker sig bidrag til en kommende kunststofbane. Vi giver 5000,- kr.

Ad 11)
JH har formandsmøde den 23-8 med de andre fællesråd ang. Bering-Beder Vejen og stiforbindelser.
Snak om stierne mod Mårslet, Sønderbro og Ingerslev.

Ad 12)
Frivilligpris ved Henning fra TT – den 29-8. Udpegning. LJ deltager.

Ad 13)
Informationsmøde om Bering-Beder Vejen den 30-8, Kalkværksvej 10:  ML, JH og JD deltager.

Ad 14)
Møde med rådmand Bünyamin Simsek:  Emner: Harmonsering af vejene, Letbanen, gennemgang af vores visioner for Tranbjerg 2050, støjgener. Tunnellen? JH sender et oplæg rundt.

Ad 15)
JD har været til infomøde 26/6 om kommunens nye belysningstrategi. Se referat i mail af 29-6. Der er fokus på tryghed på stier og veje.

Ad 16)
ML: Til JH: Mail fra Frivilligkonsulent Hanne Lykkeskov mail den 8-8:
Kære foreninger/organisationer/institutioner i Tranbjerg og omegn.
Kan vi sammen styrke fællesskabet i Tranbjerg og gøre det til et endnu bedre sted at bo?
JH: Skriver ang. Udvidelse af målgruppen? JH har svaret positivt tilbage – tid og sted?

Beløb på 10.000 kr. indgået fra kommunen.

Ad 17)
ASP: Letbanen ledningsstøjen lavet, har set et flot cykelskur ved Mølleparken. ASP har fotos.

Næste møder:
22-8 kl. 15-17 på lokalcentret. Efterfølgende bestyrelsesmøde.

Møde med rådmanden den 5/9.


Referat fra bestyrelsesmøde i Tranbjerg Fællesråd, den 13. juni 2018 på lokalcentret

Til stede:       Jørgen Halle (JH), Mogens Laursen (ML), Jørgen Dahlgaard (JD), Allan S. Pedersen (ASP), Lisbeth Jakobsen (LJ) og Torben Munkholt (TM)

Afbud:           Anne-Marie Meldgaard (AMM)

Referent:       Jørgen Dahlgaard

Dagsorden:

 1. Godkendelse af dagsorden.
 2. Godkendelse af referat fra bestyrelsesmøde 16-05-2018.
 3. Udvidelse af medlemstallet i Tranbjerg fællesråd. Opfølgning.
 4. Harmonisering af private fællesveje. Opfølgning.
 5. ML snak med Carsten Thomsen opfølgning.
 6. Støjhandlingsplan – bemærkninger deadline 3-08-2018
 7. Tilskudsansøgning Skt. Hans
 8. Tryghedsmøde 21. Maj
 9. Aflyst møde med skolebestyrelsen den 30 maj. Opfølgning.
 10. Kunsteksperimentarium ansøgningsfrist juni modtaget 15. maj
 11. Møde om belysning 26/6 – hvem deltager?
 12. Næstformand.
 13. Sekretær.
 14. Kasserer
 15. Bestyrelsesmedlem
 16. Suppleant
 17. Evt.
 18. Næste møde – Cykletur?

Møde med Bünyamin Simsek og Henrik Seiding 5. september kl. 15:30

Ad 1) Dagsordenen blev godkendt.

Ad 2) Referatet fra mødet 16-5 blev godkendt.

Ad 3)
Kommer i Tranbjerg Tidende nu, vi afventer reaktioner her på, en papirfolder kunne være godt at have med til flere lejligheder, som en form for reklame/information.

Ad 4)
Harmonisering af veje: JH: Jeg har sendt til Arbejdsgruppen for fællesrådene og de har sendt det til juridisk afd. i Kommunen og sætte det på som emne til næste fællesrådsseminar. Det er dog en lidt for lang tidshorisont, synes vi.

ASP: Jeg har haft et møde med Lise Johanne Birnbaum, projektlederen.  Hun vil gerne trække på ASPs praktiske erfaringer. Kan Kommunen være behjælpelig med tinglysninger? Ja måske – en gulerod er dog vigtig – 95% opbakning fra lodsejerne en betingelse. Kontaktperson på hver stikvej? Vigtig for opstarten.
Først 2. år at kommunen er i gang med harmonseringsprojektet. Møde den 20. i Kirkevænget.
Hvad med Gartnervænget (især Boligforeningen (Lisbeth kontakter dem) – anden problematik evt.)?
JH: Vigtig at være proaktiv. FORBEREDELSE til møde med rådmanden.

