Referater fra bestyrelsesmøderne i 2021 med det nyeste øverst:


Referat af bestyrelsesmøde i Tranbjerg Fællesråd, den 23. marts 2021. Møde på Teams.

Til stede:  Jørgen Halle (JH), Helle Søby Bang (HSB), Regitse Rans (RR), Torben Munkholt (TM), Mogens Laursen (ML), Ken Jull Hartig (KJH) og Jørgen Dahlgaard (JD).

Afbud:       –

Referent:  Jørgen Dahlgaard

Dagsorden:

 1. Godkendelse af dagsorden.
 2. Godkendelse af referat fra bestyrelsesmøde 07-01-2021 -> 23-11-2020.
 3. Generalforsamling 2021
  • Alternativ generalforsamling udendørs?
  • Benarbejde for ny(e) i bestyrelsen.
  • På valg er:
   Jørgen Halle – genopstiller ikke
   Jørgen Dahlgaard – (red.: genopstiller ikke)
   Regitse
   Helle
   Ken
 4. Digital skærm: Status.
 5. 40 km bump: status.
 6. Blomsterfrøpuljen status.
 7. Kirketorvet – projektudvikling.
 8. Oplandsudvalgets dialogmøde afholdt 15. marts.
 9. Bering-Beder vejen – supplerende støjskærm + status på cykelsti.
 10. Nye medlemmer.
 11. Realdania projektansøgninger 20. april.
 12. Hjælp til støjværnproces Kirkevænget/Jegstrupvænget
 13. Kasserer.
 14. Bestyrelsesmedlem.
 15. Suppleant.
 16. Eventuelt.
 17. Næste møde
 18. Eventuelt.

AD 1 Blev godkendt
AD 2 Blev godkendt (mødet den 7/1 var ikke et normalt møde).

AD 3
JH ønsker at træde tilbage hurtigst muligt pga. nyt job. HSB vil gerne opstille til posten som formand. Hun har bestyrelsens fulde opbakning! Efter en drøftelse af situationen, blev beslutningen at indkalde til en udendørs generalforsamling tirsdag den 4. maj kl. 18.00.

Skovgården kan være en mulighed og de aktuelle corona-restriktioner undersøges.
Vi møder kl. 17. JH laver et skriv til hjemmesiden.

AD 4
HSB: Skærmen står klar i København, men der er et problem med at få den transporteret til Aarhus/Tranbjerg. Byggetilladelsen skulle dog være klar.
Vi er nu blevet tilbudt en TV-skærm på 55’’, som en midlertidig løsning. HSB arbejder på at finde en placering i / ved centret til den. Hjortshøj har vist allerede gang i en skærm.

AD 5
JH: Rådmanden har lovet at få fjernet de forhadte skildpaddebump, men der skal lige findes nogle penge til det. JD: Vi laver p.t. en erfaringsopsamling og vi har opfordret folk (opslag på FB samt artikel i TT) til at melde ind. HSB: Der lavet nogle fejl flere steder – bl.a. i Nørrevænget.
Beslutning: ML beder Magnus fra Trafik og Veje om et statusmøde.

AD 6
Det er gået lidt hurtigt, men RR har været tovholder efter opslag på FB: Der er kommet 5 henvendelser og RR har sendt tre ansøgninger videre inden deadline. Og alle tre har fået frø!
(P-lauget på Kirketorvet, Tranbjerg bliver vild samt GF Vestergård).

AD 7
Der er gang i ”udviklerne” på Kirketorvet – bl.a. er både nr. 20 og nr. 10 blevet solgt. Der er nogle gode takter og vi prøver at hjælpe med at få interessenterne sat i forbindelse med hinanden. Vi følger udviklingen tæt, men kan selvsagt ikke gå ind i private projekter.

AD 8
HSB og RR deltog. Debat om fællesrådenes rolle. Der blev opsummeret resultater fra en undersøgelse uden en klar samlet konklusion. Tranbjerg kommer som nummer sjok, når det gælder sammenhængskraft i byen på tværs af foreninger, skolen, institutioner m.m.
Oplandsudvalget forsætter dog arbejdet.
Os selv: Er fællesrådet kendt nok og har vi styr på kommunikationen? Hvad med en introfolder til nytilflyttere?

AD 9
JH: Overskudsjorden fra det ekstra spor på Bering-Bedervejen bliver brugt til ekstra støjsikring af Østergårdsparken mod vest. JH har skrevet med grundejerforeningen for at høre deres mening. Grundejerforeningen har svaret direkte til projektlederen.

ML: Trafik og Veje arbejder på en dobbeltrettet cykelsti mod Solbjerg på vestsiden af Gl. Horsenslandevej. Afventer endelig godkendelse. Man anerkender, at krydsningen af Tingskov Alle er en udfordring og vi bliver måske indkaldt til et møde allerede efter påske. Der mangler også en løsning på Sønderbro, som ikke har fortov eller anden sikring.

JD: Den nye cykelbro (i forlængelse af Sønderbro) over den kommende Bering-Beder vej er nu taget i brug.

RR: Jeg fået en henvendelse fra Dorte, Mejerivænget ang. Støjskærmen mod Landevejen. Den følger jeg op på.

ML: Jord.dk fra Silkeborg kan måske hjælpe os videre med Jegstrupvænget og Kirkevænget – om det er muligt med en støjvold. TM og JD følger op.

AD 10
ML: Nyt medlem er Grundejerforeningen Æbleparken (Børupvej 42 til 188). Formand for grundejerforeningen Æbleparken er Niels Jensen.

AD 11
”Med Realdanias kampagne Underværker inviteres alle, der arbejder frivilligt og engageret med at skabe gode rammer for fællesskab og aktivitet, til at søge om økonomisk støtte til at føre gode og originale idéer ud i livet. Har man en ildsjæl i maven, er det nu man skal byde ind. Kampagnens næste ansøgningsfrist er tirsdag den 20. april 2021 kl. 12.00.” Sættes på FB og hjemmeside.

AD 12: Se AD 9.

AD 13:
ML: Regnskabet er blevet godkendt.

AD 15
HSB: Jeg har været med til at søge 2 x 25.000 jf. coronapuljen (skole og inst.). I den forbindelse: Junglesti samt især trampestien ved Naturcentret – må vi lave den bredere? ML: Der sikkert helt ok med grundejerforeningen på Trankærgårdsvej. De har spurgt efter en bedre sti.

AD XX
JD: Flere mails end sædvanligt ryger i spam-filtrene – især dem der bliver videresendt. Måske et generelt One.com problem – så tjek din spam-mappe en ekstra gang, men pas på: Det er også her, nogle af de farlige mails havner. Evt:
ML: Referater på web? JD: Jeg tjekker…
HSB: En ide at få lavet en velkomstfolder om fællesrådet m.m. JO.

Næste møde i fællesrådet:
Tirsdag den 20. april kl. 18.00 – gerne fysisk – privat – hvis det er muligt?