Referater fra bestyrelsesmøderne i 2019 med det nyeste øverst:


Referat af bestyrelsesmøde i Tranbjerg Fællesråd, torsdag den 25-04-2019 kl. 18:00 på Torvevænget 2

Til stede:  Jørgen Halle (JH), Mogens Laursen (ML), Anne-Marie Meldgaard (AMM), Jørgen Dahlgaard (JD), Allan S. Pedersen (ASP), Lisbeth Jakobsen (LJ).
Keld Hvalsø, formand for teknisk udvalg i byrådet (punkt 1 til 3).

Afbud:      Torben Munkholt (TM).   

Referent:  Jørgen Dahlgaard

Dagsorden:

 1. Velkommen til Keld Hvalsø.
 2. Præsentationsrunde
 3. Aktuelle emner vi beskæftiger os med Tranbjerg Fællesråd:
  – Ungdomsproblemer i Tranbjerg
  – Omklassificering af veje
  – Støjhandlingsplanen – og muligheder i Tranbjerg
  – Bering Bedervejen – borgermøder
  – Tranbjerg lokalsamfundsbeskrivelse herunder byfortætning i Tranbjerg
  –  Evt.
  Når vi og Keld Hvalsø har udtømt emnerne, forlader han mødet, og vi andre tager resten af dagsordenen derefter:

 4. Godkendelse af restdagsorden.
 5. Godkendelse af referat fra bestyrelsesmøde 20-03-2019.
 6. Opfølgning på støjvold ved landevejen
 7. Opfølgning på Ungdomsproblemerne i Tranbjerg.
 8. Sti ved Sønderbro
 9. Henvendelse om bomme på sti.
 10. Næstformand. (TM)
 11. Sekretær. (JD)
 12. Kasserer. (ML)
 13. Bestyrelsesmedlem. (ASP)
 14. Suppleanter (AMM) (LJ)
 15. Eventuelt.
 16. Næste møde

Ad 3)
A. Ungdomsproblemer med salg af stoffer. Unge driver rundt – op til 20-30 stykker – halvdelen fra Tranbjerg. Skolen tager ikke helt problemerne alvorlig nok. JH: Ønske om mere dialog med institutionerne generelt. JH: Hvem skal vi tage fat på i dag?
Problemer på linie 4A med unge ballade magere. Natteravnene tager bussen ind i mellem.

Hvalsø: En god øvelse for Børn og Unge at få lavet en kontaktstruktur….

B. Harmonisering af veje. Det er en tung opgave for lægfolk. En besparelse på 10 mio. i teknik og mIljø.
JH: Juridisk afd. er meget tunge at danse med. Er det en fornuftig beslutning set med samfundsbriller? 
AMM: Dårlig ”behandling” på møder med kommunens jurister.

Hvalsø: Det er absolut noget være bøvl for folk. Men beslutningen er taget og det er en del af en større politisk aftale. Det er ikke sådan at ændre.

C. Støjhandlingsplanen. Tranbjerg er ikke dækket af den! Fx med støjværn ved Mejerivænget. Problemer med placering og tinglysning. Trine Buus Carlsen spurgt i november.
ML: penge fra Being-Beder vejens ekstra 20. mio. til støjsikring?

Hvalsø: Skriv til mig med problematikken osv.

D. BBV: JH: Borgermøder – fin tilgang fra Teknik og miljøs projektgruppe. Ros fra os!

E. Byfortætning i Tranbjerg. JH: Lokalsamfundsbeskrivelse. Maks. 3 etager.
Hvalsø: Vi retter os efter kommuneplanen.
JH: Bliver vores beskrivelse indskrevet i den nye kommeplan ved den kommende revision?

Hvalsø: Borgerne bør høres når der laves nye kommuneplantillæg / gives dispensationer.

Snak om omdannelse af gl. industriejenendomme til boliger fx i Slet-Holme. Meget store grunde og bygninger. Hvalsø: Motorvej og letbane tiltrækker virksomhederne i dag.

Hvalsø: Vigtigt med kanaler for fællesrådene ind til kommunen og forvaltningen – fx Børn og Unge. Vigtigt med dialog. Prøv også andre udvalg…
AMM: Politikerne skal ind over de større sager – det er ikke nok med embedsmænd.

Tak til Keld Hvalsø for besøget!

Ad 4) Dagsordenen blev gennemgået, men de fleste punkter udskydes til næste møde pga. af det fremskredne tidspunkt.

