2023 Generalforsamling

4. marts 2023

Referat Generalforsamling Tranbjerg Fællesråd d. 27/2-23 kl 19.00

 1. valg af dirigent – Anne Marie Meldgaard vælges

Anne Marie sikrer at der er indkaldt rettidigt til generalforsamling. Indkaldelsen er udsendt d. 6/1-23 og efterfølgende lagt på www.Tranbjerg.dk, dermed at der indkaldt rettidigt.

 1. Valg af referent – Regitse Rans vælges som referent
 2. Konstatering af fremmødte stemmeberettigede – Mogens opgør at 12 foreninger/medlemmer er repræsenteret med tilsammen 18 deltagere, hermed kan der ved valg afgives 24 stemmer. Der deltager desuden 3 gæster.
 3. Orientering af nye medlemmer jf vedtægterne §3 – Der er ingen nye medlemmer
 4. Beretning for den forløbne periode – Formand Helle Søby fremlagde beretning for periode, se vedlagte. 
 5. Fremlæggelse af revideret regnskab – Kassere Mogens Laursen fremlagde regnskab, som blev godkendt. Der blev stilet spørgsmål til kassebeholdningen som er høj grundt lavere aktivitet i corona-årene.
 6. Indkomne forslag – Der var ingen forslag
 7. Budget godkendelse og kontingentfastsættelse – Mogens Laursen fremlægger budgettet, som taget til efterretning, da det ikke skal godkendes. Kontingentet bibeholdes på 100 kroner per år.
 8. Valg af bestyrelse
  1. Formand: Helle Søby genopstiller ikke – bestyrelsen har ingen forslag, ingen kandidater i forsamlingen opstiller. Det besluttes at bestyrelsen har mandat til at indkalde til ekstraordinær generalforsamling, hvor en ny formand kan vælges. Bestyrelsen ser sig om efter en formands kandidat.
  2. Bestyrelsesmedlemmer: Regitse Rans genvælges uden modkandidat, Torben Dahl Tranberg genvælges uden modkandidat.
  3. Suppleant: Heidi Andreassen genvælges uden modkandidat
  4. Revisorer: John Bo Andersen og Anne-Marie Meldgaard genvælges. John er ikke til stede men har skriftligt tilkendegivet sit kandidatur.
  5. Revisorsuppleant: Flemming Bach Thomassen er på valg -Jørgen Dalgaard vælges som ny revisorsuppleant.
 9. Evt

Underskrevet referat som pdf.fil:

.


3. marts 2023

Scroll ned inde i den sorte ramme, og du kan se hele beretningen2. marts 2023

Scroll ned inde i den sorte ramme, og du kan se hele powerpoint showet
.11. januar 2023

Indkaldelse til generalforsamling 2023

NB: bemærk dato