Referater fra bestyrelsesmøderne i 2021 med det nyeste øverst:


Den 15. juni – Fællesrådets årlige cykeltur i Tranbjerg

På den årlige cykeltur kiggede vi på:

 1. Banestien, hvor mange borgere ønsker belysning og en forlængelse af stien langs banen, rundt om søen og mod vest hen til Børupvej. Det er projekt nummer 8 og 9 på listen.
 2. Den manglende belysning på cykelstien på Jegstrupvej, fra Børupvej til Grønløkke Alle. Her kan være meget mørkt, og der er mange cyklister, som skal krydse vejen i svinget ved rideskolen. Udfordringen er ikke beskrevet på projektlisten.
 3. Vestergårdsparken blev besøgt, og vi så de to cirkelbede, som er anlagt og tilsået med engblomster fra frøpuljen. Samtidig så vi ud over det område, som temaplanen ”Arealer til alle boligtyper” foreslår udstykket i 300 parceller. Temaplanen er send i høring frem til 31.august.
 4. Vi var forbi det nye tætbebyggede Tingskovsparken, som er et eksempel på boligfortætning i oplandet.
 5. Vi så på overgangs forholdende ved Sønderbro., hvor Solbjerg-cykelstien skal krydse Tingskovs Alle og afprøvede cykelbroen over Beder-Bering vej.
 6. Vi kiggede på midterhellen / -anlægget projekt nr. 2 som skal gøre passagen at Tingskovsalle ved søen mere sikker.
 7. Området ved bakken ud til Tingskovs Alle ved Trankærgårdsvej og Trankærvænge er der planer om at udstykke i små parceller, hvor der kan bygges hhv. i 1 og 2 planer. Vi har været inddraget meget tidligt sammen med grundejerforeningerne. Planerne er ikke præsenteret politiks endnu. Selve bakken skal hæves i kvalitet som rekreativt område hvis / når udstykningen sker.
 8. Vi tog trampestien (projektnummer13) og Junglestien op til Natur-centeret og Center Syd

Cykelturen afsluttedes på Cafe Fensø.


Referat fra bestyrelsesmøde i
Tranbjerg Fællesråd, tirsdag den 18. Maj 2021 kl. 18:00 på Kirketorvet 10

Forslag til dagsorden:

 1. Godkendelse af dagsorden.
 2. Godkendelse af referat fra generalforsamlingen d. 4/5-2020.
 3. Fællesrådets arbejde – intro for nye medlemmer
 4. Bordet rundt – introduktion af nye medlemmer (og gamle😉)
 5. Sekretær-posten?
 6. Praktisk info omkring Fællesmail og tranbjerg.dk
 7. Igangværende projekter, herunder:
 • Støjværn i Tranbjerg – opfølgning og flere henvendelser fra borgere.
 • Møde d. 1/6. vedr. udstykning i bunden af Kirkevænget/Trankærgårdsvej.
 • Henvendelse fra Stina Christiansen omkring ny rute med standere
 • Opfølgning 40km/t zonen
 • Tranbjerg Folderen
 1. Sekretær.
 2. Kasserer.
 3. Bestyrelsesmedlem.
 4. Suppleant.
 5. Eventuelt.
 6. Næste møde

AD1.
Dagsorden godkendt – bestyrelsen konstitueres under pkt. 5 og alt om kommunikation behandles under pkt. 6.
AD2.
Referat af generalforsamling taget til efterretning
AD3.
Helle giver kort intro om Fællesrådets arbejde. Alle har allerede erfaring med bestyrelses- og foreningsarbejde.
AD4.
Kort præsentation af alle bestyrelsesmedlemmer
AD5.
Bestyrelsen konstitueres med Regitse som sekretær og Torben M. som næstformand.
AD6.
Alle mailadresser tjekkes til fællesmail.

Helle og Torben D vil få introduktion til www.Tranbjerg.dk fra Jørgen Dahlgaard.

Vi skal have fundet ud af hvordan vi bedst og lettest kan dele dokumenter fx i dropboks, og hvordan vi bedst kommunikerer med borgere og medlemsgrupper på hjemmeside og FB. De 48 medlemsgruppers kontaktdata skal opdateres.

Vores info-pylon er skrumpet til en 17” skærm og vi have samlet op på om Aarhus guiden kan tilpasses os eller om vi skal finde en anden løsning.
AD7.
1. Der er støjudfordringer langs Landevejen både ved Kirketorvet/Jegstrupvænget og ved Mejerivænget/Hovedgade. Problemerne kræver forskellige løsninger og lokalplanen skal ændres i den sydlige del. Måske skal det behandles som særskilte 1-2-3(?) problemer.

Der skal kontakt til grundejerforeningen i Jegstrupvænget. Ken og Torben M bor på Kirkevænget. Mogens bor på Hovedgaden og Regitse er blevet kontaktet af beboere både på Mejerivænget og Kirkevænget.

