Referater fra bestyrelsesmøderne i 2018 med det nyeste øverst:


Referat fra bestyrelsesmøde i Tranbjerg Fællesråd, den 21. marts 2018

Til stede:       Jørgen Halle (JH), Torben Munkholt (TM), Jørgen Dahlgaard (JD), Allan S. Pedersen (ASP), Anne-Marie Meldgaard (AMM) og Lisbeth Jakobsen (LJ)

Afbud:           Mogens Laursen (ML)

Referent:       Jørgen Dahlgaard

Dagsorden:

   1. Godkendelse af dagsorden.
   2. Konstituering af bestyrelsen.
   3. Godkendelse af referat fra bestyrelsesmøde 7. februar 2018.
   4. Generalforsamlingsreferat til efterretning.
   5. Opsamling på emner fra generalforsamlingen: a. Generel utilfredshed med busafviklingen b. Status på Bering Bedervej – detaljer c. Høje hastigheder på Østerbyallé – og Skovgårdsvænget
   6. Mødet afholdt den 1. marts om veje der bliver private 2022.
   7. Afholdt fællesrådsseminar 6. marts
   8. Mødet afholdt med Børn og Unge, 13. marts.
   9. Udvidelse af medlemstallet i Tranbjerg fællesråd – handleplan?
   10. Respons fra Letbanen – hvad gør vi?
   11. Tranbjerg tidende Deadline 12. april udkommer 9.maj. Input?
   12. Plant spiseligt kampagne.
   13. Ansøgning fra Krolfklubben.
   14. Tryghedsmøde 21. Maj
   15. Næstformand.
   16. Sekretær.
   17. Næste møde 12. april med Keld Valsø.

   Ad 1) Blev gennemgået og godkendt

   Ad 2) TM blev næstformand og JD blev sekretær.

   Ad 3) Blev godkendt

   Ad 4) Blev taget til efterretning. Den pasus der står i vedtægterne, er utidssvarende og bør ændres/fjernes på næste generalforsamling: §6… Forinden offentliggørelse udsendes referat af generalforsamlingen til godkendelse hos medlemmerne.

   Ad 5) a. Der var flere klager over overfyldte busser på linje A4 i myldretiden og det i en grad så passagerer efterlades. Om det også gælder nødlinje 81, som kører i stedet for letbanen – endda ad Østerby Alle, ved vi ikke. ASP skriver til Midttrafik for at få en status om hvad e har gjort for at afhjælpe problemerne. Hvis der kommer noget brugbart retur, kan vi sætte det på hjemmesiden/Tranbjerg tidende

   Status på Bering-Beder Vejen: Detaljeplanlægning? Støjsikring? JH: Laver et oplæg til henvendelse til kommunen.

   (se i øvrigt denne hjemmeside: https://bering-bedervejen.aarhus.dk/ )

   Vi har svært ved at gøre noget umiddelbart. Fotovognen har sin virkning, når den holder på Skovgårdsvænget eller Grønløkke Alle. Østerby Alle er bred og lige med meget trafik fra Mårslet. Midterheller kunne hjælpe. Tilsyneladende har der ikke været alvorlige trafikuheld inden for de senere år på Østerby Alle. Vi tager det med under vores kommende møde om det generelle status på trafikområdet.

   Ad 6) Møde om harmonisering af veje: AMM, ASPM og TM deltog. Mest et orienteringsmøde.  Men med en skuffende tilgang fra Kommunens side af. Grundejerne kan ikke vente meget hjælp fra kommunen til etablering af vejlaug, tinglysning m.m. AMM: Faktisk er det en sag for Kommunernes Landsforening og Folketinget. Der mangler en ordentlig lovgivning på dette område.

   ASP: Jeg har talt med Camilla Fabricius og beklaget kommunens tilgang.

   JH: En jurist bør på banen med ordentlig indsigt.

   AMM tager sagen op med sine politiske kontakter m.m.