Ad 5) Referatet fra den 20-3 blev godkendt.

Ad 6)
Støjvold ved landevejen. ML har ikke hørt noget fra Magnus Vilstrup Andersen. Kontakt til gårdejeren, som skal kontakte kommunen. De kræver vist ikke en støjberegning. Men ellers skulle det være muligt med interne tilladelser til flytning af jord.

ML:  Kontakt til Børn og Unge? Hvem spørger vi nu?

Næste møde:
Onsdag den 29. maj kl. 17 – cykeltur! Husk cykel! Vi mødes ved lokalcentret.Referat af bestyrelsesmøde i Tranbjerg Fællesråd, onsdag den 20-03-2019 kl. 18:00 i lokalcenteret

Til stede:  Jørgen Halle (JH), Mogens Laursen (ML), Anne-Marie Meldgaard (AMM), Jørgen Dahlgaard (JD), Allan S. Pedersen (ASP), Lisbeth Jakobsen (LJ) og Torben Munkholt (TM). 

Afbud:      –

Referent:  Jørgen Dahlgaard

Dagsorden:

 1. Godkendelse af dagsorden.
 2. Godkendelse af referat fra bestyrelsesmøde 06-02-2019.
 3. opfølgning på generalforsamling
  1. Konstituering af bestyrelsen
  1. Hvordan får vi flere deltagere?
  1. Forslag til vedtægtsændring -se vedlagte.
 4. Forhøring om byggeri ved Frisenholt *)
 5. Opfølgning på borgermødet om BB vejen.
 6. Nyt om cykelstiopgraderinger.
 7. Nyt om shelterplacering.
 8. Dialogmøde om ældreboliger den 24. januar.
 9. Omklassificering af veje. Nye veje i Tranbjerg.
 10. Henvendelse om bomme på sti.
 11. Indkaldelse af ideer om erhvervsarealer Debatmøde 25 april.
 12. Opfordring fra Henning Sørensen om deltagelse i udvalg om byfest.
 13. Ansøgning fra Krolfklubben
 14. Næstformand. (TM)
 15. Sekretær. (JD)
 16. Kasserer. (ML)
 17. Bestyrelsesmedlem. (ASP)
 18. Suppleanter (AMM) (LJ)
 19. Eventuelt.
 20. Næste møde

*) Jeg har indbudt 2 fra Frisenholt, der kommer kl. 19.

Ad 1) Dagsordenen blev gennemgået og godkendt.

Ad 2) Referatet fra den 6-2 blev godkendt.

Ad 3)
Konstituering: Genvalg af Torben Munkholt som næstformand og Jørgen Dahlgaard som sekretær.

Flere deltagere til GF?  Hvordan? Flere indslag på Facebook op til generalforsamlingen – gerne med aktuelle emner – køreplan laves i januar 2020. Et indledende møde om/med et spændende emne? En mere generel inddragelse af medlemmerne…

JH præsenterede flere forslag til ændringer og opdateringer af vedtægterne (se bilag). Drøftes igen på et senere bestyrelsesmøde.

Vore fællesrådsgrænser bør afklares før vi ændrer teksten i vore vedtægter. Oplæg til nabofællesrådene sættes på næste mødes dagsorden.

Ad 4)
Møde om kommende lokalplan og nyt boligbyggeri vest for Frisenholt:

Freddie Bartels og Bent Homann (AB Seniorbo Frisenholt): De redegjorde for forhistorien samt for deres bekymringer. Der har været flere projektforslag og nu er et projekt ved at blive godkendt af kommunen. Hvorfor kommunen har skiftet mening, har man ikke kunnet få en begrundelse for.
De har desuden haft møder med Kjeld Hvalsø (formand for Teknisk Udvalg) samt med Danmarks Naturfredningsforening (ang. grøn kile).

Området er med i den nuværende kommuneplan som værende godkendt til byzone og det med en forholdsvis høj bebyggelsesprocent (40%). Fællesrådet har tidligere prøvet at forsvare den grønne kile.

Der var en fælles erkendelse af, at det nok er svært at stoppe lokalplanen p.t.

Freddies og Bents største bekymring er nu generne i byggefasen. Vejadgangen ind gennem Frisenholt er forholdsvis smal med boliger meget tæt på vejen. Ejerforholdene vedr. vejen er desuden uklare.