Vi skal have kontakt til politikerne Jan Ravn og Steen Bording Andersen har bedt om at besøge os, begge sidder i teknisk udvalg. Men der er også bestyrelsesmedlemmer som taler for at kontakte Almas eller Theresa. Vi arbejder videre med sagen

 1. Møde den 1/6 om udstykning af arealet over for søen, ved Trankærgårdvej og Trankærvænge. Grundejerforeningerne er inviteret. Torben M og Ken deltager fra Kirkevænget. Helle og Regitse deltager fra Fællesrådet. Vi tager vores svar og ønske til området med, men vi tror ikke at vi får ret meget ud af at tale om by-fortætning 2-3 etagers byggeri og små boliger på mødet.
 1. Henvendelse fra Stina Christiansen om standere til rutekort. Vi vil hellere have flere end færre standere, og gerne på offentlig grund.
 1. Der er kommet gang i fjernelsen af pukkelbump Regitse lægger opslag med foto og orientering på FB jf mail fra Mogens. Der vil blive etableret pude bump i stedet for. Fredag d. 21 vil øvrige bump pg flader blive mål af vejdirektoratet, hvorefter der tages stilling til dem. Der er borgeres som klager over dem også, men borgerne er glad for hastighedsnedsættelsen i byen.
 2. Tranbjergfolderen er sendt i trykken og vi har bevilliget ca. 1.200kr til den. Den skal ud til ejendomsmæglere og kan evt. lægges på biblioteket og i Kirketorvet 10.Regitse havde fundet et gammelt Tranbjerg kort fra Tranbjerg Tidende det kunne være smart om vi kunne fra Tranbjerg Tidende til at lave et igen som kan spille sammen med Tranbjerg Folderen.
 3. Møde med politikere: vi siger ja-tak til at mødes med Thomas Medom og Jan Ravn d. 3/6 kl. 19.30. Vi mødes kl. 18.30 og aftaler hvad vi skal tale med dem om.
  Regitse kontakter Steen Bording Andersen om datoer formøde med ham
 4. De nye shelters er næsten oversvømmede, men det har kommunen taget højde for og de vil derfor lave hævede bålpladser. Regitse laver et opslag på FB til weekenden.

AD8-11.

Der var ikke yderligere at tilføje.
AD12.

Evt. Helle orienterer at Tranbjerg Børnenes Venner har generalforsamling i morgen og at de holder ”børnenes dag” d. 28/5 kl. 15-17 i Kirketorvet 10.

Regitse skriver indlæg til Tranbjerg Tidende. Deadline på torsdag.
AD13.

Næste møde er cykelmøde d. 15/6 kl. 17. Vi spiser efterfølgende på Cafe Fensø.

Det vil være smart at få sat dato på næste bestyrelsesmøde inden vi holder sommerferie.Referat af bestyrelsesmøde i Tranbjerg Fællesråd, den 23. marts 2021. Møde på Teams.

Til stede:  Jørgen Halle (JH), Helle Søby Degn (HSD), Regitse Rans (RR), Torben Munkholt (TM), Mogens Laursen (ML), Ken Jull Hartig (KJH) og Jørgen Dahlgaard (JD).

Afbud:       –

Referent:  Jørgen Dahlgaard

Dagsorden:

 1. Godkendelse af dagsorden.
 2. Godkendelse af referat fra bestyrelsesmøde 07-01-2021 -> 23-11-2020.
 3. Generalforsamling 2021
  • Alternativ generalforsamling udendørs?
  • Benarbejde for ny(e) i bestyrelsen.
  • På valg er:
   Jørgen Halle – genopstiller ikke
   Jørgen Dahlgaard – (red.: genopstiller ikke)
   Regitse
   Helle
   Ken
 4. Digital skærm: Status.
 5. 40 km bump: status.
 6. Blomsterfrøpuljen status.
 7. Kirketorvet – projektudvikling.
 8. Oplandsudvalgets dialogmøde afholdt 15. marts.
 9. Bering-Beder vejen – supplerende støjskærm + status på cykelsti.
 10. Nye medlemmer.
 11. Realdania projektansøgninger 20. april.
 12. Hjælp til støjværnproces Kirkevænget/Jegstrupvænget
 13. Kasserer.
 14. Bestyrelsesmedlem.
 15. Suppleant.
 16. Eventuelt.
 17. Næste møde
 18. Eventuelt.

AD 1 Blev godkendt
AD 2 Blev godkendt (mødet den 7/1 var ikke et normalt møde).

AD 3
JH ønsker at træde tilbage hurtigst muligt pga. nyt job. HSB vil gerne opstille til posten som formand. Hun har bestyrelsens fulde opbakning! Efter en drøftelse af situationen, blev beslutningen at indkalde til en udendørs generalforsamling tirsdag den 4. maj kl. 18.00.

