Referater fra bestyrelsesmøderne i 2020 med det nyeste øverst:


Referat af bestyrelsesmøde i Tranbjerg Fællesråd, den 23. november 2020 på Lokalcentret

Til stede: Jørgen Halle (JH), Helle Søby Bang (HSB), Regitse Rans (RR), Torben Munkholt (TM), Mogens Laursen (ML) og Jørgen Dahlgaard (JD).
Afbud: Ken Jull Hartig (KJH)
Referent: Jørgen Dahlgaard

Dagsorden:

 1. Godkendelse af dagsorden.
 2. Godkendelse af referat fra bestyrelsesmøde 2-11-2020.
 3. Status på projekter. JD
 4. Gennemgang af skiltningen på stier. ML
 5. Invitation til dialogmøde – strategi – hvem skal deltage. JH
 6. Et grønnere Århus med mere blåt. Møder 26-11 og 09-12. JH
 7. Møde med projektudvikler 16-11. JH
 8. Invitation til workshop om kulturen i Tranbjerg. JH
 9. Opfølgning på trappe ved tunnel. JH
 10. Opfølgning på 40 km zone. JD
 11. Pylonplacering – ansøgning i gang.
 12. Sekretær.
 13. Kasserer.
 14. Bestyrelsesmedlem.
 15. Suppleant.
 16. Eventuelt.
 17. Næste møde forslag 15-01-2021.
 18. .
 19. Eventuelt.

AD 1 Blev godkendt
AD 2 Blev godkendt

AD 3
JD: Opdateret projektliste udsendt. Projektet under broen (nr. 7) udgår, da Trafik og Veje nu laver en løsning med en ren bus-vej. I forbindelse var der snak om trafikbelastningen og sikkerheden i krydset Torvevænget/Torvealle/Kirketorvet. Ved busomlægningen foreslog vi en aflang rundkørsel.

JD: Der er ikke sket noget på Tingskov Alle endnu (busskur og stikrydsning).

JH og ML: Vi bør have et nyt møde med Trafik og Veje. Det er lang tid siden.
ML kontakter Magnus og Co.

AD 4
Skilte på stier. ML mangler et kort for at få overblik.

AD 5
Dialogmøde med Teknisk Udvalg:  Strategi. Oplæg 10 minutter fr JH.
Fakta – stigende befolkning – tal fra HDB. Ny skole i sydbyen er ikke fastlagt p.t. 13-5 i JP.
Ny powerpoint-præsentation. JH, HSB, RR og JD deltager.

AD 6
Et grønnere Aarhus: JH, RR og JD deltager.

AD 7 & 8
JH og JD har haft møde med en projektudvikler igen. Mange gode takter og ideer.

Fx med et foreningshus/kulturhus / drift med Alboa? – friplejehjem? JH har lavet en dagsorden.

Alboa skal med og Charlotte Pless. Workshop den 16. december kl. 18   på Lokalcentret.
JH tjekker lokale m.m.

AD 9
JH har skrevet til lederen Trine Buus i Trafik og Veje ang. den dårlige trappeløsning ved tunnelen under Østerby Alle.

AD 10
40 km zonen er under udførelse – nogle folk er som forventet sure.
Henvendelse ang. hastighed og oversigtsforhold på Tingskov Alle.
Beslutning: Vi gerne have hastigheden sat ned til fx 50 km/t.
Stikrydsningen ved søen mangler fortsat.

AD 11 – Intet nyt

AD 12
Henvendelse vedr. mere gadelys i krydset Skovgårdsvænget/Grønløkke Alle.
RR og HSB tilføjes som administratorer på Facebooksiden? Ja.

AD 13
Har været i dialog med Susanne ang. placering af Kattegatforbindelsen.
Møde i ”Tranbjerg bliver vild” (natur) den 2. december. AD 14
Junglesti ved Naturcentret som evt. krydser uofficiel sti? Spørg evt. på Trankærgårdsvej.

Næste møde i fællesrådet:
Fredag den 15. januar kl. 18.00 hos Jørgen Halle.