ASP: Spørger sin bestyrelse efter udlevering af deres vedtægter som eksempel for andre.

Ad 5)
Snak om Orholt Alle med ny sti/fortorv samt på Tingskov Alle. Vi har fået foreløbige tegninger fra Carsten Thomsen, Projektleder, Anlæg, Center for byens anvendelse.

Det ser fint ud med en stor forlængelse af den dobbelrettede cykel/gangsti på sydsiden af Tingskov Alle helt hen til Odstrupengen. Dejligt.

Men på Orholt Alle på syd siden planlægger man kun med en række fliser fra Landevejen og til Ingerslevvej. Det er ikke godt nok.
Her ønsker vi ellers også en dobbeltrettet sti, som forbindes med stien på Tingskov Alle på den anden side af Landevejen. Som det er nu, er der ikke cykelforbindelse mellem øst og vest i Tranbjerg syd.
Desuden er stikrydsningen på Tingskov Alle noget problematisk, når man kommer cyklende ad Sønderbro og skal videre nord på ad stien op langs Landevejen. Der er mange, som krydser Tingskov Alle i den anledning.

Snak om Tranbjerg Station (der sker vist noget nu).

ML: Tager kontakt til Carsten T. angående et møde. Vi har flere ting.
ASP: Hvad med Tunnellen under Østerby Alle? Vi mangler en melding fra skolen bl.a.

Ad 6)
Offentlig høring af Støjhandlingsplan 2018. Modtaget på mail den 1. juni.
Kun Slet By er omfattet i praksis som reglerne er i dag. Øv. JH: Vi indsender ikke bemærkninger. ML: Vi kunne jo godt gøre det af princip.

Ad 7)
Det blev besluttet at give 2000,- kr. til GF Vængerne samt og 2.500,- kr. til 1. Tranbjerg, da de har lejet en Bungge Run til en teenager zone (nyt). JD og JH sender svar til ansøgerne.

Ad 8)
Tryghedsnetværket. Se referatet fra 7. juni. Lisbeth deltog i mødet den 31. maj. Antallet af indbrud er faldende i vores område p.t., men nu kommer ferietiden.
Stor anbefaling af nabohjælp. MEN: Lisbeth: Der er narkosalg i Tranbjerg af suspekte typer pt. Jeg har talt med politiet om det og de vil gøre noget ved det. Det var nyt for dem.

JD: Sæt ”Forslag til Facebookopslag” på FB – se referatet. JD: Det gør jeg.

Ad 9)
ASP: Kan vi få lov at komme på et deres bestyrelsesmøder? JH: 10 minutter på et møde?
JH: Jeg tager kontakt til formanden Jørgen Andersen.

Ad 10)
Kunst i Tranbjerg – hvem har opdaget opslaget?  Se 15. maj. Kort ansøgningsfrist.
Spørg borgerne nu, så vi er klar til næste gang. Også på web. Og TT.

Ad 11)
Ny belysning belysningsstrategi for Aarhus Kommune: Forslag tilsendt pr. mail 29-5.
JH: Virker fornuftigt med fokus på tryghed. Der er infomøde for fællesrådende tirsdag den 26/6 2018 kl. 15.00 på Kalkværksvej. TM og JD deltager.

Ad 12-16)

Torben: Intet.

JD:  Autoreplay på mail? Kvittering for modtagelse? Ok. Vi har jævnlige møder, men der kan gå lidt tid, inden vi svarer.

ML:  En hel del har betalt. 13 mangler. 31 har betalt.

ASP: Der er sket noget på stationen med asfalt i hullerne

Cykeltur næste gang med besigtigelse af kritiske steder: Onsdag den 27-6 kl. 17.
Vi mødes ved lokalcentret. JH planlægger en rute. Slutter ved stationen.
Slutter med en bid brød. Medbring cykel.

Næste møder:
Torsdag den 16-8 med Morten Skou Nicolaisen og Carsten Thomsen. Kl. 15-17.
Ordinært møde bagefter kl. 17-19.30. Begge dele på lokalcentret? Optaget!

Onsdag 5-9
Møde med rådmanden Simsek kl. 15.30 på lokalcentret.