Forskellige muligheder blev drøftet. JH laver et udkast til hørringssvar (svarfristen på forundersøgelsen er den 28. marts 2019).

Ad 5)
Ok møde. 277 deltog i borgermødet og ca. 70 fulgte med på Facebook. Datoer bør meldes ud i god tid fra Trafik og veje. Vi nåede ikke at få det med i Tranbjerg Tidende denne gang. JH: Jeg foreslog, at entreprenørerne får besked på at bruge fællesrådene, som direkte bindeled til borgerne.

Ad 6)
Byrådet har godkendt en stor opgradering af den centrale cykelsti i byen. Der bliver lavet en ny flad rampe ved tunellen under Østerby Alle. Der kommer desuden asfalt på grusstien langs med banen ved Hyrdevænget. Projekterne er en del af cykelhandlingsplanen og har længe været ønsket af fællesrådet.

ML spørger til Magnus, Trafik og Veje ang. Tunnelrampeprojektet – tidsplan og udformning.

Ad 7)
ML har snakket med naboer til shelterprojektet, Børupvej. De er umiddelbart positive. Og JH har meldt det tilbage til projektgruppen, som nu er ved at søge de nødvendige tilladelser.

Ad 8) Gammelt punkt. udgået

Ad 9)
Fem nye veje er nu meldt ud i Tranbjerg. JH: Vi skal arbejde sammen med de andre fællesråd om at få lavet en konsekvensberegning: Hvad koster det alt i alt – en opgave for borgmesterens afdeling? JH spørger de øvrige fællesråd om de vil være medunderskrivere på en anmodning til borgmesterens afdeling om at få en samfundsøkonomisk beregning af besparelsen.

Ad 10)
Kommunen har sat bomme på stier ved ældreboligerne på Trankjærgårdsvej. Det er dog til genere for flere beboere. JH spørger ind til det hos kommunen.

Ad 11)
Erhvervsarealer den 25-4 møde – TM deltager.

Ad 12)
LJ deltager udvalget om byfest.

Ad 13)
Ansøgning fra Krolfklubben, Peter Fogh Sørensen, om 500 kr. i tilskud til åbent hus. De får 500,- kr.

Ad 14)
JD: Der er liv i webgruppen ang. Tranbjerg.dk . Indlæg vedr. side om byens historie rundsendt.

Ad 15)
ML: Arbejder på fortsat støjvold.  Der mangler flere svar fra kommunen p.t.

Ad 18)
LB: Frivilligprisen gives nu kun til personer. Jeg deltager igen på vegne af fællesrådet.

JH: Jeg arbejder på et kommende møde med Keld Hvalsø.

Næste møde:
Onsdag 24-4 kl. 18 på lokalcentret – måske med Keld Hvalsø eller Mårslet Fællesråd (bl.a. om stier).
(ændret til den 25-4 aht. Hvalsø, som det ser ud nu.  Nb i Beboerhuset, Torvevænget 2)Referat fra bestyrelsesmøde i Tranbjerg Fællesråd den 6-02-2019 på lokalcentret

Til stede:  Jørgen Halle (JH), Mogens Laursen (ML), Anne-Marie Meldgaard (AMM), Jørgen Dahlgaard (JD), Allan S. Pedersen (ASP), Lisbeth Jakobsen (LJ) og Torben Munkholt (TM).  

Afbud:      –

Referent:  Jørgen Dahlgaard

Dagsorden:

 1. Godkendelse af dagsorden.
 2. Godkendelse af referat fra bestyrelsesmøde 11-01-2019.
 3. Generalforsamling
  – Dirigent
  – Forslag til vedtægtsændring
  – Beretning
  – Valg til bestyrelse
  – Valgt for 2 år i 2018: Mogens Laursen, Torben Munkholt, Anne Marie Meldgård
  – På valg er: Jørgen Halle, Allan Schønberg Pedersen, Jørgen Dahlgaard, Lisbeth Jacobsen (1 år)
 • Opstart af natteravne
 • Ansøgning om tilskud til spilaften
 • Nyt om shelterplacering (se vedlagte)
 • BB – vejen. Møde den 24. januar.
 • Dialogmøde om ældreboliger den 24. januar.
 • Indkaldelse af ideer til detailhandel revision. Deadline 1. februar.
 • Omklassificering af veje møde den 27. februar.
 • Sammen om Tranbjerg – møde om nye tiltag på tranbjerg.dk
 • Næstformand. (TM)
 • Sekretær. (JD)
 • Kasserer. (ML)
 • Bestyrelsesmedlem. (ASP)
 • Suppleanter (AMM) (LJ)
 • Eventuelt
 • Næste møde?