Referat af bestyrelsesmøde i Tranbjerg Fællesråd, den 2. november 2020 på Skovgården

Til stede: Jørgen Halle (JH), Helle Søby Bang (HSB), Regitse Rans (RR), Torben Munkholt (TM), Ken Jull Hartig (KJH) og Jørgen Dahlgaard (JD).
Afbud: Mogens Laursen (ML)
Referent: Jørgen Dahlgaard

Dagsorden:

 1. Godkendelse af dagsorden.
 2. Godkendelse af referat fra bestyrelsesmøde 02-09-2020.
 3. Godkendelse af referat fra mødet med Michael Japp 28-10-2020.
 4. Pylonplacering
 5. evt. møde med projektudvikler 28-09-20
 6. Oplandsudvalgsmøde 20-10-20
 7. Støjværn i Tranbjerg – opfølgning og flere henvendelser fra borgere.
 8. Gennemgang af skiltningen på stier.
 9. 40 km zonen i Tranbjerg – reaktioner?
 10. Status på shelterplacering. (mail 21-09-20)
 11. Henvendelse fra Mikkel Lindhart om krydset østerbyalle/Laurbærvænget.
 12. Virtuelt møde i tryghedsnetværket 6-10-20
 13. Status på projekter. (Mail fra 13-10-2020)
 14. Svar til kommunen om udvikling af bakken ved Kirkevænget. (mail fra 19-10)
 15. Kattegatforbindelse – infomødet 05-10-20
 16. Invitation til workshop om fravær og trivsel. (mail fra 09-10-20)
 17. Indbydelse fra projektudvikler til møde dd. (mail fra 20-10-2020)
 18. Sekretær.
 19. Kasserer.
 20. Bestyrelsesmedlem.
 21. Suppleant.
 22. Eventuelt.

AD 1 Blev godkendt
AD 2 Blev godkendt
AD 3 Blev godkendt. HSB: Charlotte Pless deltager også i infogruppen.

AD 4
Placering af elektroniske infostander: JH og TM har anbefalet placering ved krydset Torvevænget/Torve Alle jf. mail.

AD 5
JH og JD har haft møde med en udvikler angående byggeri ved centret. Gode takter…
Den anden udvikler sættes på hold til næste år.

AD 6
Der har været møde 20-10 med 5 emnegrupper – konstruktiv snak – masser af input fra Tranbjerg.
Temaer til grupperne:
Lokale Fællesskaber, sammenhold og fælles identitet
Mangfoldighed i kultur- og fritidstilbuddene
Fælles rammer, møde- og samlingssteder – ude og inde
Frivilligt engagement og lokale ildsjæle
Unge i oplandet

Der kommer et referat på kommunens hjemmeside.

AD 7
Gældende lokalplan 124 forhindrer etablering støjvolde af jord langs Landevejen ved Jegstrupvænget og Kirkevænget. JD skriver et svar til borgeren.

AD 8
ML har udsendt et skema. Gennemgangen udsættes til ML er tilbage – næste møde.

AD 9
Annonceret på Facebook og web. Umiddelbart mest positive reaktioner trods mange nye fartbump. Lidt træls at kommunen ikke har inddraget os i planlægningen. Torvevænget bliver spæret for gennemkørsel – en ren busvej for give plads til cyklerne. Vi har en ønsket en løsningen og det er så kommunens bedste bud. Vi gør ikke yderligere. På længere sigt: Ønske om en rundkørsel ved krydset Torvevænget/Torve Alle.

AD 10
Shelterplacering: De prøver nu ved Børupvej – den anden placering ud for Skovgården for var dominerende jf. Naturklagenævnet. Se mail. Kontakt til handicap-organisationer: JH tager kontakt til Mads Bent.

AD 11
Der bliver nu lavet en hævet flade med fartbump. Så må vi se, hvordan det virker. Cyklerne bør køre via tunnelen, nu da rampen er lavet.

AD 12
Ingen deltog fra FR.

AD 13
Status for anlægsprojekter. JD opdater projektlisten – også på hjemmesiden. Gennemgås på næste møde.

AD 14
JH har skrevet et glimmerende oplæg ang. kommende lokalplan. Vi skal ikke bare have flere række- og parcelhuse! Vi bør også spille ind i oplandsudvalget. JH og Helle skriver noget sammen.

AD 15
RR deltog i informationsmødet og sender et svar til Susanne. Det er landspolitik, hvorfor fællesrådet har svært ved at blande sig p.t. Forslag til linjeføringer er alle syd for Bering-Beder vejen og dermed egentlig uden for vores område.