Referat fra bestyrelsesmøde i Tranbjerg Fællesråd, den 16. maj 2018

Til stede:       Jørgen Halle (JH), Mogens Laursen (ML), Jørgen Dahlgaard (JD), Allan S. Pedersen (ASP), Lisbeth Jakobsen (LJ) og Anne-Marie Meldgaard (AMM)

Afbud:           Torben Munkholt (TM)

Referent:       Jørgen Dahlgaard

Dagsorden:

 1. Godkendelse af dagsorden.
 2. Godkendelse af referat fra bestyrelsesmødet 12. april 2018.
 3. Udvidelse af medlemstallet i Tranbjerg fællesråd oplæg til folder.
 4. Indlæg fra Jim Barry Larsen
 5. Opfølgning på hastigheder på Orholtalle ML, harmonisering af veje samt Letbanen.
 6. Oplæg til mail til Rådmanden.
 7. Tryghedsmøde 21. Maj
 8. Møde med skolebestyrelsen den 30. maj.
 9. Næstformand.
 10. Sekretær.
 11. Kasserer
 12. Bestyrelsesmedlem
 13. Suppleant
 14. Evt.
 15. Næste møde.

Ad 1) Blev gennemgået og godkendt.

Ad 2) Blev godkendt

Ad 3)
Fint udkast fra JH. Medlemsliste på bagsiden, opråb på Borger i Tranbjerg samt hjemmesiden…
Tekst i Tranbjerg Tidende samt medlemslisten på hjemmesiden.

Ad 4)
Møde med Jim. Slet Bylaug havde meldt afbud.
Mange biler fra materialegården vender nede i Tranbjerg Hovedgade. Forslag fra Jim: Ny Rundkørsel / eller Ellemosevej åbnes mod nord? Slet Bylaug skal spørges samt Carsten Thomsen. Fællesmøde med Sletbylaug, Carsten Thomsen og os.
ML kontakter Carsten og Ivan med blik på et møde.

De har en lille grundejerforening 18, 19 og 20 i Tranbjerg Hovedgade?

Ad 5a)
Harmonisering af veje: Annemarie har talt med folk fra KL. De forstår ikke helt problemet som udgangspunkt. Folketinget skal også i spil. Borgerforslag? Tung jura… Kommunen kan ikke tvinge tinglysninger igennem.
AMM: Vi bør skrive til kommunen. JH: send spørgsmål til juridisk afdeling i kommunen.
JH: Jeg taler med den fællesparaply organisation for fællesrådene i Aarhus.

Ad 5b)
Hastighed på Orholt Alle – fint positivt svar fra Carsten Thomsen. ML spørger efter en plan fra Carsten.

Ad 5c)
Letbanen: Problem med forholdende Tranbjerg Station. Fællesmøde med Letbanen og Carsten Thomsen? ML spørger Carsten.

Ad 6)
Ok udkast fra JH.

Ad 7)
Bering-Beder-vejen: Kommunen spørger efter forslag. JD: med indlæg i TT? JH kontakter de andre Fællesråd angående et samarbejde om stiforbindelserne på tværs.

Ad 8)
Møde med skolebestyrelsen: JH kontakter Heidi. Møde 30. maj. Lokalcentret kl. 19.
JH stikker fingeren i jorden.

Ad 9)
Tryghedsnetværket: Møde den 31. maj. Lisbeth deltager.

Ad 11)
ML har sendt opkrævninger ud pr. mail til medlemmer. En del har allerede betalt.

AMM:  Møde i deres grundejerforning? (Kirkevænget m.m.).

Lisbeth: Tager kontakt til afd. ang. Nyt medlem.

Næste  møder:
Torsdag den 30. maj kl. 19 med skolebestyrelsen  (blev aflyst).

Onsdag den 13. juni kl. 18.


Referat fra bestyrelsesmøde i Tranbjerg Fællesråd, den 12. april 2018

Til stede:       Jørgen Halle (JH), Torben Munkholt (TM), Mogens Laursen (ML), Jørgen Dahlgaard (JD), Allan S. Pedersen (ASP) og Lisbeth Jakobsen (LJ)

Afbud:           Anne-Marie Meldgaard (AMM)

Referent:       Jørgen Dahlgaard

Dagsorden:

 1. Godkendelse af dagsorden.
 2. Godkendelse af referat fra bestyrelsesmøde 21. marts 2018.
 3. Nye medlemmer og nyt kort.
 4. Respons fra Letbanen?
 5. Møde med skolen
 6. Tranbjerg tidende
 7. Orholt Alle og anlægsprogram i øvrigt.
 8. Næstformand.
 9. Sekretær.
 10. Kasserer
 11. Bestyrelsesmedlem
 12. Suppleant
 13. Evt.
 14. Næste møde 16. maj

Ad 1) Blev gennemgået og godkendt (vores gæst blev desværre forhindret).