   Ad 7) JH og LJ deltog. Rådmand Simsek talte en del om ny struktur inden for trafik og miljø. Camilla F:

   Vi vil ud og besøge fællesrådene – fællesmøderne inden for trafikområdet har ikke fungeret så godt. Derfor laver vi det om. JH: Nye positive takter…

   Se i øvrigt: http://www.aarhus.dk/da/politik/Raad-og-naevn/Faellesraad-for-borgere/Faellesraadsportalen/Kommunale-dialogfora.aspx

   Liste over fællesrådenes kontaktpersoner:

   http://www.aarhus.dk/~/media/Dokumenter/Teknik-og-Miljoe/Faellesraad/Kontaktpersoner/Faellesraadenes-kontaktpersoner-i-Aarhus-Kommune—2018-2.pdf

   Kan vi lægge den på hjemmesiden, da er beregnet på fællesrådene? JH: Det er jo bare et link.

   Ad 8) Møde med Børn og unge, Område Horsensvej. JH og ASP deltog. Der er kommet en ny områdechef: Lene Ravn Holst som gjorde et godt indtryk. Man har brugt systemet SurveyXact fra Rambøll til en større tilfredshedsundersøgelse – kunne også være relevant for Fællesrådet. Desværre kan fællesrådet ikke få adgang til det. Ellers blev der præsenteret nogle flotte tegninger af den nye daginstitution i Laurbærvænget. Den bliver forholdsvis stor. Tegningerne må ikke offentliggøres endnu, da man ikke er færdig med at projektere. Vi får de nye tegninger, når projektet ligger klar. Derefter sætter vi det på hjemmesiden.

   Der er en række udfordringer med den trafikale adgang til den nye daginstitution. Stiadgangen fra den sydlige del af Tranbjerg er problematisk og krydset ved Østerby Alle er meget belastet i forvejen. Vejen i Laurbærvænget er ikke egnet til den ekstra trafik. Alt i alt et oplagt emne til mødet med Keld Hvalsø.

   Ad 9) Vi skal have kortlagt foreningerne i Tranbjerg – især de små grundejerforeninger. Nogle af foreningerne er meget lidt aktive/synlige. ASP kigger på det gamle kort på hjemmesiden samt listen fra ML og prøver at lave en opdateret liste over alle foreninger.

   Så må se, hvad vi skal lave af hvervekampagne efterfølgende.

   Ad 10) Respons fra Letbanen:  Mødet blev aflyst, men vi fik skriftligt svar på nogle spørgsmål. Vi har ikke fået en ny mødedato… Snak om nye perroner ved Tranbjerg Station. Hvordan skal trafikafviklingen være i praksis? Det er ret afgørende for sikkerheden. JH: Spørger igen… Jens Velling, Kommunikationschef, Aarhus Letbane I/S. Skal kommunen også lave noget på stationen? Der er dog sket lidt på det sidste.

   Ad 11) TT har deadline 12-4.:   Evt. et skriv om ny inst. JD giver Stina en tip om ikke andet. Randi fra børn og unge er en kontaktmulighed.

   Evt. et indlæg om busserne, hvis ASP får svar på sin henvendelse i tide…..

   Ad 12) Plant spiseligt kampagne. Deadline? Relevant især for vore grundejerforeninger! Se mere på http://smagpaaaarhus.dk/nyhed/plant-spiseligt-faa-stoette/

   Evt. tip til Stina fra TT. Og på hjemmesiden.

   Ad 13) Ansøgning fra Krolfklubben. De får 500,- kr., men de skal lige huske et budget. JH svarer klubben.

   Ad 14) JH: Ikke relevant lige nu….

   Ad 16) Jeg lægger referatet fra GF ud på hjemmesiden, men referatet skal egentlig godkendes af medlemmerne forinden -> Vedtægtsændring på GF næste år mht. offentliggørelse af referat fra GF.