AD 16  Blev afholdt allerede den 27-10…

AD 17  BRUUNSBO projekter… infomøde 28-10, hvor vi var optaget af møde. De havde glemt os i første omgang.

TM: Privatisering af veje. Opdeling af grundejerforening på vej: Kirkevænget og Tranbjerg Haveby.

RR: Lidt lokalhistorie: Navngivning af en af vej: O.P. Rasmussens vej.  (12-24 Tranbjerg Stationsvej) Det er et forslag p.t.

HSB: Sammen om Tranbjerg: Afholdt møde på biblioteket fornyelig:
Nye fællesmøder på vej: ”Sammen  om Tranbjerg” – ny Facebook gruppe. (Og en ny hættetrøje med tryk).

Næste møde i fællesrådet:
Mandag den 23. november kl. 18.00 på Skovgården.


Referat af bestyrelsesmøde i Tranbjerg Fællesråd, onsdag den 28. oktober 2020 kl. 18:00 på Skovgården

Til stede: Jørgen Halle (JH), Helle Søby Bang (HSB), Regitse Rans (RR), Torben Munkholt (TM), Mogens Laursen (ML) og Jørgen Dahlgaard (JD).
Besøg af kommunikationschef Michael Japp og Rasmus Blicher (via pc – også fra kommunikationsafdelingen), Kultur og Borgerservice, Aarhus Kommune, plus Stina Christansen og Henning Sørensen fra Tranbjerg Tidende.
Afbud:
Referent: Jørgen Dahlgaard

Fælles dagsorden

Status på hvor langt kommunen er med deres pendant til ”Min Landsby”  app’en Beslutning om, hvor vi evt. geren vil have en eller flere informationstavler sat op. 

Michael:
Vi vil gerne gøre noget mere for oplandsbyerne i tråd med aktiviteterne i Byrådets oplandsudvalg, som besøgte Tranbjerg fornyelig.

Vi ser Hjortshøj og Tranbjerg som opstarts- og forsøgsbyer i forhold flere projekter.

Drøftelse af ønsker til en fælles kommunikationsplatform for byen Tranbjerg bl.a. med en fælles kalenderfunktion, en foreningsoversigt, en kortfunktion (gerne med lag) samt en mulighed for at folk med de samme interesser kan finde hinanden.
Opslagstavle? Mulighed for et debatforum?

Michael: Databasen bag Aarhusguiden kan bl.a. levere data til en Tranbjerg Kalender. Vi har gode erfaringer med at folk selv indtaster begivenheder med mere efter en kort introduktion.

Rasmus: Vi har også et projekt med en e-opsalgstavle, hvor man kan logge ind med memid, hvis man vil lægge noget ud.

Michael: Vi har nogle elektroniske infotavler, som har stået ved indfaldsvejene. De er 4 m høje og har kun skærm på den ene side. Kan i finde ud af, hvor sådan en kan stå i Tranbjerg? En forsøgsperiode på 6 mdr. Der skal indsendes en byggeansøgning. Penge skal bruges inden årsskiftet…?

JH og TM kigger på et sted torsdag. Snak om et sted ved Torvealle.

Michael:
Til den nye fælles kalenderfunktion, kort og foreningsoversigt samlet på en web-side skal vi bruge en redaktionsgruppe – gerne sammen med folk fra Hjortshøj!
Helle Søby Bang og Stina Christiansen deltager her på Tranbjergs vegne.

Måske kan personalet på Tranbjerg Bibliotek også hjælpe til….

JH: Jamen så er vi jo i gang! Og tak fordi i kom.

Næste møde i fællesrådet:
Mandag den 2. november kl. 18. på Skovgården. (Se dagsordenen udsendt til den 28. oktober).


Referat af bestyrelsesmøde i Tranbjerg Fællesråd, onsdag den 2. september 2020 kl. 18:00 hos Mogens Laursen

Til stede:  Jørgen Halle (JH), Helle Søby Bang (HSB), Regitse Rans (RR), Torben Munkholt (TM), Mogens Laursen (ML) og Jørgen Dahlgaard (JD).
Besøg af suppleantkandidat…
Afbud:     
Referent:  Jørgen Dahlgaard

Dagsorden:

 1. Godkendelse af dagsorden.
 2. Godkendelse af referat fra bestyrelsesmøde 18-05-2020.
 3. Opfølgning på cykelturen.
 4. Hvad er der sket i Tranbjerg siden sidst?
 5. Planlægningsmødet afholdt 17-08 om oplandsudvalgsmødet den 10. september.
 6. Status på støj fra Landevejen.
 7. Sekretær.
 8. Kasserer.
 9. Bestyrelsesmedlem.
 10. Suppleant.
 11. Eventuelt.
 12. Næste møde.