Ad 2) Blev godkendt

Ad 3)
Gennemgang af mulige nye medlemmer – ny liste / kort er udarbejdet af Allan. Et stort arbejde.
Skal også på hjemmesiden.

JH laver et oplæg til præsentationsfolder for Fællesrådet…

Ad 4)
Letbanen svarer ikke på JHs henvendelser… Snak om strategi samt stationen. De mangler den ene perron.  ASP laver et oplæg – en liste til Letbaneselskabet. Hvad kan vi med fordel spørge om?

Ad 5)
Vi bøvler med at få finde en mødedato. Doodle 24/4  kl. 19?  JH sender en indkaldelse ud.

Ad 6)
TT – indlæg om det nye kort / foreningsoversigt.

Ad 7)
Hastighed på Orholt Alle –  link til Kommunen? JD: Var også oppe på GF Vængernes generalforsamling.
ML kontakter kommunen og politiet for at få fjernet de nugældende 60 km/t.

Snak om anlægsprogrammet for 2018. JH skriver til rådmanden…

JD: Skriver et foreløbigt svar til de to henvendelser vedr. Orholt Alle…

Svar til Cramer:  JH skriver et svar til ham.

Næste  møde:
Onsdag den 16. maj kl. 18.


Referat fra bestyrelsesmøde i Tranbjerg Fællesråd, den 21. marts 2018

Til stede:       Jørgen Halle (JH), Torben Munkholt (TM), Jørgen Dahlgaard (JD), Allan S. Pedersen (ASP), Anne-Marie Meldgaard (AMM) og Lisbeth Jakobsen (LJ)

Afbud:           Mogens Laursen (ML)

Referent:       Jørgen Dahlgaard

Dagsorden:

   1. Godkendelse af dagsorden.
   2. Konstituering af bestyrelsen.
   3. Godkendelse af referat fra bestyrelsesmøde 7. februar 2018.
   4. Generalforsamlingsreferat til efterretning.
   5. Opsamling på emner fra generalforsamlingen: a. Generel utilfredshed med busafviklingen b. Status på Bering Bedervej – detaljer c. Høje hastigheder på Østerbyallé – og Skovgårdsvænget
   6. Mødet afholdt den 1. marts om veje der bliver private 2022.
   7. Afholdt fællesrådsseminar 6. marts
   8. Mødet afholdt med Børn og Unge, 13. marts.
   9. Udvidelse af medlemstallet i Tranbjerg fællesråd – handleplan?
   10. Respons fra Letbanen – hvad gør vi?
   11. Tranbjerg tidende Deadline 12. april udkommer 9.maj. Input?
   12. Plant spiseligt kampagne.
   13. Ansøgning fra Krolfklubben.
   14. Tryghedsmøde 21. Maj
   15. Næstformand.
   16. Sekretær.
   17. Næste møde 12. april med Keld Valsø.

   Ad 1) Blev gennemgået og godkendt

   Ad 2) TM blev næstformand og JD blev sekretær.

   Ad 3) Blev godkendt

   Ad 4) Blev taget til efterretning. Den pasus der står i vedtægterne, er utidssvarende og bør ændres/fjernes på næste generalforsamling: §6…
   Forinden offentliggørelse udsendes referat af generalforsamlingen til godkendelse hos medlemmerne.

   Ad 5)
   a. Der var flere klager over overfyldte busser på linje A4 i myldretiden og det i en grad så passagerer efterlades. Om det også gælder nødlinje 81, som kører i stedet for letbanen – endda ad Østerby Alle, ved vi ikke. ASP skriver til Midttrafik for at få en status om hvad e har gjort for at afhjælpe problemerne. Hvis der kommer noget brugbart retur, kan vi sætte det på hjemmesiden/Tranbjerg tidende

   Status på Bering-Beder Vejen: Detaljeplanlægning? Støjsikring? JH: Laver et oplæg til henvendelse til kommunen.