   Ad 18) Shelter: ASP: Der en gammel tinglysning, som kan forhindre projektet evt. Henvendelse fra , Slet Bylaug:  Grusvej kan ikke lukkes mod Chr. X’s Vej. Idet en lodsejer er i mod. Vi mener ikke vi i fællesrådet kan gøre noget ved denne sag. Et møde med skolebestyrelsen ang. Jord ved tunnellen?   JH: de har møde i aften, følger op m3ed dem..

   AD 21) Næste møde: torsdag den 12. april kl. 18 med Keld Hvalsø, formand for teknisk udvalg. AMM afbud

   Efterfølgende  møde : Onsdag den 16. maj kl. 18.


   Referat fra bestyrelsesmøde i Tranbjerg Fællesråd, den 7. februar 2018

   Til stede:       Jørgen Halle (JH), Mogens Laursen (ML), Jørgen Dahlgaard (JD), Allan S. Pedersen (ASP)

   Afbud:           Anne-Marie Meldgaard (AMM) og Torben Munkholt (TM)

   Referent:       Jørgen Dahlgaard

   Dagsorden:

   1. Godkendelse af dagsorden.
   2. Godkendelse af referat fra bestyrelsesmøde 5. januar 2018.
   3. Forslag fra Ejerlauget Jegstrup By vedr. Skovgårdsvænget
   4. Generalforsamling 2018, nyt medlem?
   5. Hjemmesiden
   6. Møde i Tryghedsudvalget 1. februar – referat modtaget.
   7. Opfølgning på tunnelen under Østerbyallé.
   8. Møde med teknisk udvalgsformand Keld Valsø; 15/3 eller 12/4
   9. Møde den 1. marts om veje der bliver private 2022: Gartnervænget Kirkevænget, Tranbjerg Hovedgade 2 – 16
   10. Letbane møde – positiv respons – mangler mødedato.
   11. Opfølgning på Busstoppesteder.
   12. Strategi for skolesammenlægning – møde med skolebestyrelsen.
   13. Sikre skoleveje
   14. Fællesrådsseminar
   15. Lokalavisen
   16. Midttrafik takststigning
   17. Tranbjerg Tidende
   18. Sti om sø
   19. Næstformand.
   20. Sekretær.
   21. Næste møder.

   Ad 1) Blev gennemgået og godkendt

   Ad 2) Blev godkendt

   Ad 3 og 18) Mange gennemkørende lastbiler i Skovgårdsvænget giver gener.

   Gennemkørselsforbud: Negativt svar i sin tid fra Politiet til Metin. JH har sendt et foreløbigt svar til Ejerlauget. ML forsøger at finde det relevante referat.

   Mudret sti ved den nordøstlige ende af søen. Henvendelse fra borger, Kenneth Sørensen, via Facebook. Der er næsten altid mudret pga. overfladevand. Bør laves. Hvem har egentlig ansvaret for stien? Parkforvaltningen – center for miljø og energi. ASP undersøger sagen. JD: Vi skal nok presse lidt på, for at få det lavet.

   Borgerhenvendelse (Tine S. Stokkehave) vedr. mere gadelys på Orholt Alle. JD har sendt svar – vi har allerede Orholtalle som en prioritet.

   Husk det til Keld Hvalsø, udvalgsformand, når vi har møde med ham den 12-4.

   Ad 4) GF: ML har sendt indkaldelser ud.  ASP har bestilt lokale. JH: Skriv noget på web ang. ledig bestyrelsespost (JD). En fra skolebestyrelsen?

   Vi mødes den 26/2 kl. 18 med dirigenten Bo.  JH er på vej med en beretning.

   Ad 5) JD fremviste den nye hjemmeside, hvor der stadigvæk mangler en del indhold og fotos. Fokus fra en stor “byportal” til en side med Fællesrådet som omdrejningspunkt. Vores sager/projekter kan nu nemt præsenteres på selvstændige sider, hvor tingene bliver samlet. Efterlysning af ideer til indhold fra brugerne fx via Facebook / Tranbjerg Tidende.

   Ad 6) Tryghedsudvalget: Ny Aftale m.m.   31. maj – vi deltager da i mødet.