Ad 1 og 2) Begge blev godkendt.

Ad 3)
Cykeltur:  Sti langs Tingskov Alle – det sidste stykke mangler mod øst. Snak om linjeføring.
Sammenblandinger af gå- og cykelstier (som for smalle) flere steder i Tranbjerg.
Nye skilte / flere skilte? Kortlægning ønskes! Fx Morellvænget!
Grønne arealer mangler skilte (fx til hængekøjerne….)

Gennemgang af stiernes skiltning ved ML, TM og Helle inden næste møde.

Velligeholdelse af stien gennem Tranbjergparken (Torvevænget) på dagsordenen næste gang.

Ad 4)
Opfølgning: Kalender-app: Møde med Michael Japp (Halle kontakter ham) ang. kommunens status.

Ad 5)
Planlægningsmøde 17-8 angående tur med Oplandsudvalget torsdag den 10. september.
Foreningerne AIA, TT, Bib., Projektafd. Se mail. Studietur i Tranbjerg.
Marianne Bjerg er tovholder.

Hvordan arbejder vi med fællesskaber? Kun gode historier ønskes frem.
Ingen penge.  Halle holder et oplæg på vegne af fællesråddet.
Og Helle på vegne af Tranbjerg børnene.

Mangler p.t. input væresteder og vedr. manglende halkapacitet osv.

Udvalget lytter primært på rundturen i Tranbjerg. Helle skriver til Marianne.

Ad 6)
ML: Dorthe fra Mejervænget har sendt mail ang. ønske om støjhegn.
JD: Støjgenerne var oppe og vende på vores generalforsamling i Vængerne.

Beslutning: Fællesrådet kan godt facilitere en proces vedr. muligheder for mere støjsikring i Tranbjerg.

Nyt møde med Carsten Thomsen om der er jord til det. Morgens skriver til Magnus.
Mogens, Torben og JD er deltagere.

ML: Jord.dk i Silkeborg er også en mulighed.

Orientering:
JH: Har været i dialog med Ivan fra Slet Bylaug ang. nybyggeri i Slet By.

Ad 7)
JD: Nyt til Tranbjerg Tidende…? Deadline: 10. september. JH: Jeg skriver noget…

Ad 8)
ML: Vi har fået 2. rate fra Kommunen. Støtte til unge-projekt?
33 medlemmer har betalt og 13 mangler p.t.

Ad 9)
Helle: Den 17-9 møde Kl. 17-20 om nye unge-aktiviteter – alle byens unge inviteres!

Næste møde:
Onsdag den 28. oktober kl. 18. (på lokalcentret om muligt).


Referat ordinært bestyrelsesmøde i Tranbjerg Fællesråd, mandag den 18-5-2020 kl. 18:00 Østerbyvej 1.

TilStede: Regitse Ranz, Helle Søby Degn, Mogens Laursen, Jørgen Halle
Afbud: Torben Munke, Jørgen Dalgaard
Referent: Jørgen Halle

Dagsorden og referat:

 1. Godkendelse af dagsorden. Godkendt.
 2. Godkendelse af referat fra bestyrelsesmøde 11-03-2020. Godkendt
 3.  Møde med Michael Jap arrangeres af JH. Formål er at afklare om vi kan anvende kommunesIT løsning eller vi skal arbejde vide med ”min landsby”
 4. Anlægspuljen og en ny skole i Tranbjerg opfølgning er ønskelig. RR indsendte et forslag da det var op over.
 5. På indkomne bud efter afstemning via facebook. Hvad skal det bruges til? Udviklingskonsulenten laver rod i det og det kommer til at virke useriøst.
 6. Tranbjergskolen vision 5050 – hvad kan vi gøre? Debat om hvad vi kan gøre som fællesråd. Pointe er et Skolen – både administration og forældrebestyrelsen, skal tage aktiv del i et initiativet. FR medvirker gerne med at finansiere og arrangerer rammerne – f.eks. borgermøde. RR snakker med Heidi fra skolebestyrelsen. Vi tager det med til vort møde i september.
 7. Anlægsprogram 2020-23. Ingen tildelinger til Tranbjerg. Vi er åbenbart efter forvaltnings mening, blevet tildelt nok midler sidste år med etableringen af cykelstierne og tunnelen under Østerbyalle.
 8. Temaplan for erhvervsarealer – høringssfrist 2. juli. Jørgen rykker for svar fra Slet bylaug.
 9.  Indstilling til Året Bernhard deadline 29.maj. Vi gør ingenting.
 10.  Fællesrådsseminar 21-10-2020. Vi skriver et indlæg om det rod der har været med facebooafstemningen og foreslår en debat blandt politikerne
 11. Nyt kulturelt samlingssted. Tages op på næste møde.
 12. Sekretær.  Deadline 21. maj – bladet savner indlæg!
 13. Kasserer. Ansøgning om løg til september- frist 2.juni.
 14. Bestyrelsesmedlem. Sansehave kunne være en ide og lægge ind til den grønne kile – parkforvaltningen har flere gange efterspurgt forslag. Bag rådhuset i Horsens er et eksempel. Arbejdes videre med.
 15. Suppleant. Forespørgsel på projektstøtte til projektet ved Grønløkke. Da det er en aktivitet der er direkte igangsat af FR og vi bruger det som en aktivet/der er sat penge af i budgette. Vi kan støtte en ansøgning der handler om etablering. Vi kan støtte arrangementer når projektet er etableret. Max støttebeløb er 5.000,- pr. aktivitet.
 16. Eventuelt.Intet.
 17. Næste møde bliver 9/6 på cykel rundt i tranbjerg. Vi mødes ved lokalcenteret indgang.

Referat af bestyrelsesmøde i Tranbjerg Fællesråd, onsdag den 11-03-2020 kl. 18:00 på Tranbjerg Lokalcenter

Til stede:  Jørgen Halle (JH), Helle Søby Bang (HSB), Regitse Rans (RR), Torben Munkholt (TM), Mogens Laursen (ML) og Jørgen Dahlgaard (JD).
Afbud:     
Referent:  Jørgen Dahlgaard

Dagsorden:

 1. Godkendelse af dagsorden.
 2. Konstituering af bestyrelsen efter generalforsamlingen.
 3. Godkendelse af referat fra bestyrelsesmøde 05-02-2020.
 4. Opfølgning Generalforsamling 2020
  a. Generelt om mødet
  b. Appen min Landsby – hvordan kommer vi videre?
  c. Igangsætning af de 2 sidste grupper
  d. Manglende suppleant.
 5.   Opfølgning på møde den 26-02 om Vej-harmonisering. JD + TM
 6.   Opfølgning på møde den 20-02 om oplandsudvalget.
 7.   Fællesrådsseminar mandag den 16. marts kl. 17 til 21.30
 8.   Møde med Jacob Asmussen fra ”fællesskab og bevægelse.
 9.   Invitation fra AIA om kunstgræsbane 1. april
 10.   Arrangement med Lokalarkivet onsdag den 29. april i Pyramidesalen.
 11. Sekretær.
 12. Kasserer.
 13. Bestyrelsesmedlem.
 14. Suppleant.
 15. Eventuelt.
 16. Næste møde

Ad 1) Blev godkendt

Ad 2) Der var genvalg til Torben Munkholt som næstformand og Jørgen Dahlgaard som sekretær.

Ad 3) Blev godkendt.

Ad 3)
a) Fint med flere deltagere og en oplægsholder i år! Hvid vi er i god tid i efteråret, kan vi finde en ny oplægsholder til 2021 samt få det omtalt i Tranbjerg Tidende og få det annonceret via andre kanaler. Godt med flere deltagere – også gerne helt alm. borgere.