   (se i øvrigt denne hjemmeside: https://bering-bedervejen.aarhus.dk/ )

   Vi har svært ved at gøre noget umiddelbart. Fotovognen har sin virkning, når den holder på Skovgårdsvænget eller Grønløkke Alle. Østerby Alle er bred og lige med meget trafik fra Mårslet. Midterheller kunne hjælpe. Tilsyneladende har der ikke været alvorlige trafikuheld inden for de senere år på Østerby Alle.
   Vi tager det med under vores kommende møde om det generelle status på trafikområdet.

   Ad 6)
   Møde om harmonisering af veje: AMM, ASPM og TM deltog. Mest et orienteringsmøde.  Men med en skuffende tilgang fra Kommunens side af. Grundejerne kan ikke vente meget hjælp fra kommunen til etablering af vejlaug, tinglysning m.m.
   AMM: Faktisk er det en sag for Kommunernes Landsforening og Folketinget. Der mangler en ordentlig lovgivning på dette område.

   ASP: Jeg har talt med Camilla Fabricius og beklaget kommunens tilgang.

   JH: En jurist bør på banen med ordentlig indsigt.

   AMM tager sagen op med sine politiske kontakter m.m.

   Ad 7)
   JH og LJ deltog. Rådmand Simsek talte en del om ny struktur inden for trafik og miljø. Camilla F:

   Vi vil ud og besøge fællesrådene – fællesmøderne inden for trafikområdet har ikke fungeret så godt. Derfor laver vi det om. JH: Nye positive takter…

   Se i øvrigt: http://www.aarhus.dk/da/politik/Raad-og-naevn/Faellesraad-for-borgere/Faellesraadsportalen/Kommunale-dialogfora.aspx

   Liste over fællesrådenes kontaktpersoner:

   http://www.aarhus.dk/~/media/Dokumenter/Teknik-og-Miljoe/Faellesraad/Kontaktpersoner/Faellesraadenes-kontaktpersoner-i-Aarhus-Kommune—2018-2.pdf

   Kan vi lægge den på hjemmesiden, da er beregnet på fællesrådene? JH: Det er jo bare et link.

   Ad 8)
   Møde med Børn og unge, Område Horsensvej. JH og ASP deltog. Der er kommet en ny områdechef: Lene Ravn Holst som gjorde et godt indtryk. Man har brugt systemet SurveyXact fra Rambøll til en større tilfredshedsundersøgelse – kunne også være relevant for Fællesrådet. Desværre kan fællesrådet ikke få adgang til det.
   Ellers blev der præsenteret nogle flotte tegninger af den nye daginstitution i Laurbærvænget. Den bliver forholdsvis stor. Tegningerne må ikke offentliggøres endnu, da man ikke er færdig med at projektere. Vi får de nye tegninger, når projektet ligger klar. Derefter sætter vi det på hjemmesiden.

   Der er en række udfordringer med den trafikale adgang til den nye daginstitution. Stiadgangen fra den sydlige del af Tranbjerg er problematisk og krydset ved Østerby Alle er meget belastet i forvejen. Vejen i Laurbærvænget er ikke egnet til den ekstra trafik. Alt i alt et oplagt emne til mødet med Keld Hvalsø.

   Ad 9)
   Vi skal have kortlagt foreningerne i Tranbjerg – især de små grundejerforeninger. Nogle af foreningerne er meget lidt aktive/synlige.
   ASP kigger på det gamle kort på hjemmesiden samt listen fra ML og prøver at lave en opdateret liste over alle foreninger.

   Så må se, hvad vi skal lave af hvervekampagne efterfølgende.

   Ad 10)
   Respons fra Letbanen:  Mødet blev aflyst, men vi fik skriftligt svar på nogle spørgsmål. Vi har ikke fået en ny mødedato…
   Snak om nye perroner ved Tranbjerg Station. Hvordan skal trafikafviklingen være i praksis?
   Det er ret afgørende for sikkerheden. JH: Spørger igen… Jens Velling, Kommunikationschef, Aarhus Letbane I/S.
   Skal kommunen også lave noget på stationen? Der er dog sket lidt på det sidste.

   Ad 11)
   TT har deadline 12-4.:   Evt. et skriv om ny inst. JD giver Stina en tip om ikke andet.
   Randi fra børn og unge er en kontaktmulighed.