   Ad 7) Mødet ved tunnelen 10/1 med projektleder Carsten Thomsen, CENTER FOR BYENS ANVENDELSE – Vejanlæg og Bydesign, hvor Allan, Mogens og Jørgen D. deltog.

   Referat fra ASP: Det nye forslag om udførelse af en kørerampe. Carsten var positiv og lovede at regne på det. Svar inden for 1-2 mdr. Lys i tunnelen og ved cykelstativerne. Carsten ville tage det med i overvejelserne. Træer syd for nedkørslen til tunnelen fra østside, skygger og er med til at gøre stien skummel og glat. Carsten følger op på det.

   Lys og rampe ved det nye stoppested på Tingskov Alle, ved Østerbyvej. Lyset bliver lavet. Rampen mente han også var nødvendig, men der var ikke penge til det. Fik ikke svar på hvem der er ansvarlig for lyset.

   Ifølge Carsten er der sat flere penge af til opgaver i vores område, bl.a. fordi vi var de første til at få gennemgået ønskerne efter de nye retningslinjer. Både tunnelen og krydsningen ved søen skulle der være sat penge af til i år.

   Han ville gerne at vi påvirkede skolebestyrelsen med hensyn til tunnelen, da jordstykket der skal bruges, pt bruges af skolen. Også noget med at overskudsjord evt. kunne placeres længere hende på dette stykke.

   Underligt nok kunne han ikke genkende, at han skulle være den der havde oplyst, at det ville koste 500.000,- bare at lave en plan for arbejdet ved tunnelen.

   Alt i alt et meget positivt møde.

   ASP: Spørg skolen mht. overskudsjord. Møde med skolebestyrelsen. JH ringer til skolebestyrelsen.

   Snak om projekt Kiss and Ride. På Østerby Alle evt.

   Ad 8) Den 12-4 møde med Keld Hvalsø, formand for Teknisk Udvalg.

   Ad 9) Den første marts er fællesrådene indkaldt til infomøde om harmonisering af veje på Bavnehøj skole (se mail fra 2/2). ML deltager + TM? Husk tilmelding. Se mere på http://www.aarhus.dk/harmoniseringafveje

   Ad 10) JH mangler dato for møde med Letbanen – på vej…

   Ad 11) Opfølgning på busstoppesteder:  ASP: Carsten sagde, at der vil komme lys op på Tingskovalle. JH: spørger til det hos Carsten.

   Ad 13) Sikker skolevej. Mail fra Thomas Age Hostrup sendt til Allan. 7-2-2018. bl.a. om krydsning på Tingskovalle. ASP sender den videre…

   Ad 14) Den 6. marts er der fællesrådsseminar. Udskydes til næste møde.

   Ad 15) Lokalavisen: fokus på udkanten. Vi har mangler på hal og sportsfaciliteter.

   JH laver et oplæg vedr. Tranbjerg 2050 – vigtigt at få det sat i søen.

   Ad 16) Vi kan ikke gøre ret meget andet end at tage det til efterretning.

   Ad 17) Ny hjemmeside, busstop og sti ved sø…

   Ad 20) JD: Snak om oprettelse af et nyhedsbrev for Fællesrådet? Droppes. Det er lidt for sjældent, at vi har noget relevant at sende ud….

   Ad 21) ML: Vi har fået 20.000 i tilskud fra Kommunen.

   Evt. Møde med børn og unge i marts???? JH sender dato. Den 6/3?

   Næste møde: GF: Mandag den 26/2. Vi mødes kl. 18.