AD 1)
Dagsordenen blev gennemgået og godkendt

AD 2)
Referatet blev godkendt.

AD 3)
Vi mangler en stadigvæk en dirigent: JH spørger Henning, JD evt. Michael?

Vedtægtsændring mht. kasserer og tegningsret. Se bilag. Ok – men skal være et ”Forslag til tilføjelse til vedtægterne”.

Udkast til beretningen fra JH (bilag). Ok – årstal skal dog rettes. JD sender fotos til JH.
Lokale til GF er bestilt – vi mødes klokken 18 på lokalcentret. 

Samme dag er der møde angående harmonisering af veje.

Ad 4)
Orientering ved LJ:
Natteravnene i Tranbjerg er nu oprettet med 19 medlemmer. Godt gået! De vil være tilstede på Blå mandag og sidste skoledag osv. Går ture i Tranbjerg, da der er problemer flere steder i Tranbjerg – bl.a. med salg af stoffer og uro. Møder med tryghedsfonden og tryghedsnetværket. Camilla Fabricius kommer her ud for at høre nærmere. Nyt møde med foreningerne med SSP som arrangør. Skolen har hængt lidt i bremsen trods episoder på selve skolen.

Berørte forældre kontaktet. ML: Michell fra Klubben – er han kontaktet? Og så må du endelig sige til LJ, hvis du gerne vil have en mere med fra fællesrådet til møderne. Vores erfaring er, at det letter arbejdet bagefter og man kan støtte hinanden i det videre arbejde.

Tilskud til Natteravnene? Deres kontaktperson er: Tommy Larsen.

Lisbeth sender materiale til JD. Leif til GF for at orientere?
Artikel til Tranbjerg Tidende.…

Note: SSP er et samarbejde mellem skole, sociale myndigheder og politi, der har til formål at forebygge kriminalitet blandt børn og unge.

Ad 5)
Ansøgning om tilskud til køb af brætspil til brætspilsaften – Sammen om Tranbjerg 1000,- kr. Ansøgt som privatperson – Else Kjærgaard. Vi kan kun give tilskud til medlemmer jf. vedtægterne.
Hvis der kommer en ny ansøgning fra f.eks. brugerrådet inden den 20. februar kan pengene bevilges.

Ad 6)
To placeringer i spil: Nr. 8 vest for 1. Tranbjergs område samt nr. 4 nord for Børupvej 424.
Vi anbefaler nr. 4: Ugenert, ganske få naboer der alle bor over 150 meter væk og med skov imellem der dæmper lyden. Og der er lille sø på stedet. JH sender svar ind til Kristina Friis Simonsen og Pernille Thormann Villesen.

Ad 7)
BBV: JD + ML: Indtryk fra infomødet hos Rambøll for fællesrådene om støj m.m. den 24-1-2019:

1.       Stibroen ved Sønderbro/Tingskoven bliver ca. 4 meter bred (ydersiden)
2.       Efter at have regnet på den fremtidige trafiktæthed og afvikling dropper man sandsynligvis to af rundkørslerne på vejen. Der kommer således et stort lyskryds syd for Tranbjerg og ikke en rundkørsel.
3.       Carsten Thomsens svar på faunapassager og stiforbindelser har i set – ikke gangbar.
Ved Vestre Tingskovvej laves passagen aht. Hjorte / rådyr – de plejer nu ikke at være så sky.

4.       Man søger generelt at grave vejen så meget ned i terrænet som muligt aht. Støj. Man er dog begrænset af faunapassagerne og Giber å. Ved Østergårdsparken kommer vejen til at gå ca. 2 meter under terræn.

5.       Man er i gang med at lave støjberegninger ud fra et fremtidigt årsdøgntrafik på 17.000 biler (i år 2030?).

Foreløbige resultater for at kunne holde sig under de anbefalede 58 dB: I Tranbjerg langs Landevejens vestside ved Tingskovparken skal man op i 4 meters højde over terræn – sandsynligvis via en støjskærm som på den østlige side ved Sønderbrokrogen. Syd for Sønderbrokrogen skal man også op i 4 meters højde.

Ved Østergårdsparken taler man om en støjvold, som ligeledes skal op i 4 meters højde.