   Evt. et indlæg om busserne, hvis ASP får svar på sin henvendelse i tide…..

   Ad 12)
   Plant spiseligt kampagne. Deadline? Relevant især for vore grundejerforeninger! Se mere på http://smagpaaaarhus.dk/nyhed/plant-spiseligt-faa-stoette/

   Evt. tip til Stina fra TT. Og på hjemmesiden.

   Ad 13)
   Ansøgning fra Krolfklubben. De får 500,- kr., men de skal lige huske et budget. JH svarer klubben.

   Ad 14) JH: Ikke relevant lige nu….

   Ad 16)
   Jeg lægger referatet fra GF ud på hjemmesiden, men referatet skal egentlig godkendes af medlemmerne forinden -> Vedtægtsændring på GF næste år mht. offentliggørelse af referat fra GF.

   Ad 18)
   Shelter: ASP: Der en gammel tinglysning, som kan forhindre projektet evt.
   Henvendelse fra , Slet Bylaug:  Grusvej kan ikke lukkes mod Chr. X’s Vej. Idet en lodsejer er i mod. Vi mener ikke vi i fællesrådet kan gøre noget ved denne sag.
   Et møde med skolebestyrelsen ang. Jord ved tunnellen?   JH: de har møde i aften, følger op m3ed dem..

   AD 21)
   Næste møde: torsdag den 12. april kl. 18 med Keld Hvalsø, formand for teknisk udvalg.
   AMM afbud

   Efterfølgende  møde : Onsdag den 16. maj kl. 18.


   Referat fra bestyrelsesmøde i Tranbjerg Fællesråd, den 7. februar 2018

   Til stede:       Jørgen Halle (JH), Mogens Laursen (ML), Jørgen Dahlgaard (JD), Allan S. Pedersen (ASP)

   Afbud:           Anne-Marie Meldgaard (AMM) og Torben Munkholt (TM)

   Referent:       Jørgen Dahlgaard

   Dagsorden:

   1. Godkendelse af dagsorden.
   2. Godkendelse af referat fra bestyrelsesmøde 5. januar 2018.
   3. Forslag fra Ejerlauget Jegstrup By vedr. Skovgårdsvænget
   4. Generalforsamling 2018, nyt medlem?
   5. Hjemmesiden
   6. Møde i Tryghedsudvalget 1. februar – referat modtaget.
   7. Opfølgning på tunnelen under Østerbyallé.
   8. Møde med teknisk udvalgsformand Keld Valsø; 15/3 eller 12/4
   9. Møde den 1. marts om veje der bliver private 2022: Gartnervænget
    Kirkevænget, Tranbjerg Hovedgade 2 – 16
   10. Letbane møde – positiv respons – mangler mødedato.
   11. Opfølgning på Busstoppesteder.
   12. Strategi for skolesammenlægning – møde med skolebestyrelsen.
   13. Sikre skoleveje
   14. Fællesrådsseminar
   15. Lokalavisen
   16. Midttrafik takststigning
   17. Tranbjerg Tidende
   18. Sti om sø
   19. Næstformand.
   20. Sekretær.
   21. Næste møder.

   Ad 1) Blev gennemgået og godkendt

   Ad 2) Blev godkendt

   Ad 3 og 18) Mange gennemkørende lastbiler i Skovgårdsvænget giver gener.

   Gennemkørselsforbud: Negativt svar i sin tid fra Politiet til Metin. JH har sendt et foreløbigt svar til Ejerlauget. ML forsøger at finde det relevante referat.

   Mudret sti ved den nordøstlige ende af søen. Henvendelse fra borger, Kenneth Sørensen, via Facebook. Der er næsten altid mudret pga. overfladevand. Bør laves. Hvem har egentlig ansvaret for stien? Parkforvaltningen – center for miljø og energi. ASP undersøger sagen. JD: Vi skal nok presse lidt på, for at få det lavet.

   Borgerhenvendelse (Tine S. Stokkehave) vedr. mere gadelys på Orholt Alle. JD har sendt svar – vi har allerede Orholtalle som en prioritet.

   Husk det til Keld Hvalsø, udvalgsformand, når vi har møde med ham den 12-4.

   Ad 4) GF: ML har sendt indkaldelser ud.  ASP har bestilt lokale.
   JH: Skriv noget på web ang. ledig bestyrelsespost (JD). En fra skolebestyrelsen?

