December 14 2017 03:19:14
Navigation
· Hjem
· Dokumenter
· Downloads
· FAQ / OSS
· Debatforum
· Links
· Nyheder
· Kontakt
· Fotos
· Søg

Tranbjerg Fællesråd
Bestyrelsen
Udvalg
Vedtægter
Formål
Medlemskab
Medlemsliste
Referater
Vigtige numre

Alarm:
112


Politi:
114
Østjysk Energi:
87 801 177
Tranbjerg Varmeværk:
86 292 588
Vandforsyning:
89 401 800
Vejvedligehold:
89 404 400
Renovation:
87 441 111
Lægevagt:
70 113 131
Skadestuen:
87 315 050

Sport og fritid
AIA Tranbjerg
Badminton
Fodbold
Håndbold
Svømning
Tennis
Gymnastik
Bordtennis

Fritidsklubber m.m.
Ung i Aarhus – Fritidscenter Tranbjerg

Spejder
1. Tranbjerggruppe
Tranerne
FDF tranbjerg

Kampsport
Vovinam
Transport
Busruter
4A - 20 - 41
202
Tog
Odderbanen
Taxa
Aarhus Taxa
89 484 848

DANTAXI ApS
40 303 747

Århus Mini Taxi
86 164 700

Østjydsk Mini- & Turistbusser ApS
86 195 400
Besøgende
· Gæster online: 1

· Brugere online: 0

· Antal brugere: 202
· Nyeste bruger: rednes
Vedtægter
§ 1. Foreningens navn:
Tranbjerg Fællesråd (TF).

§ 2. Formål:
TF har til formål at løse opgaver, som Tranbjerg-områdets foreninger, grupper, institutioner, skoler, råd, nævn, m.v., efter intern beslutning finder hensigtsmæssigt at søge løst i fællesskab, herunder:
at skabe overblik over, og informere om de forskellige aktiviteter, der tilbydes beboerne i Tranbjerg-området

at yde bistand ved henvendelse til offentlige myndigheder efter opfordring fra de enkelte medlemsgrupper

at være lydhøre overfor befolkningens behov for nye aktiviteter, institutioner og lignende, samt foreslå løsninger der imødekommer behovene.

§ 3. Medlemskab:
Enhver forening, gruppe, institution, skole, nævn, råd m.v. (i det følgende kaldet medlems-grupper), som har sit hjemsted og/eller virke i Tranbjerg området, kan optages som medlem af Tranbjerg Fællesråd. Optagelsen, som sker med omgående virkning, når første kontingentindbetaling er modtaget, afgøres af bestyrelsen. Enkeltpersoner og enkeltfirmaer kan kun optages som støttemedlemmer uden stemmeret.

§ 4. Udmeldelse:
Udmeldelse kan ske med mindst 6 måneders skriftlig varsel.

§ 5. Fællesrådets sammensætning:
Tranbjerg Fællesråds generalforsamling består af 2 repræsentanter fra hver medlemsgruppe.
Ingen enkeltpersoner kan repræsentere mere end én medlemsgruppe.
Medlemsgrupperne er forpligtet til, til enhver tid at holde Tranbjerg Fællesråd orienteret om hvem der er repræsentanter.

§ 6. Fællesrådets møder:
Fællesrådets generalforsamling skal afholdes 1 gang årligt, i februar måned.
Ekstraordinær generalforsamling kan indkaldes af bestyrelsen eller af repræsentanter for mindst 3 medlemsgrupper.

Fællesrådets generalforsamling indvarsles af bestyrelsen ved udsendelse af dagsorden med angivelse af tid og sted - bilagt regnskab - til hver medlemsgruppe m.v., senest 3 uger forinden. Den foreløbige dagsorden skal indeholde flg. punkter:

1) Valg af dirigent
2) Valg af referent
3) Konstatering af fremmødte og stemmeberettigede
4) Godkendelse af nye medlemmer iflg. vedtægternes § 3
5) Aflæggelse af beretning om fællesrådets virke i den forløbne periode
6) Forelæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse
7) Indkomne forslag
8) Godkendelse af budget, samt fastlæggelse af kontingent
9) Valg til bestyrelsen med angivelse af, hvilke poster der er på valg, samt valg af revisorer.
10) Eventuelt

Forslag der af et medlem ønskes behandlet på fællesrådets generalforsamling, skal senest 14 dage før være formanden i hænde.
Forinden offentliggørelse udsendes referat af generalforsamlingen til godkendelse hos medlemmerne.

Indsigelsesfristen er 1 uge fra modtagelsen. Bestyrelsen kan give enkeltpersoner adgang til fællesrådets generalforsamling med taleret

§ 7. Afstemningsregler:.
Afgørelser træffes ved simpelt stemmeflertal, uanset antal fremmødte.

Hver medlemsgruppe har 2 stemmer, selv om der kun er mødt én repræsentant derfra.
Der kan ikke stemmes ved fuldmagt, hvis gruppen ikke er repræsenteret.
Skriftlig afstemning skal ske, såfremt repræsentanter fra 3 medlemsgrupper kræver det, dog altid ved personvalg, hvor flere kandiderer.

§ 8. Bestyrelsen:
På den ordinære fællesrådsgeneralforsamling vælges en bestyrelse på 5 medlemmer.

Bestyrelsen vælges for 2 år.
Formand og 2 medlemmer, samt én suppleant for bestyrelsesmedlemmerne, vælges på ulige år.
Kasserer, ét medlem og èn suppleant vælges herefter på lige år.

Bestyrelsen konstituerer sig med næstformand og sekretær.
Såfremt formanden fratræder i valgperioden, konstituerer bestyrelsen sig med ny formand indtil førstkommende fællesrådsgeneralforsamling.
På dette møde skal der være valg af formand på dagsordenen.