Ved Trankær Mosevej er man udfordret, men arbejder også her på en støjvold i 4 meters højde.

Der bliver sandsynligvis noget overskudsjord sådan at den øvre del af Tranbjerg Hovedgade kan få en støjvold på marken. Rambøll regner gerne på støjen fra Landevejen og voldens højde.

ML og JD snakkede desuden om strækningen langs Jegstrupvænget og Kirkevænget, hvor man også er plaget af støj. Hvis der er jord nok var det jo oplagt med støjvolde her også. Kommunen ejer jo jorden og der er plads nok, ser det ud til. Carsten Thomsen fik dog dybe rynker i panden – og hvad med træerne? spurgte han. De lovede dog at kigge på det.

Desværre kunne vi ikke få en kopi af støjkortet…

Kontakt til Trankær Mosevej?! Invitation til borgermødet den 5. marts!
Indlæg om støj fra den nye Bering-Beder Vej i TT samt på web. Kom til mødet 5/3.
JD: Jeg snakker med min formand i GF Vængerne.

Ad 8)
Dialogmøde på ældreområdet. JH deltog. Svaret herfra bliver sat på hjemmesiden.
Nye ældre boligheder via boligforeningerne? – styret af kvoter. Private bygherrer? Jo.
Behov for nytænkning.

Ad 9)
Bør spille ind i visionen for Tranbjerg 2050 mht. centerområdet. JD laver et skriv.

Ad 10)
ML deltager i mødet om harmonisering af veje den 27-2 kl.  16-17.

Ad 11)
JD: Møde med 3 personer fra ”Sammen om Tranbjerg”. De havde fine ideer til udbygning af hjemmesiden tranbjerg.dk – bl.a. foreningsoversigt, information til nye beboere samt en aktivitetskalender for Tranbjerg området – evt. integreret med Facebook. Mødes igen den 18/2.

Ad 12)
TM: Indklipning af de grønne bælter… Hvem er det hos kommunen? Brug app + tlf.

Ad 14)
ML: Invitation til formanden for Skolebestyrelsen? Til JD: John Bo Jensen er det rigtige navn på vores revisor. (Note: Det står korrekt på hjemmesiden, men skal rettes i referatet fra GF 2018).

Ad 15)
ASP:  Svar fra Bent, Trankjærvænget vedr. trampesti? Den er groet til og nu kommer der sti langs Tingskov Alle. Vi lader den stå på listen ind til videre…

Ad 16)
LJ deltager i møder i Tryghedsnetværket…

Næste møder:
Onsdag den 27-2 klokken 18.00 med efterfølgende generalforsamling kl. 19.

Borgermøde den 5. marts i Grønløkkehallen – husk hjælp til stole.Referat fra bestyrelsesmøde i Tranbjerg Fællesråd den 11-01-2019 hos Jørgen Halle

Til stede:  Jørgen Halle (JH), Mogens Laursen (ML), Anne-Marie Meldgaard (AMM), Jørgen Dahlgaard (JD), Allan S. Pedersen (ASP), Lisbeth Jakobsen (LJ) og Torben Munkholt (TM).  

Afbud:      –

Referent:  Jørgen Dahlgaard

Dagsorden:

 1. Godkendelse af dagsorden.
 2. Godkendelse af referat fra bestyrelsesmøde 14-11-2018.
 3. Frivilligmødet den 27. 11 (LH + JH)
 4. Møde med projektudvikler 18.12 om boliger i Mejerivænget.(JH)
 5. Møde om ungdomsproblem i Tranbjerg 18.12.(LJ)
 6. Opdatering af projektlisten (ASP)
 7. BB – vejen. Stier tilbagemelding senest 15. januar. (JH)
  a.        Opfordring fra Mårslet om samarbejde.
  b.        Adhoch cykelstipendlerudvalg.
  c.        Ønske om naturstiunderføring ved Vestre Tingskovvej. (se vedlagte billeder)
 8. Indbydelse om dialog om ældreboliger den 24. januar kl. 14 på Trøjborg.
 9. Indkaldelse af ideer til detailhandel revision. Deadline 1. februar.
 10. Generalforsamling dato.
 11. Næstformand. (TM)
 12. Sekretær. (JD)
 13. Kasserer. (ML)
 14. Bestyrelsesmedlem. (ASP)
 15. Suppleanter (AMM) (LJ)
 16. Eventuelt
 17. Næste møde?