   Vi mødes den 26/2 kl. 18 med dirigenten Bo.  JH er på vej med en beretning.

   Ad 5) JD fremviste den nye hjemmeside, hvor der stadigvæk mangler en del indhold og fotos. Fokus fra en stor “byportal” til en side med Fællesrådet som omdrejningspunkt. Vores sager/projekter kan nu nemt præsenteres på selvstændige sider, hvor tingene bliver samlet. Efterlysning af ideer til indhold fra brugerne fx via Facebook / Tranbjerg Tidende.

   Ad 6) Tryghedsudvalget: Ny Aftale m.m.   31. maj – vi deltager da i mødet.

   Ad 7) Mødet ved tunnelen 10/1 med projektleder Carsten Thomsen, CENTER FOR BYENS ANVENDELSE – Vejanlæg og Bydesign, hvor Allan, Mogens og Jørgen D. deltog.

   Referat fra ASP: Det nye forslag om udførelse af en kørerampe. Carsten var positiv og lovede at regne på det. Svar inden for 1-2 mdr. Lys i tunnelen og ved cykelstativerne. Carsten ville tage det med i overvejelserne. Træer syd for nedkørslen til tunnelen fra østside, skygger og er med til at gøre stien skummel og glat. Carsten følger op på det.

   Lys og rampe ved det nye stoppested på Tingskov Alle, ved Østerbyvej. Lyset bliver lavet. Rampen mente han også var nødvendig, men der var ikke penge til det. Fik ikke svar på hvem der er ansvarlig for lyset.

   Ifølge Carsten er der sat flere penge af til opgaver i vores område, bl.a. fordi vi var de første til at få gennemgået ønskerne efter de nye retningslinjer. Både tunnelen og krydsningen ved søen skulle der være sat penge af til i år.

   Han ville gerne at vi påvirkede skolebestyrelsen med hensyn til tunnelen, da jordstykket der skal bruges, pt bruges af skolen. Også noget med at overskudsjord evt. kunne placeres længere hende på dette stykke.

   Underligt nok kunne han ikke genkende, at han skulle være den der havde oplyst, at det ville koste 500.000,- bare at lave en plan for arbejdet ved tunnelen.

   Alt i alt et meget positivt møde.

   ASP: Spørg skolen mht. overskudsjord. Møde med skolebestyrelsen.
   JH ringer til skolebestyrelsen.

   Snak om projekt Kiss and Ride. På Østerby Alle evt.

   Ad 8) Den 12-4 møde med Keld Hvalsø, formand for Teknisk Udvalg.

   Ad 9) Den første marts er fællesrådene indkaldt til infomøde om harmonisering af veje på Bavnehøj skole (se mail fra 2/2). ML deltager + TM? Husk tilmelding.
   Se mere på http://www.aarhus.dk/harmoniseringafveje

   Ad 10) JH mangler dato for møde med Letbanen – på vej…

   Ad 11) Opfølgning på busstoppesteder:  ASP: Carsten sagde, at der vil komme lys op på Tingskovalle. JH: spørger til det hos Carsten.

   Ad 13) Sikker skolevej. Mail fra Thomas Age Hostrup sendt til Allan. 7-2-2018. bl.a. om krydsning på Tingskovalle. ASP sender den videre…

   Ad 14) Den 6. marts er der fællesrådsseminar. Udskydes til næste møde.

   Ad 15) Lokalavisen: fokus på udkanten. Vi har mangler på hal og sportsfaciliteter.

   JH laver et oplæg vedr. Tranbjerg 2050 – vigtigt at få det sat i søen.

   Ad 16) Vi kan ikke gøre ret meget andet end at tage det til efterretning.

   Ad 17) Ny hjemmeside, busstop og sti ved sø…

   Ad 20) JD: Snak om oprettelse af et nyhedsbrev for Fællesrådet? Droppes. Det er lidt for sjældent, at vi har noget relevant at sende ud….

   Ad 21) ML: Vi har fået 20.000 i tilskud fra Kommunen.

   Evt. Møde med børn og unge i marts???? JH sender dato. Den 6/3?

   Næste møde:
   GF: Mandag den 26/2. Vi mødes kl. 18.