    


   Referat fra bestyrelsesmøde i Tranbjerg Fællesråd, den 5. januar 2018 hos Jørgen Halle

   Til stede:       Jørgen Halle (JH), Mogens Laursen (ML), Torben Munkholt (TM), Jørgen Dahlgaard (JD), Allan S. Pedersen (ASP) og Anne-Marie Meldgaard (AMM)

   Fraværende:

   Referent:       Jørgen Dahlgaard

   Dagsorden:

   1. Godkendelse af dagsorden.
   2. Godkendelse af referat fra bestyrelsesmøde 2. november 2017.
   3. Deltagelse i workshop den 13. dec.
   4. Opfølgning på Letbanens manglende afslutning.
   5. Opfølgning på Busstoppesteder – manglende respons.
   6. Opfølgning på tunnelen under Østerbyallé.
   7. Opfølgning på sikker skolevej.
   8. Strategi for skolesammenlægning – møde med skolebestyrelsen.
   9. Nyt byråd – ny teknisk udvalgsformand.
   10. Generalforsamling 2018
   11. Hjemmeside.
   12. Tranbjerg Tidende.
   13. Næstformand.
   14. Sekretær.
   15. Kasserer.
   16. Bestyrelsesmedlem.
   17. Suppleant.
   18. Eventuelt.
   19. Næste møder.

    

   AD 1 og 2. Blev godkendt.

   Ad 3. JH deltog. Dok8000 er en forening, som arbejder med netværksboliger inden for Ringgaden.  Se www.dok8000.dk  JH er i dialog med foreningen om at hjælpe dem i gang med etableringen. Arbejdsmetoden kan sandsynligvis kopieres til også at blive brugt i Tranbjerg.

   Ad 4. Allan. Ikke yderligere respons fra Letbanen. Tranbjerg Station mangler stadigvæk opdatering. Ny dialog med den nye direktør påbegyndes. Ny henvendelse som opfølgning. JH laver et oplæg.

   Ad 5. Busstoppestederne: JH har ikke fået noget svar ang. Lys med mere savnes. Nyt fra Carsten eller Rigmor? JH rykker.

   Ad 6. Henvendelse om ny rampe: Brug af tunnellen under Østerby Alle. ML: Hvad siger skolebestyrelsen præcist? Hvad koster det reelt? TB: Lappeløsning? ASP: Møde med Carsten Thomsen? Ja – ASP skriver til Carsten.

   Ad 7. ASP har fået et svar fra Jørgen Andersen. De satser på Kirketorvet med 70.000 og støtter os på de andre punkter. 3 punkter skal rettes i planen. ASP sender punkterne ind.

   Ad 8. JH har skrevet til skolebestyrelsen – Tranbjerg skal tale med en stemme overfor Byrådet. Vi skal have et møde med skolebestyrelsen. JH melder en mødedato ud.

   Ad 9. JH. Vi inviterer den nye formand ud. Anne Marie: Mange nye medlemmer. Keld Hvalsø som ny formand. Afgøres endeligt den 17-1.

   Ad 10. GF: Datoer: 26-27-28. februar? ASP undersøger ledige datoer på lokalcentret og melder tilbage asap. Snak om nyt medlem til bestyrelsen…

   Ad 11. JD om ny hjemmeside: Jeg har noget tid nu. Den nye side bygges op fra bunden i WordPress hos One.com Vi mister alt indhold fra den gamle side med mindre vi kopier indholdet på forhånd. Mødes med Mogens for at få flyttet domænet tranbjerg.dk til hosting-firmaet One.com.

   Ad. 12. TT: JH mødte tilfældigt Ivan. De vil gerne have mere stof til TT. Næste deadline er den 15/2.

   Ad. 13. Torben: App til kommunen? Anne-Marie: Brug ”Aarhus BorgerTip”.

   Ad 15. ML: Regnskab. Budget: Nyt mht. kommuneplan Tranbjerg? Etc.

   Kontingenter: Ny henvendelse til flere, i alt 9 har ikke betalt. TM: Vi må kontakte dem…. DCH har meldt sig ud.

   Tulshøjsparken er nyt medlem. (Per Bulh Nielsen, Obstrupvænget 2). (Eller Kasper Sønberg Kjær, Obstrupvænget 14, 8320 Mårslet )(står i Krak)

   ML sender budget og medlemsliste ud til bestyrelsen.

   TM: Nye medlemmer? JH: Jo – vi skal være mere opsøgende….

   Næste møde: Onsdag den 7/2. Afbud fra Anne-Marie.