AD 1)
Dagsordenen blev gennemgået og godkendt
AD 2)
Referatet blev godkendt

AD 3)
Frivillighedsmøde i Tranbjerg med politisk deltagelse af rådmand for Kultur og Borgerservice Rabih Azad-Ahmad samt rådmand for Sundhed og Jette Skive. JH og LJ deltog. Vi blev meget hurtigt inddelt i grupper. Konkret: Forslag om udvidelse af hjemmesiden tranbjerg.dk med en frivillighedssider – foreninger…  JD er blevet kontaktet.

Ad 4)
JH har haft møde med en projektudvikler fra Kirkevænget samt en arkitekt. Deres projekt var lidt uambitiøst og JH talte om vores visioner. JH: Få nu lavet en ny lokalplan for området ved Mejerivænget…

Ad 5)
Ungdomsproblemer i Tranbjerg med uro, indbrud og salg af stoffer:  LJ har sat møder iværk ang. Etablering af ”Natteravnene” i Tranbjerg efter en episode ved centeret. Ca. 30 plus har meldt sig og vil gerne deltage. Mangler veste p.t. Oplæring den 21-1. LJ: Vi har møde med tryghedsgruppen på næste fredag. Møde med skoleleder Hanne Gammelgaard + en mere fra skolen på mandag.

Stormøde på vej med skolen. Måske er ungdomsklubben for dyr for mange særligt udsatte….?

Ad 6)
Gennemgang af projektlisten ved ASP. Ny førsteprioritet er projekt 17 – stikrydning af Tingskov Alle ved Sønderbro. Se listen. JD: Projekt 16: Rettelse til begrundelse: Der er 3 rækker fliser langs Jegstrupvænget op til varmeværket. Projekt 12: Ende op til busstoppet på Skovgårdsvænget i stedet for til grusstien inde i Frisenholt – lettere adgang til bus. Jo.
JD: Kan projekt 17 betales af midler fra BBV? ML: Eller af midler til sikring af skoleveje…?

ASP: Projekt 14 næsten overflødig efter ny sti? JH tager kontakt til Bent ang. Projekt 14.

Prioritet.      Projektnr.   Beskrivelse.

1                    17                 Sikker cykel passage Tingskov Alle ved lyskrydset.
2                    2                   Sikker passage af Tingskov Alle ved søen.
3                    6                   Cykelrampe ved stitunnel under Østerby Alle
4                    7                   Dobbeltrettet cykelsti Torvevænget
5                    16                 Bredere fortov Jegstrupvænget
6                    12                 Fortov langs Orholt Alle´s vestlige ende.

Ad 7) BBV: frist 15-1: Pendlercykelrute langs Hovvejen eller BBV? JH forslag: Der forberedes med plads til evt. fremtidig sti langs ny BBV.
Henvendelse fra Laurits Lund Larsen, Vejforeningen Veste Tingskovvej, med ønske om bevaring af stiforbindelse ved hjælp af stiunderføring ved planlagt faunapassage.
JH + JD: Faunapassage ved Tingsskovvej + Ballebæk: Bør kunne udbygges til en rekreativ sti.
Hvordan bliver stikrydsningen på Sønderbro over BBV udført i praksis? En cykelbro?

JH: Vi bør have et møde med Mårslet Fællesråd om stiforbindelser inden alt for længe. Jo.

Ad 8)
Den 24-1 er der dialogmøde på ældreområdet. JH deltager.

Ad 9)
Bør spille ind i visionen for Tranbjerg 2050 mht. centerområdet. JD laver et udkast til høringssvar.

Ad 10)
Generalforsamling i februar den 25, 27 eller 28.  Allan undersøger dato. Er nu fastlagt til
onsdag den 27-2 kl. 19.00 på lokalcentret.  NB: Vi mødes kl. 18.00!

ML: Gennemgang af budget og regnskab. Budget ok.
Banken vil gerne have en formulering i vores vedtægter om hvem der har adgang til foreningens midler. Allan sender formulering rundt vedr. adgang til foreningens midler…
JH skriver et udkast til forslag om vedtægtsændringer.

Ad 14)
ML bør følge op på henvendelsen til Laurbærvængets grundejerforening, om hvilke husnumre der
er medlem hos dem. ML: Jo.

Næste møder:
Onsdag den 6-2 klokken 18 på lokalcentret.
Onsdag den 27-2 klokken 18 med efterfølgende generalforsamling.