   Referat fra bestyrelsesmøde i Tranbjerg Fællesråd, den 5. januar 2018 hos Jørgen Halle

   Til stede:       Jørgen Halle (JH), Mogens Laursen (ML), Torben Munkholt (TM), Jørgen Dahlgaard (JD), Allan S. Pedersen (ASP) og Anne-Marie Meldgaard (AMM)

   Fraværende:

   Referent:       Jørgen Dahlgaard

   Dagsorden:

   1. Godkendelse af dagsorden.
   2. Godkendelse af referat fra bestyrelsesmøde 2. november 2017.
   3. Deltagelse i workshop den 13. dec.
   4. Opfølgning på Letbanens manglende afslutning.
   5. Opfølgning på Busstoppesteder – manglende respons.
   6. Opfølgning på tunnelen under Østerbyallé.
   7. Opfølgning på sikker skolevej.
   8. Strategi for skolesammenlægning – møde med skolebestyrelsen.
   9. Nyt byråd – ny teknisk udvalgsformand.
   10. Generalforsamling 2018
   11. Hjemmeside.
   12. Tranbjerg Tidende.
   13. Næstformand.
   14. Sekretær.
   15. Kasserer.
   16. Bestyrelsesmedlem.
   17. Suppleant.
   18. Eventuelt.
   19. Næste møder.

   AD 1 og 2. Blev godkendt.

   Ad 3. JH deltog. Dok8000 er en forening, som arbejder med netværksboliger inden for Ringgaden.  Se www.dok8000.dk  JH er i dialog med foreningen om at hjælpe dem i gang med etableringen. Arbejdsmetoden kan sandsynligvis kopieres til også at blive brugt i Tranbjerg.

   Ad 4. Allan. Ikke yderligere respons fra Letbanen. Tranbjerg Station mangler stadigvæk opdatering. Ny dialog med den nye direktør påbegyndes. Ny henvendelse som opfølgning. JH laver et oplæg.

   Ad 5. Busstoppestederne: JH har ikke fået noget svar ang. Lys med mere savnes. Nyt fra Carsten eller Rigmor? JH rykker.

   Ad 6. Henvendelse om ny rampe: Brug af tunnellen under Østerby Alle. ML: Hvad siger skolebestyrelsen præcist? Hvad koster det reelt? TB: Lappeløsning? ASP: Møde med Carsten Thomsen? Ja – ASP skriver til Carsten.

   Ad 7. ASP har fået et svar fra Jørgen Andersen. De satser på Kirketorvet med 70.000 og støtter os på de andre punkter. 3 punkter skal rettes i planen. ASP sender punkterne ind.

   Ad 8. JH har skrevet til skolebestyrelsen – Tranbjerg skal tale med en stemme overfor Byrådet. Vi skal have et møde med skolebestyrelsen. JH melder en mødedato ud.

   Ad 9. JH. Vi inviterer den nye formand ud. Anne Marie: Mange nye medlemmer. Keld Hvalsø som ny formand. Afgøres endeligt den 17-1.

   Ad 10. GF: Datoer: 26-27-28. februar? ASP undersøger ledige datoer på lokalcentret og melder tilbage asap. Snak om nyt medlem til bestyrelsen…

   Ad 11. JD om ny hjemmeside: Jeg har noget tid nu. Den nye side bygges op fra bunden i WordPress hos One.com Vi mister alt indhold fra den gamle side med mindre vi kopier indholdet på forhånd.
   Mødes med Mogens for at få flyttet domænet tranbjerg.dk til hosting-firmaet One.com.

   Ad. 12. TT: JH mødte tilfældigt Ivan. De vil gerne have mere stof til TT. Næste deadline er den 15/2.

   Ad. 13. Torben: App til kommunen? Anne-Marie: Brug ”Aarhus BorgerTip”.

   Ad 15. ML: Regnskab. Budget: Nyt mht. kommuneplan Tranbjerg? Etc.

   Kontingenter: Ny henvendelse til flere, i alt 9 har ikke betalt. TM: Vi må kontakte dem…. DCH har meldt sig ud.

   Tulshøjsparken er nyt medlem. (Per Bulh Nielsen, Obstrupvænget 2).
   (Eller Kasper Sønberg Kjær, Obstrupvænget 14, 8320 Mårslet )(står i Krak)

   ML sender budget og medlemsliste ud til bestyrelsen.

   TM: Nye medlemmer? JH: Jo – vi skal være mere opsøgende….

   Næste møde:
   Onsdag den 7/2. Afbud fra Anne-Marie.