HSB: hvad med nye elektroniske Infostandere i Tranbjerg?  Ved landevejen samt i centret.
Bør undersøges. Virker godt i andre byer.

b) JH Skriver til Michael Jap ang. Et møde: Hvilke planer har kommunen og kan vi bruge kommunens løsning eller skal vi arbejde videre med en løsning som fx ”Min Landsby”?

c) De fire interessegrupper fra borgermødet den 8. december:
1. Tværgående frivillige og engagement af unge i Tranbjerg
2. Robust værested for unge der ikke er aktiveret (8 er interesserede – kører med Liv fra kommunen som tovholder – hun sender selv ud)
3. Platform for kommunikation og fælles viden  Tovholder: JD)
4. Generationsmøder på tværs af alder

Nummer 2 og 3 kører. Vedr. nr. 1, så overtager HSB – Tranbjerg børnenes venner….

HSB orienterede om arbejdet i den meget aktive gruppe 2: De har nu fået lovning på at måtte bruge et område ved Grønløkke skolen. Og gruppen arbejder nu videre med forskellige aktiviteter som bålplads, trampolin osv.
(se også HSBs indlæg til Tranbjerg Tidende i mail fra den 6-4).

Gruppe 4 (med Merete):  Kulturhus i Tranbjerg….?  JH: Skriver til hende, at vi p.t. sætter den på hold.

d) TM: Mulig ny suppleant?  Han kommer og ”snuser” på det næste møde…

Ad 5)
TM og JD deltog: Noter fra mødet kan ses via denne hjemmeside: https://www.aarhus.dk/demokrati/faa-indflydelse/faellesraadene/#10

Projektleder Lise Johanne Birnbaum, Vejdrift og Afdelingschef Kim Gulvad Svendsen, Drift gennemgik igen processen. Se i øvrigt siden http://www.aarhus.dk/harmoniseringafveje

Konkret var der disse to løfter:
Kim Gulvad Svendsen informerede om, at man for øjeblikket er i færd med at etablere en kommunikationsplatform med dialogforum om vejharmonisering, som snarest vil blive gjort tilgængeligt.

Desuden understregede Lise, at hun altid gerne (og ofte) kommer på besøg ude i lokalområderne, dog altid i mindre lokale fora, idet det giver bedst mening.

Ad 6)
JH var til mødet 20-2. Et ok møde med fokus på kommunikationen fra kommunen. Ango Vinter er tovholder… JH og RR deltager i det næste møde…

Ad 7) Aflyst pga. corona-krisen.

Ad 8)
Jakob:  Har haft et møde JH.  Vil gerne have et møde med flere…. Ang. Fremtiden.
JH sender mail ang. Nyt møde.

Ad 9)
AIA afholder borgermøde om den nye kunstgræsbanen den 1. april kl. 19 i den gamle kantine, kælderen på Tranbjerg Skolen, Torve Alle.

Ad 10)
Lokalarkivet ved Niels Brammer: Arkæolog fra Mosgaard Museum kommer og holder et foredrag om lokale arkæologiske fund ved Bering-Beder Vejen. Den 29. april 2020 på lokalcentret. Fællesrådet er medarrangør.

Næste møder:
Onsdag den 15. april kl. 18 på Lokalcentret. Efterfølgende datorer:  18-5 mandag,  8-6 mandag, 2-9 onsdag,  28-10 onsdag,  23-11 mandag,  15-1 fredag, GF 24-2 onsdag.


Referat af bestyrelsesmøde i Tranbjerg Fællesråd, onsdag den 5-2-2020 kl. 18:00 på Tranbjerg Lokalcenter

Til stede:  Jørgen Halle (JH), Torben Munkholt (TM), Mogens Laursen (ML), Jørgen Dahlgaard (JD) og Anne-Marie Meldgaard (AMM)  
Afbud:      Lisbeth Jakobsen (LJ)
Referent:  Jørgen Dahlgaard
Uformelt formøde med to nye interesserede kandidater til bestyrelsen.

Dagsorden:

 1. Godkendelse af dagsorden.
 2. Godkendelse af referat fra mødet 3-01-2020
 3. Opfølgning på fortætningspolitik i Tranbjerg (muligt læserbrev)
 4. Generalforsamling 2020
  a. Indkomne forslag (deadline 4-02-20)
  b. Dirigent Henning fra TT
  c. Dagsordenpunkt ”min Landsby” hvornår?
  d. Reklamer for at folk kommer! Se ref. Fra 20-3-19 pkt. 3.
  e. Opdatering af projektlisten.
  f. Kommentarer til beretningen.
 5. Refleksioner fra formandsmøde 20 Januar?
  a. Fortætningspolitik
  b. Emner til workshop 18-02-2020
  c. Besøg fra Uganda den 21. april
  d. Møde om vejharmonisering 26. februar. TM deltager
 6. Møde med biblioteksformidler (JH den 4. om formiddagen)
 7. Opfølgning på borgermødet om Tryghed.
 8. Mødet i tryghedsnetværket 30-01-2020 ML
 9. Sekretær.
 10. Kasserer.
 11. Bestyrelsesmedlem.
 12. Suppleant.
 13. Eventuelt.