Bestyrelsens medlemmer kan vælges såvel udenfor som blandt fællesrådets medlemmer.
Medlemmer valgt udenfor fællesrådet skal enten have bopæl i Tranbjerg-området (postnummer 8310), eller have sit daglige virke der.

Genvalg kan finde sted.

Bestyrelsen foretager det daglige arbejde under ansvar overfor fællesrådet og tegner fællesrådet imellem generalforsamlingerne.

Bestyrelsen kan nedsætte ad hoc arbejdsgrupper, som refererer direkte til bestyrelsen.

Nedsatte arbejdsgrupper eller andre grupperinger, der ønsker at være arbejdsgruppe under Tranbjerg Fællesråd, såsom Beboerhusgruppen skal aflægge en kort beretning om deres virke i forbindelse med bestyrelsens beretning.

Regnskab for de enkelte grupperinger forelægges under punktet regnskab på fællesrådets generalforsamling.

§ 9. Økonomi:
Fællesrådets økonomi baseres på et årligt kontingent fra hver af de tilsluttede medlems-grupper, men kan suppleres på anden vis efter bestyrelsens skøn.

Kontingentets størrelse for det kommende år, fastsættes hvert år på fællesrådets generalforsamling i februar.
Kontingentet dækker kalenderåret, og skal være indbetalt senest èn måned efter opkrævning er tilsendt.

Rådet kan ikke forpligtige medlemsgrupperne økonomisk.

Såfremt kontingentet ikke betales rettidigt, kan medlemsgruppen udelukkes af fællesrådet.

Fællesrådet vælger på den ordinære generalforsamling i februar 2 revisorer og 1 revisorsuppleant for 1 år.

Regnskabsåret er 1.1. - 31.12.

§ 10. Vedtægtsændringer:
Vedtægtsændringer skal vedtages med mindst 2/3 af de fremmødtes stemmer.
Opnår forslag til vedtægtsændringer ikke 2/3 stemmer men kun simpelt flertal, kan der indkaldes til ekstraordinær generalforsamling med samme forslag på dagsordenen. Denne generalforsamling skal holdes tidligst 3 uger og senest 5 uger efter den første.
På den ekstraordinære generalforsamling kan forslaget vedtages med simpelt stemmeflertal.

§ 11. Ophævelse:
Ophævelse af Tranbjerg Fællesråd kan kun ske efter samme regler som ved vedtægtsændringer.

På sidste fællesrådsgeneralforsamling træffes bestemmelse ved almindeligt stemmeflertal, om afviklingen af Tranbjerg Fællesråds økonomiske forhold.

Således vedtaget på det stiftende møde 24. september 1986, samt fællesrådsmøde den 26. oktober 1988.

§ 3,6,8,9 og 10 er ændret på fællesrådsmødet den 19. marts 1992.
§ 3,6,8 og 9 er ændret på fællesrådsmødet den 30. marts 1999.
§ 6 er ændret på fællesrådsmødet den 23.februar 2000.
§ 3,5,6,8,9,10 og 11 er ændret på fællesrådsmødet den 27. februar 2001.
§ 3 er ændret på fællesrådsmødet den 26. februar 2013.

Jørgen Halle
Formand
Log ind
Brugernavn

KodeordHar du glemt dit kodeord?
Bed om et nyt ved at klikke her.
Om Tranbjerg
Om Tranbjerg
Kort
Statistik
Vejret lokalt
Tranbjerg Tidende
Arkiv
Indsend stof


Spørg Tranbjerg

Har du et spørgsmål du gerne vil have svar på så kan du stille det her. Send en mail til info@tranbjerg.dk så viderebringer vi dit spørgsmål til portalens øvrige læsere, som således får mulighed for at svare dig.

Replikboks
Du er nødt til at logge på for at skrive en replik.

20/12/2014 18:04

20/12/2014 17:59
Er der en eller flere, der modarbejder den indsats, som frivillige og ulønnede medarbejdere gør? Ca. 5000 registerkort til avisklip og småtryksamling synes forsvundet! Hvem ved noget?

03/02/2014 22:30
NB: Ny e-post-adresse til fællesrådet: fr(a)tranbjerg.dk

17/06/2013 23:04
Er der nogen som skal af med et legehus, så er jeg meget interesseret

06/02/2013 23:08
AIA Damesenior fodbold søger spillere Har du lyst til nye bekendtskaber og masser af sjov. Kontakt Træner Kim og hør nærmere på tlf. 28707732.

25/10/2012 22:42
Havenisse købes, min. 25 cm høj, ring til Metin på tlf. 30 299 822.

20/06/2012 13:55
Er der flere end mig som rigtig godt kunne tænke sig at deltage i et loppemarked? Venligst skriv til mig hvis i kender steder hvor der bliver afholdt el. Grin

17/06/2012 20:09
Til de unge mennesker der mener en el-scoter skal køre på gangstierne- - Nej Jeg skal bruge cykelstier eller kørebane. Det sir færdselsloven

14/06/2012 23:48
Hvad er der sket med Støtteforeningen for Tranbjerg Idræts- og aktivitetscenter. Eksister den stadig?

01/06/2012 19:22
En lille bøn til "Hestefolket / pigerne" Lad venligst hestene blive ude fra stierne i Skovgårdsvænget, da det er er yderst ireterende at køre i kørestol og få det med hjem i stuen. Angry

Nyeste artikler
· 2017.02.28 Referat G...
· 2016.12.05 Referat B...
· 2016.10.31 Referat B...
· 2016.09.12 Referat B...
· 2016.08.18 Referat B...
Siden dannet på: 0.03 sekunder 3,564,789 Unikke besøg