Skovgården kan være en mulighed og de aktuelle corona-restriktioner undersøges.
Vi møder kl. 17. JH laver et skriv til hjemmesiden.

AD 4
HSD: Skærmen står klar i København, men der er et problem med at få den transporteret til Aarhus/Tranbjerg. Byggetilladelsen skulle dog være klar.
Vi er nu blevet tilbudt en TV-skærm på 55’’, som en midlertidig løsning. HSB arbejder på at finde en placering i / ved centret til den. Hjortshøj har vist allerede gang i en skærm.

AD 5
JH: Rådmanden har lovet at få fjernet de forhadte skildpaddebump, men der skal lige findes nogle penge til det. JD: Vi laver p.t. en erfaringsopsamling og vi har opfordret folk (opslag på FB samt artikel i TT) til at melde ind. HSB: Der lavet nogle fejl flere steder – bl.a. i Nørrevænget.
Beslutning: ML beder Magnus fra Trafik og Veje om et statusmøde.

AD 6
Det er gået lidt hurtigt, men RR har været tovholder efter opslag på FB: Der er kommet 5 henvendelser og RR har sendt tre ansøgninger videre inden deadline. Og alle tre har fået frø!
(P-lauget på Kirketorvet, Tranbjerg bliver vild samt GF Vestergård).

AD 7
Der er gang i ”udviklerne” på Kirketorvet – bl.a. er både nr. 20 og nr. 10 blevet solgt. Der er nogle gode takter og vi prøver at hjælpe med at få interessenterne sat i forbindelse med hinanden. Vi følger udviklingen tæt, men kan selvsagt ikke gå ind i private projekter.

AD 8
HSD og RR deltog. Debat om fællesrådenes rolle. Der blev opsummeret resultater fra en undersøgelse uden en klar samlet konklusion. Tranbjerg kommer som nummer sjok, når det gælder sammenhængskraft i byen på tværs af foreninger, skolen, institutioner m.m.
Oplandsudvalget forsætter dog arbejdet.
Os selv: Er fællesrådet kendt nok og har vi styr på kommunikationen? Hvad med en introfolder til nytilflyttere?

AD 9
JH: Overskudsjorden fra det ekstra spor på Bering-Bedervejen bliver brugt til ekstra støjsikring af Østergårdsparken mod vest. JH har skrevet med grundejerforeningen for at høre deres mening. Grundejerforeningen har svaret direkte til projektlederen.

ML: Trafik og Veje arbejder på en dobbeltrettet cykelsti mod Solbjerg på vestsiden af Gl. Horsenslandevej. Afventer endelig godkendelse. Man anerkender, at krydsningen af Tingskov Alle er en udfordring og vi bliver måske indkaldt til et møde allerede efter påske. Der mangler også en løsning på Sønderbro, som ikke har fortov eller anden sikring.

JD: Den nye cykelbro (i forlængelse af Sønderbro) over den kommende Bering-Beder vej er nu taget i brug.

RR: Jeg fået en henvendelse fra Dorte, Mejerivænget ang. Støjskærmen mod Landevejen. Den følger jeg op på.

ML: Jord.dk fra Silkeborg kan måske hjælpe os videre med Jegstrupvænget og Kirkevænget – om det er muligt med en støjvold. TM og JD følger op.

AD 10
ML: Nyt medlem er Grundejerforeningen Æbleparken (Børupvej 42 til 188). Formand for grundejerforeningen Æbleparken er Niels Jensen.

AD 11
”Med Realdanias kampagne Underværker inviteres alle, der arbejder frivilligt og engageret med at skabe gode rammer for fællesskab og aktivitet, til at søge om økonomisk støtte til at føre gode og originale idéer ud i livet. Har man en ildsjæl i maven, er det nu man skal byde ind. Kampagnens næste ansøgningsfrist er tirsdag den 20. april 2021 kl. 12.00.” Sættes på FB og hjemmeside.

AD 12: Se AD 9.

AD 13:
ML: Regnskabet er blevet godkendt.

AD 15
HSD: Jeg har været med til at søge 2 x 25.000 jf. coronapuljen (skole og inst.). I den forbindelse: Junglesti samt især trampestien ved Naturcentret – må vi lave den bredere? ML: Der sikkert helt ok med grundejerforeningen på Trankærgårdsvej. De har spurgt efter en bedre sti.

AD XX
JD: Flere mails end sædvanligt ryger i spam-filtrene – især dem der bliver videresendt. Måske et generelt One.com problem – så tjek din spam-mappe en ekstra gang, men pas på: Det er også her, nogle af de farlige mails havner. Evt:
ML: Referater på web? JD: Jeg tjekker…
HSD: En ide at få lavet en velkomstfolder om fællesrådet m.m. JO.

Næste møde i fællesrådet:
Tirsdag den 20. april kl. 18.00 – gerne fysisk – privat – hvis det er muligt?