Ad 1) Blev godkendt
Ad 2) Blev godkendt.

Ad 3) Vi afventer p.t. at projektet ved Mejerivænget bliver officielt godkendt ved kommunen.

Ad 4)
a. Ingen indkomne forslag.
b. Dirigent: Henning til kl. 18. Anne-Marie: Har egentlig trukket mig. Som suppleant ok…
c. + d. Information om GF. Reklame for MinLandsby med Rikke. Vi starter med indlægget fra Rikke. 30 min. + spørgsmål. Opslag på Facebook (JD) samt en e-mail til medlemmerne (ML). JD sender tekst til ML.

e. Projektliste: Magnus skal rykkes ang. plan for rampe ved tunellen under Østerby Alle. ML rykker.
Trankjær Mosevej?  Vi er usikre på, hvad de præcis ønsker. Afventer svar på e-mail p.t.
Nr. 5 med asfalten på stier langs banen skal slettes.
Nyt projekt: Adgang til det nye busstop på Tingskov Alle (ved Østerbyvej – Jørgen Halle): Der er kun en trappe i dag. Bør erstattes af en rampe til barnevogne m.m.

f. Beretning: Der blev nikket til JHs fine udkast: Enkelte tilføjelser som fx topprojektønskerne: Stikrydsning ved Tingskovalle-Sønderbro samt rampe ved tunnel under Østerby Alle.

Ad 5) Formandsmøde:
a. Stort oplæg fra stadsarkitekten m.m. om planlægning i Aarhus – fortætningspolitik. Der afholdes en workshop den 18-2 (se mail).

b. Nogle støjværn/støjmure er meget grimme – skal begrønnes? Det bør være et krav fremover!

c. Besøg fra Uganda i april. JH stiller gerne op.

d. Møde om vejharmonisering:  10 fællesråd er særligt indbudte til et møde med Kim Guldvad Svensen den 26-2.

JH indkalder til et formøde på lokalcentret med de andre fællesråd tirsdag den 25-2. JH inviterer til kl. 19. TM og JD deltager i mødet den 26-2. JH er desværre forhindret.

Ad 6)
Biblioteksformidlermøde med JH den 4-2. To formidlere prøver at sætte gang i forskellige ting p.t. og har en pulje på 320.000 kr. til Tranbjerg (se mail). App-en MinLandsby kan være et oplagt projekt her.
En lidt sjov fremgangsmåde helt uden om de sædvanlige kanaler og planer. JH følger op.

De to biblioteksformidlere har lovet at komme til vores generalforsamling den 18-2 og har desuden kontaktet JD.

Ad 7) Tages op på første møde efter generalforsamlingen. JH har endnu ikke hørt fra tovholder Liv om de er startet op?

Ad 8) Tryghedsnetværket: ML: Få indbrud i Tranbjerg i 2019.  Vi skal endelig ringe hver gang der sker noget. Nabohjælp virker rigtig godt, siger undersøgelse. Skal vi reklamere for deres app.?
Jo – På hjemmesiden og til TT. ML sender til Stina. Referat på vej fra mødet med mere info.

Ad 9 )
JD: To nye gadelys på vej til det flyttede busstoppested på Orholt Alle jf. projektlederen Chris.

Ad 10)
ML: Regnskabet er underskrevet og godkendt. ML sender regnearket til JH til brug for præsentationen på GF den 18-2.

Ad 12) AMM: S prøver at lave nogle aktiviteter: Bl.a. et minifolkemøde i Tranbjerg til sommer… august? Lyder spændende!

Næste møde er GF den 18-2, hvor vi mødes kl. 18.00 på Lokalcentret.


Referat af bestyrelsesmøde i Tranbjerg Fællesråd, fredag den 3-1-2020 kl. 18:00 hos Jørgen Halle

Til stede:  Jørgen Halle (JH), Torben Munkholt (TM), Mogens Laursen (ML), Jørgen Dahlgaard (JD).
Afbud:      Allan S. Pedersen (ASP), Anne-Marie Meldgaard (AMM) og Lisbeth Jakobsen (LJ)
Referent:  Jørgen Dahlgaard

Dagsorden:

 1. Godkendelse af dagsorden.
 2. Godkendelse af referat fra mødet 13-11-2019
 3. Opfølgning på borgermødet 4. december
  – Min landsby APP
  – Bedre byrum
 4. Trafikforhold Trankær Mosevej (mail fra 4. december)
 5. Opfølgning på fortætningspolitik i Tranbjerg (muligt læserbrev)
 6. Generalforsamling 2020
 7. Skal vi beholde telefonnr. 42406544 og skal man kunne ringe?
 8.   Formandsmøde 20. januar – ønsker om debatemne?
 9.   Fællesrådsseminar 16. marts på Rådhuset – hvem deltager?
 10. Sekretær.
 11. Kasserer.
 12. Bestyrelsesmedlem.
 13. Suppleant.
 14. Eventuelt.
 15. Næste møde
 16. Julefrokost

Ad 1) Blev godkendt
Ad 2) Blev godkendt.

Ad 3)
De fire interessegrupper fra borgermødet jf. mail fra JH den 8. december:
1. Tværgående frivillige og engagement af unge i Tranbjerg
2. Robust værested for unge der ikke er aktiveret (8 er interesserede – kører med Liv fra kommunen som tovholder – hun sender selv ud)
3. Platform for kommunikation og fælles viden  Tovholder: JD)
4. Generationsmøder på tværs af alder

Vi skal have sendt noget ud om grupperne samt skrevet noget til Tranbjerg Tidende (deadline
20-2). Kan vi sende noget ud sammen med indkaldelsen til vores generalforsamling? JH skriver et oplæg.

Problemer med kommunikationen via Aula (skolen) og daginst. JH kontakter Michel med hensyn til opfølgning. JH laver et oplæg.

Stina samt JD har kigget på App’en ”Min landsby” og den ser lovende ud. JD har talt med firmaet bag og fået nogle prisoverslag m.m. Følger op – også i forhold til interessegruppen. Ok at vi bruger nogle penge på det.

JH tager ideen med App’en med til formandsmødet for fællesrådsformændene den 20. januar.

Ad 4)
Trafikforhold Trankjær Mosevej: Henvendelse Grundejerforeningen Trankær Mosevej ved Leif Thrysøe.  Der er p.t. fortorv i den nordlige side af vejen samt gadelys…
JH: fortorvs-ønsket på vores projektlisten, ingen lys (ikke i naturområder), hastighed: 40 km/t hastighedszone på vej i Tranbjerg. Vejen står til at blive blind i forbindelse med Bering-Beder Vejen.
JH sender et svar til Leif.

Ad 5)
Kun 2. etager? Ny lokalplan ved Mejerivænget? Møder modstand? Læserbrev? Spørgsmål til Rådmanden?  Konklusion: JH skriver et oplæg til brev til Rådmanden ang. den fremtidige planpolitik.

Ad 6)
Generalforsamling 2020: Tirsdag den 18. februar kl. 19. ML undersøger lokale plus dirigent.
Torben, Mogens og Anne-Marie er på valg. (Og Allan er desværre afgået ved døden den 5-1).
Kender vi nogle mulige emner til bestyrelsen?
Evt. vedtægtsændringer? JH undersøger…
evt. Presentation af app’en Minlandsby ved Rikke fra firmaet bag… JD følger op.

Ad 7)
Beslutning: Vi dropper nummeret.

Ad 8)
Fællesrådsseminar 2020:  Mandag d. 16. marts 2020 i Rådhushallen, fra ca. kl. 17 – 21:30.
JH, JD, ….  Deltager? Husk tilmelding….

Ad 11)
ML fremlagde regnskabet for 2019. Overskud 7200 kr. En kalenderapp på budgettet for 2020.

Næste møder:
Onsdag den 5. februar kl. 18 på Lokalcentret.
Tirsdag den 18. februar kl. 18 – generalforsamling kl. 19 på Lokalcentret.